28. ZÁSADY PREVENCE A LÉČBY NEVOLNOSTI A ZVRACENÍ PO PROTINÁDOROVÉ LÉČBĚ

Nevolnost a zvracení způsobené onkologickou terapií můžou zásadním způsobem ovlivnit kvalitu života pacientů a mít dopad na další léčbu. Zvracení, a zvlášť nevolnost, patří k nejčastějším nežádoucím účinkům léčby. Moderní antiemetická terapie může zásadním způsobem snížit riziko výskytu nevolnosti a zvracení, např. snižuje riziko u vysoce emetogenní terapie z 90 % až na 30 %. Proto adekvátní antiemetická terapie by měla být nedílnou součástí moderní onkologické terapie. Přesto v reálné praxi dostává antiemetika podle platných standardů pouze asi polovina nemocných.

Principy efektivní profylaxe a léčby nevolnosti a zvracení

 • nevolnost a zvracení po protinádorové léčbě jsou nemocnými vnímány jako obávané stresující potíže
 • cílem je prevence nevolnosti a zvracení, nikoliv až léčba již vzniklých potíží
 • účinnost antiemetik je vyšší při preventivním než při léčebném podání
 • riziko nevolnosti a zvracení trvá ještě 2–4 dny po skončení emetogenní chemoterapie
 • opožděné zvracení je častější u nemocných, kteří prodělali zvracení akutní
 • prodělaná nevolnost či zvracení po chemoterapii mohou být zdrojem anticipačního zvracení
 • nevolnost je častější než zvracení a je hůře ovlivnitelná
 • nemocný může v době po podání protinádorových léků zvracet i z jiných důvodů.

Emetogenita protinádorové léčby závisí na emetogenním potenciálu jednotlivých léků a na individuálních rizikových faktorech konkrétního pacienta.

Klasifikace cytotoxických léků podle stupně emetogenity se poněkud liší podle různých zdrojů, prodělává určitý vý­ voj v čase a nemusí proto být definitivní. V našich podmínkách preferujeme společná guidelines mezinárodní a evropská, vypracovaná odbornými společnostmi MASCC a ESMO s poslední aktualizací v roce 2016, přihlížíme však i k americkým každoročně aktualizovaným guidelines NCCN.

Doplňující komentář

 • emetogenita kombinované chemoterapie se řídí nejvíce emetogenním lékem, ale obvykle je vyšší, než u jednotlivých léků
 • kombinace AC (antracyklin + cyklofosfamid) a také karboplatina ≥ 4 AUC je pro výrazné riziko emeze zejména v opož­ děné fázi klasifikována mezi HEC
 • u vysoce emetogenní chemoterapie (highly emetogenic chemotherapy, HEC) a středně emetogenní chemoterapie (mo­ derately emetogenic chemotherapy, MEC) je doporučována kombinovaná profylaxe od prvního cyklu chemoterapie
 • u HEC trvá riziko zvracení a nevolnosti minimálně 3 dny, u MEC 2 dny, proto je potřeba podávat antiemetickou terapii po celou dobu trvání rizika
 • v jednotlivých případech může být emetogenita vyšší, než by odpovídalo uvedené klasifikaci
 • při opakovaných cyklech chemoterapie je nutné brát do úvahy toleranci předchozího cyklu
 • emetogenita chemoterapie závisí také na individuálních faktorech nemocného, které jsou v poslední době již zahrnová­ ny do úvahy při rozhodování o antiemetické kombinaci léků.

Doplňující komentář

 • biologická dostupnost setronů při perorálním podání je přibližně 60 %, přesto však je antiemetická účinnost ekvivalent­ ní při stejných dávkách i.v. nebo p.o.; příčinou může být vazba na receptory v GIT
 • u ondansetronu i granisetronu je možné podat celou denní dávku naráz nebo ji rozdělit do dvou dávek
 • ondansetron je i přes krátký poločas plazmatické eliminace podáván v jedné nebo ve dvou denních dávkách
 • palonosetron je setronem generace s vysokou afinitou k 5­HT3­receptorům, kde vyvolává internalizaci těchto recepto­ rů s účinkem přetrvávajícím až 5 dnů
 • palonosetron je standardně podáván v jedné dávce na celý cyklus chemoterapie, je však možné i opakované podání např. den 3 a den 5 při 5­denním režimu s cisplatinou
 • aprepitant je podáván ve standardním 3­denním režimu (1.den 125 mg, další 2 dny po 80 mg, obsaženo v jednom bale­ní), je však možné i prodloužené podání v 5­denním režimu s dávkami 80 mg den 4 a 5, nebo je zejména při ambulant­ ním podání možná i jednorázová dávka všech tří tablet (285 mg)
 • aprepitant, fosaprepitant a netupitant jsou středně silnými inhibitory CYP3A4 a proto mají potenciál interakcí s léky, které jsou také metabolizovány tímto enzymem; nebyl však prokázán žádný klinicky významný vliv na metabolismus současně podávaných cytotoxických léků
 • aprepitant signifikantně zvyšuje hladiny kortikosteroidů, proto při jejich vzájemné kombinaci je doporučeno snížit ob­ vyklou dávku dexametazonu o 40 %
 • netupitant/palonosetron je fixní kombinace dvou účinných látek v jedné kapsly, inhibitoru 5HT3­receptorů s inhibitorem NK1­receptorů; obě látky mají dlouhý biologický poločas, takže jedna kapsle je podávána pro celý cyklus chemoterapie, musí však být podána 1 hod. předem (maximální koncentrace obou komponent v plazmě je dosaženo až za 5 )
 • dávka dexametazonu při profylaxi akutního a opožděného zvracení závisí od emetogenity režimu
 • nedoporučuje se podávání kortikosteroidů jako antiemetik v případě aplikace imunoterapie nebo buněčné terapie, pokud je součástí režimu i chemoterapie, je také vhodné použít antiemetickou profylaxi bez kortikosteroidů
 • nedoporučuje se kombinace metoklopramidu s haloperidolem, olanzapinem a fenotiaziny pro zvýšené riziko extrapy­ ramidové symptomatiky
 • atypické antipsychotikum olanzapin (thiobenzodiazepin) blokuje v CNS několik neurotransmiterů: dopaminové, seroto­ ninové, adrenergní receptory, muskarinové receptory a histaminové receptory, působí proti akutní (srovnatelně s apre­ pitantem) i opožděné nevolnosti (superiorně ve srovnání s aprepitantem).
 • olanzapin je možné podávat v dávce 5 nebo 10 mg, antiemetický efekt je srovnatelný, u dávky 5 mg je menší výskyt sedace

Podmínky úhrady nových antiemetik z veřejného zdravotního pojištění v roce 2020

Antiemetika aprepitant, netupitant a palonosetron signifikantně zlepšují kontrolu zvracení po vysoce i středně emeto­ genní chemoterapii, ale jejich cena je podstatně vyšší (orientačně 1500­2000,­ Kč na jeden cyklus léčby) proti všem star­ ším lékům, včetně setronů I. generace, což ovlivňuje podmínky úhrady zdravotními pojišťovnami.

Aprepitant je v síle 80 a 125 mg hrazen po dobu 3 dnů jako součást režimu zahrnujícího kortikosteroid a antagonistu 5­HT3 (setrony) v prevenci nauzey a zvracení v důsledku silného uvolnění serotoninu, navozeného vysoce emetogenní cytotoxickou chemoterapií, v další linii po selhání léčby setrony.

Palonosetron v tabletě je hrazen v prevenci nauzey a zvracení při středně emetogenní chemoterapii u dospělých pa­ cientů. Přípravek je se zvýšenou úhradou hrazen v prevenci nauzey a zvracení v důsledku silného uvolnění serotoninu, navozeného středně emetogenní cytotoxickou chemoterapií v případě selhání předchozí léčby setrony I. generace (on­ dansetron, granisetron).

Palonosetron injekce je hrazen v prevenci nauzey a zvracení v důsledku silného uvolnění serotoninu, navozeného cyto­ toxickou chemoterapií. Přípravek je se zvýšenou úhradou hrazen v prevenci nauzey a zvracení v důsledku silného uvol­ nění serotoninu, navozeného cytotoxickou chemoterapií v případě selhání předchozí léčby setrony I. generace (ondan­ setron, granisetron).

Netupitant/palonosetron – je hrazen jako součást léčebného režimu zahrnujícího kortikosteroid u pacientů: s nauzeou a zvracením v souvislosti s vysoce emetogenní protinádorovou chemoterapií, založenou na bázi cisplatiny, v další linii po selhání léčby setrony; ­ s nauzeou a zvracením v souvislosti s vysoce emetogenní protinádorovou terapií kombinací cyklofosfamid a antracyklin (AC kombinace), v další linii po selhání léčby setrony.

Olanzapin je při předpisu na recept s úhradou pojišťovny vázán na odbornost psychiatra. Pokud je hrazen nemocným, může být předepsán kterýmkoliv lékařem (cena se dle výrobce pohybuje kolem 400 Kč za balení 28 tablet).

Doplňující komentář

 • trojkombinace setron + NK1 inhibitor + dexametazon je doporučený typ profylaxe od prvního cyklu HEC (i když NK1inhibitor je na recept zatím hrazen až po selhání předchozí léčby)
 • profylakticky je doporučeno antiemetika podat 30–60 minut před zahájením chemoterapie
 • pokud nemá trojkombinace dostatečný efekt, doporučuje se čtyřkombinace s olanzapinem, čím je dosažena ještě další redukce výskytu nevolnosti, nesmí se ale kombinovat s benzodiazepinem
 • palonosetron je dnes preferovaným setronem nejen u středně, ale i vysoce emetogenní chemoterapie v případě, že není podán NK1 inhibitor
 • trojkombinace aprepitant + setron + dexametazon zabraňuje akutnímu zvracení u 90 % léčených, zatímco kombinace setron + dexametazon u 70 % a samotný setron jen u 50 %,
 • NK1 inhibitory signifikantně snižují výskyt opožděného zvracení i nevolnosti
 • setrony v následujících dnech po skončení chemoterapie již nemají proti opožděnému zvracení vyšší účinek než dexametazon nebo metoklopramid
 • dexametazon se nepřidává, pokud protinádorová léčba obsahuje odpovídající dávku jiného kortikosteroidu
 • alprazolam a také olanzapin je u starších a velmi oslabených pacientů doporučen v nižších dávkách

Olanzapinový režim

Trojkombinace palonosetronu, dexametazonu a olanzapinu je alternativou profylaxe vysoce emetogenní nebo středně emetogenní chemoterapie (HEC i MEC). Olanzapin je v této kombinaci srovnatelnou náhradou za aprepitant, v profylaxi opožděné nevolnosti je dokonce účinnější. Výhodou tohoto režimu je účinné krytí opožděné fáze olanzapinem i palo­ nosetronem, zkrácené podávání dexametazonu a také minimální riziko prodloužení QT intervalu vzhledem k použití palonosetronu.

Doplňující komentář

 • palonosetron je ze setronů u MEC upřednostněn pro vyšší účinnost proti opožděnému zvracení
 • v případě potřeby je možné u MEC podávat setrony i den 2 a 3 pokud není aplikován NK1 inhibitor
 • pokud profylaxe není dostačující, je možné použít režimy jako u HEC

Doplňující komentář

 • všichni nemocní s chemoterapií nízké emetogenity by měli mít profylaxi akutní emeze jednotlivým lékem
 • vědecké doklady pro antiemetickou profylaxi u chemoterapie s nízkou emetogenitou jsou omezené

Při chemoterapii s minimální emetogenitou není u nemocných s negativní anamnézou doporučena rutinní profylaxe akutního ani opožděného zvracení.

Antiemetická profylaxe při vysokodávkové chemoterapii před transplantací krvetvorných buněk

 • doporučena je trojkombinace palonosetronu a dexametazonu s NK1 inhibitorem, přednostně podání fixní kombinace palonosetronu s netupitantem vzhledem k dlouhému poločasu obou složek (při vysokém riziku opožděného zvracení)
 • při podání NK1 inhibitorů nebyla zjištěna klinicky významná interakce s cytotoxickými léky
 • vhodné je doplnění trojkombinace léků o olanzapin, podávaný 4 dny (čtyřkombinace léků)

Antiemetická profylaxe při vícedenní aplikaci chemoterapie

 • terapie se odvíjí od emetogenního potenciálu jednotlivých cytostatik s ohledem na to, ve kterých dnech a v jakém reži­ mu jsou aplikovány
 • často může docházet k překryvu akutní a opožděné nevolnosti a zvracení
 • u vysoce emetogenní terapie, jakou je například vícedenní aplikace u testikulárních nádorů, vzniká maximum potíží až ve 3.–5. dnu opožděná potíže můžou trvat až do 8. dne
 • u režimu vícedenní aplikace cisplatiny se doporučuje kombinace NK1 inhibitor + 5HT3 inhibitor + dexametazon
 • doporučuje se aplikovat dexametazon až do 8. dne

Doplňující komentář

 • emetogenita je větší u vyšší jednotlivé dávky záření a při ozáření většího objemu tkáně
 • profylakticky se antiemetikum podává před každou dávkou záření
 • při kombinaci radioterapie s chemoterapií je profylaxe podávána podle více emetogenní složky, většinou podle chemo­ terapie.

Zásady léčby anticipačního zvracení

 • prodělaná nevolnost a zvracení mohou být zdrojem vzniku anticipační nevolnosti a zvracení , výskyt se pohybuje kolem 10 %
 • při již rozvinutém anticipačním zvracení má většina antiemetik, včetně inhibitorů 5­HT3 receptorů, minimální nebo žád­ ný efekt
 • nejdůležitější zásadou je předcházení akutnímu i opožděnému zvracení plně účinnou profylaxí od prvního cyklu proti­ nádorové léčby.
 • doporučen je alprazolam v počáteční dávce 0,5 mg 3–4× denně, první dávka večer před podáním chemoterapie; u sta­ rých a velmi oslabených pacientů je počáteční dávkou 0,25 mg 2–3× denně
 • úspěch přináší behaviorální terapie (hypnóza aj.) s cílem postupně snížit citlivost k chemoterapii

Zásady léčby průlomového zvracení

 • léčba průlomového zvracení je obtížná a méně úspěšná než prevence nevolnosti a zvracení
 • perorální cesta podání většinou není schůdná, ale v některých případech je možná
 • léčba může vyžadovat současné podání několika léků různými cestami
 • všeobecně je doporučeno podat lék z jiné skupiny, s jiným mechanismem antiemetického účinku
 • antiemetické léky je často nutné podat opakovaně podle stanoveného schématu
 • nemocní nereagující na konvenční antiemetickou léčbu mohou dostat kanabinoidy, např. dronabinol 5–10 mg o.
 • je třeba zajistit hydrataci a korigovat elektrolytové dysbalance
 • lékař by měl zhodnotit, zda průlomové zvracení nemá jinou příčinu (nádorové postižení střeva, obstrukce střeva, mozko­ vé metastázy, elektrolytové poruchy, gastroparéza, léčba opioidy a jiné)

Úprava profylaxe v dalším cyklu chemoterapie po předcházejícím selhání antiemetické léčby

 • přidat antiemetikum s odlišným mechanismem účinku, zejména NK1 inhibitor (pokud nebyl použit v předchozím cyklu), nebo metoklopramid
 • změna 5­HT3 inhibitoru (granisetron místo ondansetronu nebo palonosetron místo staršího setronu)
 • podat dexametazon podle guidelines (pokud tomu tak z obavy před toxicitou nebylo v předchozím cyklu), což při eme­ togenní chemoterapii znamená jeho podání ještě 2–4 dny po poslední dávce cytostatik
 • přidat do kombinace anxiolytikum (alprazolam), pokud nebylo použito v předchozím cyklu
 • při průvodné dyspepsii je na místě zvážit léčbu blokátorem kyselé žaludeční sekrece (někteří nemocní nedokáží rozlišit nevolnost po chemoterapii od jiných dyspeptických potíží).
 • pokud nejde o chemoterapii kurativní, měl by být zvažován alternativní cytostatický režim s nižší

Nežádoucí účinky antiemetik

 • volba antiemetického režimu může být ovlivněna i nežádoucími účinky antiemetik
 • nežádoucí účinky setronových antiemetik, především bolesti hlavy a zácpa, jsou většinou mírné a vyskytují se u 10 % léčených, včetně léčby palonosetronem
 • setronová antiemetika (zejména ve vyšší i.v. dávce) prodlužují QT interval na EKG a mohou vyvolávat závažné arytmie; riziko narůstá u pacientů se srdečním onemocněním, s vrozeným prodloužením QT intervalu a při kombinaci s léky pro­ dlužujícími QT interval
 • palonosetron má významně nižší riziko prodloužení QT intervalu než starší setrony
 • pro riziko závažných arytmií byl vyřazen z používání i.v. dolasetron a snížena maximální jednotlivá i.v. dávka ondanset­ ronu na 16 mg (denní 24 mg)
 • NK1 inhibitory neměly v klinických studiích významné nežádoucí účinky, je potřeba ale myslet na jejich inhibiční vliv na CYP3A4
 • z všeobecně známých nežádoucích účinků kortikosteroidů je při léčbě dexametazonem nutno zvažovat zejména jejich imunosupresívní působení a riziko zvýšení hladin glykémie
 • nemocným s hyperglykémií po dexametazonu (>10 mmol/l před jídlem, typicky v odpoledních a večerních hodinách) je třeba dát přechodně diabetickou dietu nebo i insulin, volit snížené dávky dexametazonu a při vícedenní kortikoterapii zvažovat podání perorálních antidiabetik
 • vzhledem k riziku zvýšení glykémie v odpoledních a večerních hodinách po dopoledním podání dexametazonu je u vět­ šiny nemocných po dobu léčby doporučeno omezit jednoduché cukry ve stravě; u špatně kompenzovaných diabetiků je možno snížit dávku dexametazonu na polovinu a zkrátit jeho podávání, pokud je v profylaxi použit palonosetron nebo aprepitant nebo olanzapin
 • dalšími nežádoucími účinky dexametazonu jsou škytavka, nespavost, agitovanost, gastroesofageální refluxní choroba, akné
 • při kontraindikaci k dexametazonu je možno nahradit kortikosteroidy aprepitantem, olanzapinem nebo metoklopra­ midem
 • při extrapyramidových vedlejších účincích metoklopramidu lze zvolit jiný inhibitor D2 receptorů (haloperidol).
 • metoklopramid a haloperidol také zvyšují riziko prodlužení QT intervalu
 • vedlejším účinkem olanzapinu je sedace, v případě výraznější sedace při aplikace olanzapinu, je vhodné snížit dávku z 10 na 5 mg

Literatura

 1. Ellebaek E and Herrstedt J. Optimizing antiemetic therapy in multiple-day and multiple cycles of chemotherapy. Current Opinion in Supportive and Palli- ative Care 2008; 2:28-34.
 2. Tomíška M. Aprepitant. Remedia 2009; 19:3-8.
 3. Hesketh PJ, Aapro M, Street JC, Carides Evaluation of risk factors predictive of nausea and vomiting with current standard-of-care antiemetic treatment: analysis of two phase III trials of aprepitant in patients receiving cisplatin-based chemotherapy. Support Care Cancer 2009.
 4. Rapoport BL, Jordan K, Boice JA, et al. Aprepitant for the prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting associated with broad spectrum of moderately emetogenic chemotherapies and tumor types: a randomized, double blind Support Care Cancer 2009; DOI 10.1007/s00520-009-0680-9.
 5. Roila F, Molassiotis A, Herrstedt J, et al. 2016 MASCC and ESMO guideline update for the prevention of chemotherapy- and radiotherapy-induced nausea and vomiting and of nausea and vomiting in advanced cancer patients. Ann Oncol. 2016 Sep;27(suppl 5):v119-v133.
 6. Bash E, Prestrud AA, Hesketh PJ, Kris MG, et Antiemetics: American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline Update. J Clin Oncol 2011; DOI 10.1200/JCO.2010.34.4614.
 7. Navari RM1, Gray SE, Kerr AC. Olanzapine versus aprepitant for the prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting: a randomized phase III J Support Oncol. 2011; 9:188-195.
 8. Grunberg S, Clark-Snow RA, Koeller J. Chemotherapy-induced nausea and vomiting: contemporary approaches to optimal management. Support Care Cancer 2010; 18 (Suppl 1): S1-S10.
 9. Schwartzberg L, Szabo S, Gilmore J et al. Likelihood of a subsequent chemotherapy-induced nausea and vomiting (CINV) event in patients receiving low, moderately and highly emetogenic chemotherapy (LEC, MEC, HEC). Curr Med Res Opinion 2011; 27:837-845. ¨
 10. Botrel TE, Clark OA, Clark L et al. Efficacy of palonosetron (PAL) compared to other serotonin inhibitors (5-HT3R) in preventing chemotherapy-induced nausea and vomiting (CINV) in patients receiving moderately or highly emetogenic (MoHE) treatment: systematic review and meta-analysis. Support Care in Cancer 2011; 19:823-32.
 11. Ettinger DS and Pannel Members. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Version 3.2018. https://wnccn.org/professionals/physician_gls/pdf/ antiemesis.pdf
 12. JinY, Sun W, Gu D et al. Comparative efficacy and safety of palonosetron with the first 5-HT3 receptor antagonists for the chemotherapy-induced nausea and vomiting: a meta analysis. Eur J Cancer Care 2013; 22:41-50.
 13. Roila F, Ruggeri B, Ballatori E et al. Aprepitant versus dexametazone for preventing chemotherapy-induced delayed emesisin patients with breast cancer: a randomized double-blind study. J Clin Oncol 2014; 32:101-106.
 14. Schmitt T, Goldschmidt H, Neben K et al. Aprepitant, granisetron, and dexametazone for prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting after high-dose melphalan in autologous transplantation for multiple myeloma: results of a randomized, plabeco controlled phase III trial. J Clin Oncol 2014; 32:3413-3420.
 15. Tomíška M. Úloha aprepitatu v antiemetické profylaxi z perspektivy doporučených postupů a úhadového omezení. Antiemetics News 2014; 4(1):11-14.
 16. Popovic M, Warr DG, DeAngelis C et al. Efficacy and safety of palonosetron for the prophylaxis of chemotherapy-induced nausea and vomiting (CINV): a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. Support Care Cancer 2014; 22:1685-1697.
 17. Hesketh PJ, Rossi G, Rizzi G et Efficacy and safety of NEPA, an oral combination of netupitant and palonosetron, for prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting following highly emetogenic chemotherapy: a randomized dose-ranging pivotal study. Ann Oncol 2014; 25:1340-1346.
 18. Aapro M, Rugo H, Rossi G et al. A randomized phase III study evaluating the efficacy and safety of NEPA, a fixed-dose combination of netupitant and palo- nosetron, for prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting following moderately emetogenic Ann Oncol 2014; 25:1328-33.
 19. Gralla RJ, Bosnjak SM, Hontsa A et A phase III study evaluating the safety and efficacy of NEPA, a fixed dose combination of netupitant and palonosetron, for prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting over repeated cycles of chemotherapy. Ann Oncol 2014; 25:1333-39.
 20. Navari RM, Qin R, Ruddy KJ er al. Olanzapine for the Prevention of Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting. N Engl J Med. 2016 Jul 14;375(2)
 21. Cawston H, Bourhis F, Eriksson J, et al. NEPA, a new fixed combination of netupitant and palonosetron, is a cost-effective intervention for the prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting in the UK. Drugs in Context 2017; 6:212298 DOI: 107573/dic212298.
 22. Clemons M, Bouganim N, Smith S, et Risk model-guided antiemetic prophylaxis vs physician´s choice in patients receiving chemotherapy for early-stage breast cancer. A randomized clinical trial. JAMA Oncol 2016; 2:225-31.
 23. Dranitsaris G, Molassiotis A, Clemons M, et The development of a prediction tool to identify cancer patients at high risk for chemotherapy-induced nau- sea and vomiting. Ann Oncol 2017; 28:1260-7.
 24. Hesketh PJ, Aapro M, Jordan K et al. A review of NEPA, a novel fixed antiemetic combination with the potential for enhancing guideline adherence and improving control of chemotherapy-induced nausea and vomiting. BioMed Res International 2015; doi.org/10.1155/2015/651879.
 25. Natale JJ, Spinelli T, Calcagnile S et Drug-drug interaction profile of components of s fixed combination of netupitant and palonosetron: Review of clini- cal data. J Oncol Pharm Practice 2015; DOI:10.1177/1078155215586824.
 26. Navari RM. Profile of netupitant/palonosetron (NEPA) fixed dose combination and its potential in the treatment of chemotherapy-induced nausea and vomiting. Drug Design Developement Therapy 2015; 9:155-61.
 27. Yanai T, Iwasa S, Hashimoto H, et al. A double-blind randomized phase II dose-finding study of olanzapine 10 mg or 5 mg for the prophylaxis of emesis induced by highly emetogenic cisplatin-based chemotherapy. Int J Clin Oncol. 2018 Apr;23(2):382-388. doi: 10.1007/s10147-017-1200-4.