Rok existence Neuroonkologické sekce České onkologické společnosti ČLS JEP

Krátké shrnutí aktivit u příležitosti roční existence NeuroOnkologické Sekce ČOS  (NOS ČOS) vyšlo ve sborníku z letošního Prague ONCO, kde proběhlo Neuroonkologické symposium.

Východiskem Neuroonkologické sekce nebyla jen existence podobných odborných společností v jiných zemích, nadnárodně reprezentovaných například Evropskou neuroonkologickou společností, ale především skutečnost, že obor neuroonkologie je svou podstatou natolik interdisciplinární, že si přímo žádá o vznik platformy umožňující snadnější komunikaci mezi jednotlivými odbornostmi. Kliničtí onkologové, radioterapeuti, neurochirurgové, specialisté na radiochirurgii, neurologové, patologové, radiologové – tyto odbornosti a ještě některé další se podílejí na péči o nemocné s nádory CNS. Ke klinickým pracovníkům je nutné připočítat rovněž vědce zabývající se výzkumem v této oblasti. Činnost vyjmenovaných odborníků je však mnohdy atomizovaná, což dohromady se skutečností, že se většinou jedná o nádorová onemocnění s velice nízkou incidencí, vede k tomu, že v rámci ČR není zcela ujednocena.

Dne 20. 12. 2011 bylo proto na základě iniciativy prof. MUDr. Aleksiho Šeda, DrSc. schváleno hlavním výborem České onkologické společnosti (ČOS) založení Neuroonkologické sekce ČOS. Neuroonkologická sekce se stala organizační složkou ČOS ČLS JEP, přičemž jejím obecným cílem je přispívat k rozvoji a rozšiřování poznatků lékařských a biologických věd zaměřených na problematiku neuroonkologie, usilovat o jejich využívání v péči o pacienty s nádorovým onemocněním nervového systému a podílet se na zvyšování odborných znalostí členů.

Mezi konkrétní cíle Neuroonkologické sekce patří příprava celorepublikových doporučených postupů pro léčbu pacientů s nádory CNS, usnadnění interakce odborníků se zájmem o neuroonkologii z celé republiky a také zefektivnění spolupráce „klinických“ a „teoretických“ pracovišť podílejících se na špičkovém výzkumu neuroonkologických onemocnění. Neuroonkologická sekce představuje rovněž platformu, která by měla umožnit snadnější koordinaci multicentrických studií v oblasti klinického a translačního neuroonkologického výzkumu v rámci ČR, a umožnit tak, aby se stal více kompetitivní v mezinárodním měřítku, především z hlediska dosažitelnosti možných zdrojů jeho financování.

Neuroonkologická sekce má v současné době 40 aktivních členů napříč všemi odbornostmi podílejícími se na péči o pacienty s nádory CNS a z řad výzkumných
pracovníků. V souladu se stanovami ČOS zvolili členové sekce hlavní výbor ve složení: Aleksi Šedo (předseda), Vladimír Beneš (místopředseda), Ondřej Slabý (vědecký tajemník), Pavel Šlampa, Ferdinand Třebický. Výbor následně zahájil realizaci hlavních cílů sekce, jakými jsou především sestavení mezioborového týmu podílejícího se na přípravě celorepublikových doporučených postupů (léčebná péče, sběr klinických dat, odběr a bankování biologického materiálu) a založení tzv. „Center Neurooonkologické sekce ČOS“ vytvářejících základ budoucí multicentrické spolupráce v rámci ČR. Výbor dále zajistil zhotovení internetových stránek (http://www.neurooncology.cz), kde je možné nalézt podrobné zápisy z jednání hlavního výboru a kde budou členové průběžně informováni o aktivitách sekce a dění v oblasti neuroonkologie, noví zájemci zde mají možnost registrace.

Závěrem lze jen konstatovat, že během prvního roku existence Neuroonkologické sekce jsme v rámci realizace vytyčených cílů nenarazili na žádnou zásadní překážku a setkáváme se spíše s pozitivním a konstruktivním přístupem jak ze strany kolegů z klinických, tak z teoretických pracovišť, což je rozhodně dobrým impulsem pro další práci.

Článek je ke stažení i ve formátu pdf

Klíčová slova
neuroonkologie; odborné sekce