Doporučené postupy Neuroonkologické sekce České onkologické společnosti ČLS J.E.P.

V rámci edice Doporučených postupů, které vycházejí ve spolupráci s časopisem Klinická onkologie, vychází nové doporučené postupy, přinášející stanovisko Pracovní skupiny Neuroonkologické sekce České onkologické společnosti ČLS JEP. 

Přinášíme v plném znění

Z úvodu:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

publikace, kterou právě čtete, je společným dílem Pracovní skupiny pro doporučené postupy Neuroonkologické sekce, která je organizační složkou České onkologické společnosti ČLS JEP (www.neurooncology.cz). Neuroonkologická sekce byla ustanovena v prosinci roku 2011 s obecným cílem přispívat k rozvoji a rozšiřování poznatků lékařských a bio logických věd zaměřených na problematiku neuroonkologie, usilovat o jejich využívání v péči o pacienty s nádorovým onemocněním nervového systému a podílet se na zvyšování odborných znalostí členů.
Východiskem Neuroonkologické sekce nebyla jen existence podobný ch odborný ch společností v jiných zemích, nadnárodně reprezentovaný ch např. Evropskou neuroonkologickou společností, ale především skutečnost, že obor neuroonkologie je svou podstatou natolik interdisciplinární, že si přímo žádá o vznik platformy umožňující snadnější komunikaci mezi jednotlivý mi odbornostmi. Kliničtí onkologové, radioterapeuti, neurochirurgové, specialisté na radiochirurgii, neurologové, patologové, radiologové – tyto a ještě ně kte ré další odbornosti se podílejí na péči o nemocné s nádory CNS. Ke klinickým pracovníkům je nutné připočítat rovněž
vědce zabý vající se výzkumem v této oblasti. Činnost vyjmenovaných odborníků je však mnohdy atomizovaná, což dohromady se skutečností, že se většinou jedná o nádorová onemocnění s velice nízkou incidencí, vede k tomu, že v rámci ČR není zcela ujednocena.
Mezi konkrétní cíle Neuroonkologické sekce proto od samotného počátku patřila příprava celorepublikových doporučených postupů pro dia gnostiku a léčbu pacientů s nádory CNS, v první fázi trpících gliomy, a vytvoření sítě Center Neuroonkologické sekce postupujících dle těchto postupů, a to nejen z hlediska poskytování léčebně-preventivní péče, ale také standardizovaného sběru klinických dat a bio logického materiálu.
K dnešnímu dni se podařilo ustanovit pět těchto center (2× Praha, Brno, Olomouc, Ostrava) představujících základnu pro multicentrické studie klinického a translačního neuroonkologického výzkumu a předpokládáme, že jejich počet ještě poroste. Věříme, že doporučené postupy povedou nejen ke sjednocení dia gnostiky a léčebné péče v rámci ČR, ale že je shledáte užitečnými také v rámci Vaší každodenní léčebné praxe.
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
předseda Neuroonkologické sekce ČOS ČLS JEP
doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
vědecký tajemník Neuroonkologické sekce ČOS ČLS JEP