ASCO 2010-2011 - pracovní materiál ke komentářům ASCO

  • 25. 8. 2011

V níže uvedené tabulce je seznam textů ASCO, na něž ČOS zakoupila práva na překlad, jedná se o všechny texty z kapitol BC a CRC a pro rok 2011 i GC. Překlad do češtiny byl odborně revidován lékaři a nyní Vás prosíme o napsání komentáře ke každému textu z hlediska lokální situace v ČR, stejně, jako v minulých letech.  Velké poděkování za Vaši pomoc!

Postup:

  1. Prosím, nejprve si vyberte 1-4 články, ke kterým chcete psát komentář a napiště svůj výběr (stačí pořadová čísla článků z tabulky) e-mailem na petra.novakova@linkos.cz . Já vždy dopíšu do tabulky, kdo si článek vybral jako první, tak aby bylo jasné, co ještě na výběr zbývá.
  2. Své komentáře v rozsahu max. jedné normostrany a minimálně odstavce posílejte e-mailem na petra.novakova@linkos.cz. Z tabulky - z českého názvu textu se dostanete nejen k revidovanému překladu, ale i k dalším materiálům na stránkách ASCO  (přednáška, AJ verze).
  3. prosím, abyste své komentáře zaslali do 23.9.2011
č. kapitola EduBook název ČJ a odkaz na revidovaný překlad
název AJ/první autor revize hotova? revizi provádí autor komentáře hotov?
 1 BC 2011

Současná problematika HER2-pozitivního karcinomu prsu

Challenges in HER2-positive Breast Cancer  By Mark D. Pegram, MD ANO

MUDr. Andrea Jurečková

prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
ANO
 2 BC 2011 Kontroverze při testování HER2 Controversies in Testing for HER2  By Giuseppe Viale, MD, FRCPath ANO
MUDr. Beatrix Bencsiková MUDr. Rudolf Nenutil, CSc. ANO
 3  BC 2011 Problematika HER2 pozitivního karcinomu prsu Current Challenges in HER2-positive Breast Cancer By Elgene Lim, MBBS, PhD, and Eric P. Winer, MD ANO
MUDr. Beatrix Bencsiková prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. ANO
 4 BC 2011

Radioterapie v prostředí výrazné cytoredukce: Ozařujeme odstraněné lymfatické povodí nebo prs?

Radiation in the Setting of Marked Cytoreduction: Do We Radiate a Cleared Nodal Basin or Breast?  By Thomas A. Buchholz, MD ANO

MUDr. Igor Sirák

MUDr. Petr Burkoň, Ph.D.

ANO
 5 BC 2011 Cílená antiangiogenní léčba u karcinomu prsu: Mohou recentní klinická hodnocení ovlivnit vědu a budoucí uspořádání klinických hodnocení? Targeting Angiogenesis in Breast Cancer: Can Recent Clinical Trials Inform the Science and Future Clinical Trial Design?  By Maura N. Dickler, MD ANO

MUDr. Beatrix Bencsiková

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

 
 6 BC 2010 Adjuvantní léčba karcinomu prsu: Má stadium význam v době léčby šité na míru? Adjuvant Therapy for Breast Cancer: Does Stage Matter in the Era of Tailored Therapy? By Anthony Howell, MD, ANO MUDr. Andrea Jurečková prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. ANO
 7 BC 2010 Karcinom prsu a adjuvantní bisfosfonáty Breast Cancer and Adjuvant Bisphosphonates  By Catherine Van Poznak, MD ANO MUDr. Beatrix Bencsiková MUDr. Katarína Petráková, Ph.D. ANO
 8 BC 2010

Sporné otázky v léčbě metastatického karcinomu prsu: Biologické hodnocení karcinomu prsu – měla by být prováděna biopsie metastáz?

Controversies in the Management of Metastatic Breast Cancer: Biologic Evaluation of Breast Cancer---Should Metastases Be Biopsied? By Linda Lindström, MSc, PhD, ANO

MUDr. Jarmila Vanásková

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D. ANO
 9 BC 2010

Radioterapie a hereditární karcinom prsu

Radiotherapy and Hereditary Breast Cancer By Abram Recht, MD ANO MUDr. Igor Sirák MUDr. Katarína Petráková, Ph.D. ANO
 10 BC 2010

Chirurgické možnosti u pacientů s karcinomem prsu s mutací BRCA1/2 nebo familiální predispozicí

Surgical Options for Patients with Breast Cancer with a BRCA1/2 Mutation or a Familial Predisposition By Marian B. E. Menke-Pluymers, MD, PhD, C ANO MUDr. Alexandr Poprach MUDr. Markéta Palácová
ANO
 11 BC 2010 Systémová léčba kostních metastáz: minulost, současnost a budoucnost Systemic Therapy for Bone Metastasis: Past, Present, and Future  By Gabriel N. Hortobagyi, MD, FACP ANO MUDr. Ondřej Bílek  
MUDr. Tomáš Büchler
ANO
 12 BC 2010

Systémová léčba nositelů BRCA1 a BRCA2 mutace s karcinomem prsu

Systemic Therapy in BRCA1 and BRCA2 Mutation Carriers with Breast Cancer By Susan M. Domchek, MD ANO

MUDr. Tomáš Pokrivčák

MUDr. Markéta Palácová ANO
 13 CT 2010 Implementace mezinárodních kolaborativních klinických studií léčebných postupů u zhoubných nádorů Implementation of International Collaborative Clinical Trials in Cancer Therapies by Trimble, Edward L., MD ANO

MUDr. Štěpán Tuček

MUDr. Jiří Tomášek ANO
 14 CT 2010

Klinické studie chemoterapie u přežívajících pacientů se zhoubným nádorem a souvisejícím poškozením kognitivních funkcí

Clinical Trials in Cancer Survivors with Chemotherapy-related Cognitive Impairment ANO MUDr. Jarmila Vanásková MUDr. Jiří Tomášek ANO
 15 CC 2011 Dosažení dlouhodobého přežití pomocí cytoredukční chirurgie a perioperační chemoterapie peritonea u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem Achieving Long-term Survival with Cytoreductive Surgery and Perioperative Chemotherapy to Peritoneal Surfaces for Metastatic Colon Cancer  By Paul H. Sugarbaker, MD, FACS, FRCS ANO MUDr. Andrea Jurečková Doc. MUDr. Roman Šefr, Ph.D. ANO
 16 CC 2011

Cytoredukční chirurgie a hypertermická intraperitoneální chemoterapie: opakování historie nebo nový standard?

Cytoreductive Surgery and Hyperthermic Intraperitonal Chemotherapy: History Repeating Itself or a New Standard?  By David P. Ryan, MD ANO MUDr. Tomáš Pokrivčák Doc. MUDr. Roman Šefr, Ph.D. ANO
 17 CC 2010

Adjuvantní chemoterapie pro karcinom tlustého střeva stadia II: Jsme blíže definování pacientů, kteří budou mít přínos z léčby?

Adjuvant Chemotherapy for Stage II Colon Cancer: Are We Closer to Finding the Patients Who Benefit? By Max Vergo, MD ANO

MUDr. Alexandr Poprach

MUDr. Tomáš Büchler ANO
 18 CC 2010 Věk a rizikovost seniora: Více než dvě strany stejné mince? Age and Frailty: More Than Two Sides of the Same Coin? By Martine Extermann, MD, PhD ANO MUDr. Štěpán Tuček MUDr. Markéta Palácová ANO
 19 CC 2010

Současný stav a budoucí trendy v předoperační chemoradioterapii karcinomu rekta

Current Status and Future Directions in Preoperative Chemoradiotherapy of Rectal Cancer By Claus Rödel, MD ANO MUDr. Alexandr Poprach MUDr. Tomáš Büchler ANO
 20 CC 2010

Léčba vedlejších účinků v důsledku léčebného ozáření karcinomu rekta

Management of Side Effects from the Adjuvant Radiation Treatment of Rectal Cancer  By Bruce Minsky, MD ANO MUDr. Alexandr Poprach MUDr. Petr Burkoň, Ph.D. ANO
 21 CC 2010

Membránové receptory jako cíle pro terapeutické postupy u kolorektálního karcinomu

Membrane Receptors as Targets for Therapeutic Approaches in Colorectal Cancer  By Teresa Macarulla, MD, Ben Markman, MBBS, FRACP, and Josep Tabernero, MD ANO

MUDr. Tomáš Pokrivčák

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.  
 22 GC 2011

Endometriální karcinom: současný stav a budoucí vyhlídky

Endometrial Cancer: Present State and Future Promise  By Don S. Dizon, MD, FACP, Karen H. Lu, MD, and David S. Miller, MD, FACOG, FACS ANO MUDr. Igor Sirák Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
ANO
 23 GC 2011

Začlenění bevacizumabu do léčby ovariálního karcinomu: praktické úvahy

Incorporating Bevacizumab into Ovarian Cancer Treatment: Practical Considerations  By Alexandra Leary, MD, and Martin Gore, PhD, FRCP ANO MUDr. Igor Sirák prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. ANO