41. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII – ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2018

Souhrn

Článek shrnuje analýzy dostupných populačních dat ČR provedené s cílem predikovat incidenci a prevalenci pacientů s vybranými onkologickými diagnózami pro rok 2018. Základem pro predikce jsou populační epidemiologická data (Národní onkologický registr ČR, viz též www.svod.cz), dále demografická data ČR a registr zemřelých ČR. Populační predikce incidence a prevalence byly0 korigovány pravděpodobnostními modely přežití a následně panelem expertů České onkologické společnosti ČLS JEP, což umožňuje spolehlivý odhad počtu pacientů, kteří v roce 2018 pravděpodobně absolvují určitou fázi protinádorové terapie. Predikce jsou dostupné pro celou populaci ČR a dále i pro jednotlivé regiony, resp. spádové oblasti komplexních onkologických center. Kromě epidemiologických charakteristik modely predikují i měsíční prevalenci léčených pacientů. Odhady respektují věk pacienta a klinické stadium onemocnění a jsou korigovány s ohledem na měnící se demografické parametry české populace. Zvláštní pozornost je věnována odlišení nově diagnostikovaných pokročilých stadií zhoubných nádorů, a dále diseminovaným relapsům a progresím dříve diagnostikovaných onemocnění. Prezentované odhady jsou primárně zaměřeny na nejpočetnější diagnostické skupiny zhoubných novotvarů. Výstupy predikčních modelů jsou dostupné v kompletní formě na webových stránkách www.linkos.cz/informace-pro-praxi/modra-kniha/.

Článek zpracoval autorský kolektiv pod vedením:
doc. RNDr. L. Dušek, Ph.D.; prof. MUDr. R. Vyzula, CSc.; prof. MUDr. B. Melichar, Ph.D.; prof. MUDr. J. Abrahámová, DrSc.; prof. MUDr. J. Fínek, CSc.; prof. MUDr. L. Petruželka, CSc.; prim. MUDr. K. Petráková, CSc.

Analýza dat a informační technologie:
RNDr. O. Májek, Ph.D.; RNDr. T. Pavlík, Ph.D.; RNDr. J. Mužík, Ph.D.; Bc. V. Prelecová; Mgr. J. Koptíková, Ph.D.; RNDr. D. Malúšková; RNDr. D. Klimeš, Ph.D.; Ing. P. Brabec, Ph.D.; RNDr. J. Gregor, Ph.D.; PhDr. K. Hejduk; RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.; doc. RNDr. L. Dušek, Ph.D.

Rada odborných garantů (abecedně):
prof. MUDr. J. Abrahámová, DrSc.; prof. MUDr. M. Babjuk, CSc.; doc. MUDr. T. Büchler, Ph.D.; prof. MUDr. D. Cibula, Ph.D.; doc. RNDr. L. Dušek, Ph.D.; doc. MUDr. D. Feltl, Ph.D.; prof. MUDr. J. Fínek, CSc.; prof. MUDr. V. Kolek, DrSc.; prof. MUDr. M. Marel, CSc.; prof. MUDr. B. Melichar, Ph.D.; prof. MUDr. J. Petera, CSc.; prim. MUDr. K. Petráková, CSc.; prof. MUDr. M. Pešek, CSc.; prof. MUDr. L. Petruželka, CSc.; prof. MUDr. M. Ryska, CSc.; prof. MUDr. A. Ryška, Ph.D.; doc. MUDr. J. Prausová, Ph.D.; prof. MUDr. J. Skřičková, CSc.; MUDr. M. Šafanda; doc. MUDr. V. Študent, CSc.; prof. MUDr. J. Vorlíček, CSc.; prof. MUDr. R. Vyzula, CSc.; prof. MUDr. J. Žaloudík, CSc.

Zdrojová data
Predikce využívají pouze validní populační data, oficiálně získaná od zákonem určených správců. Data jsou analyzována v anonymizované podobě. Konkrétně jde o následující zdroje:

  • Národní onkologický registr ČR (NOR; správce a poskytovatel dat: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR). Standardně sbíraná epidemiologická databáze o zhoubných nádorech od roku 1977.
  • Demografická data populace ČR a registr zemřelých (správce a poskytovatel dat: Český statistický úřad) tvoří nepostradatelnou informační základnu pro prediktivní hodnocení epidemiologických dat.
  • Panel expertů ČOS ČLS JEP, který provádí expertní odhady zaměřené na hodnoty, které není možné z populačních dat věrohodně získat: pravděpodobnost diseminovaných relapsů u různých stadií onemocnění v různou dobu od ukončení primární terapie a pravděpodobnost absolvování různých linií léčby u metastatických onemocnění.

Výsledky – datové podklady: predikce léčebné zátěže pro rok 2018

A. Predikce celkové epidemiologické a léčebné zátěže

Populační predikce epidemiologických charakteristik jsou uvedeny v tabulce 1 (celková incidence) a v tabulce 2 (celková prevalence). Predikční modely pracují i se záznamy NOR, které nemají uvedeno klinické stadium onemocnění. Chybějící údaj o klinickém stadiu může mít objektivní příčinu (velmi pokročilý stav onemocnění a časné úmrtí pacienta, odmítnutí léčby pacientem, apod.) nebo jde o chybu v populačních záznamech. Chybovost dat NOR ČR je z tohoto hlediska únosná, problematické záznamy představují méně než 4–5 % celkového obsahu databáze. Predikce počtu pacientů protinádorově léčených v roce 2018 jsou uvedeny v celkovém shrnutí v tabulce 3. Regionální lokalizace prediktivních odhadů jsou dostupné na webových stránkách www.linkos.cz/informace-pro-praxi/modra-kniha/.

B. Predikce léčebné zátěže s ohledem na cílenou terapii zhoubných nádorů

Predikce incidence i prevalence léčených pacientů zahrnují všechny zhoubné nádory včetně dalších primárních nádorů u téhož pacienta. Tabulky 4A-B shrnují incidenci léčených pacientů dle jednotlivých indikací cílené terapie. Data vycházejí z klinicky korigovaných epidemiologických odhadů počtu pacientů zahajujících nově v roce 2018 daný typ léčby.

C. Korekce predikcí provedené u vybraných diagnóz z důvodu významné změny trendů v epidemiologických parametrech

Recentní data Národního onkologického registru ukazují u následujících diagnóz zřetelné změny časových trendů epidemiologických parametrů. Z těchto důvodů bylo nutné predikce populační zátěže v čase korigovat, zejména s ohledem na změny, které nejde jednoznačně předvídat. Následující tabulka uvádí seznam diagnóz, kde došlo ke korekcím ve srovnání s předchozí edicí epidemiologických predikcí.

Vedle uvedených významných korekcí predikcí incidence došlo k následujícím úpravám:

  • U ZN žaludku, NSCLC, ZN děložního hrdla a ZN prostaty byla použita konzervativní extrapolace časového trendu u vybraných stadií, u kterých nebylo možné věrohodně odhadnout časový trend. U ZN žaludku v důsledku toho došlo ke zřetelnějšímu snížení predikované incidence.
  • U ZN jícnu, žaludku, slinivky břišní, NSCLC, ZN vaječníku a varlete byla použita konzervativní extrapolace časového vývoje přežití pacientů, což s výjimkou ZN varlete vedlo ke snížení predikované prevalence.

Tab. 1: Predikce celkové incidence vybraných diagnóz zhoubných nádorů pro rok 2018

1 Hodnoty v tabulce jsou predikcí celkové incidence včetně dalších primárních nádorů diagnostikovaných u dříve léčených onkologických pacientů. Predikce jsou doplněny 90% intervalem spolehlivosti. Objektivními důvody pro neuvedení stadia onemocnění jsou nálezy DCO nebo při pitvě, velmi časná úmrtí pacienta, nemocní neléčeni pro kontraindikace onkologické léčby, odmítnutí léčby pacientem. Není-li neuvedení stadia vysvětleno, je záznam považován za chybně neúplný. Záznamy bez uvedeného stadia nejsou dále započítávány do očekávaného počtu pacientů s protinádorovou léčbou.

Tab. 2: Predikce celkové prevalence vybraných diagnóz zhoubných nádorů pro rok 2018

1 Hodnoty v tabulce jsou predikcí celkové prevalence včetně dalších primárních nádorů diagnostikovaných u dříve léčených onkologických pacientů. Predikce jsou doplněny 90% intervalem spolehlivosti.

Tab. 3: Predikce počtu pacientů pravděpodobně nově léčených v roce 2018 protinádorovou terapií1

1 Tabulka shrnuje predikované počty léčených pacientů odvozené z trendů incidence, prevalence a z populačních modelů přežití pro rok 2018. Odhady jsou prováděny výhradně z validních populačních dat, u kterých je jasná histologická verifikace nádoru a je dokončené určení klinického stadia onemocnění v době primární diagnózy. Tabulky obsahují počty všech osob pravděpodobně léčených protinádorovou terapií (informace o podstoupené léčbě dle záznamů NOR, 2010–2014), dle klinického stadia. Všechny odhady jsou doplněny 90% intervalem spolehlivosti (v závorkách).
2 Predikce nezahrnují neterminální relapsy onemocnění a průběžnou dispenzární péči.

Tab. 4: Predikce počtu pacientů indikovaných k cílené léčbě zhoubného nádoru v roce 2018
Číselné predikce v tabulkách jsou doplněny 90% intervalem spolehlivosti (v závorkách).

4A. Predikce počtu nově indikovaných pacientů v roce 2018 pro jednotlivé léky a indikace (vzhledem ke změnám v probíhajících jednáních o úhradách tyto predikce nezohledňují, zda daná indikace aktuálně má či nemá úhradu. Jde o nezávislé populační predikce počtu léčených, kalkulované pro celý rok 2018).

4B. Onkologické diagnózy souhrnně – nově indikovaní pacienti v roce 2018

4C. Léky bez stanovené úhrady – potenciálně léčení pacienti v roce 2018