Partnerské subjekty

Česká onkologická společnost ČLS ČOS úzce spolupracuje s dalšími odbornými společnostmi, skupinami a pracovišti. Spolupráce má podobu společné tvorby doporučených postupů léčby, účasti zástupců jiných společností na schůzích výboru, společné organizace odborných akcí a dalších společných aktivit. Subjekty jsou uvedeny v abecedním pořadí.

Centrum Masarykovy univerzity pro klinicky orientovaný výzkum kvality života nemocných dětského věku

Centrum Masarykovy univerzity pro klinicky orientovaný výzkum kvality života nemocných dětského věku

Centrum MU pro klinicky orientovaný výzkum kvality života spolupracuje s Českou onkologickou společností v oblasti protinádorové prevence a tvorby edukačních materiálů pro odbornou a laickou veřejnost. Hlavním smyslem Centra je podporovat klinický výzkum kvality života, organizovat odborné semináře a provádět výuku pregraduálních i doktorských studentů a vytvářet informační a edukační materiály pro nemocné a jejich rodinné příslušníky. Centrum se zabývá psychologickými, emocionálními a sociálními aspekty léčby závažných, zpravidla chronických onemocnění (se zvláštním důrazem na onemocnění dětského věku), u nichž je významným faktorem nejen samotná terapie, ale i kvalita života pacienta v průběhu a po skončení léčby.

Česká chirurgická společnost

Česká chirurgická společnost

Česká chirurgická společnost spolupracuje s Českou onkologickou společností přímou účastí zástupců na jednáních výboru.

Česká společnost paliativní medicíny

Česká společnost paliativní medicíny

Česká společnosti paliativní medicíny ČSL JEP nabízí prostor pro celkovou kultivaci paliativní medicíny v Česku. Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP byla schválena v říjnu 2008 Vědeckou radou ČLS JEP. Nová společnost je otevřena všem, kteří se problematikou paliativní medicíny zabývají v rovině klinické, ale také např. etické a organizační.  Na podzim 2011 tato společnost rozšířila své internetové stránky a nabízí informace nejen pro odborníky, ale také pro novináře a laiky.

Česká urologická společnost

Česká urologická společnost

Hlavním cílem České urologické společnosti je snižování výskytu urologických onemocnění, zlepšení jejich diagnostiky a léčebných výsledků. Účelem webových stránek České urologické společnosti je poskytovat objektivní a pravdivé informace odborné i laické veřejnosti o všech aspektech urologických onemocnění a o aktuálním dění v urologické společnosti.

Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

IBA je pracovištěm pro vědeckovýzkumnou činnost, řešení vědeckých projektů a poskytování souvisejících služeb, zejména v oblasti analýzy biologických a klinických dat, organizace a managementu klinických studií, vývoje softwaru a aplikace ICT. IBA spolupracuje s Českou onkologickou společností ČLS JEP a dalšími odbornými společnostmi na vědeckovýzkumných projektech a projektech klinického výzkumu, především v oblasti epidemiologie nádorů, programů organizovaného screeningu a tvorby nástrojů pro evidenci nákladné léčby a jejích výsledků v České republice.

Klub onkologických juniorů

Klub onkologických juniorů

Nezisková organizace, jejímž cílem je zajistit vysoce profesionální onkologické odborníky pro společnost, tak aby byli připraveni v krátké budoucnosti pokračovat v náročné onkologické problematice na nejvyšší možné profesionální úrovni.

Kooperativní skupina pro neuroendokrinní nádory

Kooperativní skupina pro neuroendokrinní nádory

Kooperativní skupina pro neuroendokrinní nádory byla založena v dubnu 2008 a navazuje na činnost dřívější tzv. Karcinoidové skupiny (1998). Úzce spolupracuje s Českou onkologickou společností a European Neuroendocrine Tumor Society. Kooperativní skupina pro neuroendokrinní nádory, o.s. sdružuje lékaře zabývající se diagnostikou a léčbou nebo výzkumem neuroendokrinních nádorů

Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče

Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče

Stránky Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče. Stránky obsahují také přehled nutričních ambulancí, na něž se mohou onkologové obracet a referovat jim některé pacienty.

Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP

Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP

Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP sdružuje pracovníky zabývající se léčebným využitím ionizujícího záření a problematikou nádorových onemocnění. Mezi významné úkoly společnosti patří podpora a rozvoj oboru radiační onkologie ve všech jejích aspektech a utváření programu kvality v radiační onkologii, radiofyzice, radiační technologii, radiobiologii, včetně jeho realizace v praxi.

Společnost napomáhá zlepšování standardů onkologické léčby z pohledu radiační onkologie jako samostatného specializovaného klinického oboru, v úzké spolupráci s ostatními léčebními modalitami. SROBF se výraznou měrou podílí na tvorbě standardů pro vzdělávání a praxi v radiační onkologii a souvisejících oborech.