Úvod vedoucího autorského týmu ČLS JEP k 28. vydání

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

„Modrá kniha“ České onkologické společnosti vychází v roce 2022 již jako 28. aktualizace doporučení pro léčbu onkologických onemocnění. Tato doporučení vznikají konsensuálně na základě aktualizace jednotlivých odborností, které na léčbě jednotlivých nádorových onemocnění participují. Vyjadřuje léčebné algoritmy, sekvenci léčebných metod stejně jako aktuální možnosti farmakoterapie včetně aktuálního stavu úhrad ze strany plátců.

Opět došlo k významnému nárůstů indikací pro imunoterapii a pokračoval trend v personalizaci onkologické léčby na základě molekulární charakteristiky nádorů. Odborným společnostem se podařilo definovat a schválit panely pro testování genů u nádorů plic, kolorekta, prsu a dalších méně častých diagnóz včetně nádorů neznámého origa. Klinická interpretace výsledků a doporučení pro léčbu daného pacienta probíhá na formátu molekulárních tumor boardů (MTB)
a představuje další kvalitativní posun při zajišťování multidisciplinární péče.

Stále platí, že registrovaná indikace nemusí mít garantovanou úhradu a proto doporučujeme současně s indikací prověřit i aktuální pravidla úhrady.

Pokud v textu najdete nějakou nepřesnost nebo máte návrh na úpravu některých doporučení, tak prosím napište mně nebo garantům jednotlivých kapitol.

Děkuji všem odborným týmům a jejich garantům za aktualizaci těchto doporučených postupů.

doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA
vedoucí autorského týmu

V době mezi dvěma vydáními Modré knihy přistoupila Česká onkologická společnost nově k průběžné online novelizaci na svých webových stránkách Linkos.cz.

ČOS se tak rozhodla s cílem zajistit odborné veřejnosti přístup k informacím o nejaktuálnějších léčebných postupech v průběhu celého roku. Aktualizace jsou projednávány členy autorského týmu pro danou diagnózu s vědeckým tajemníkem ČOS. Odkazy na novinky jsou vyznačovány i v aktuálním elektronickém vydání Modré knihy na Linkos.cz formou odkazu z jednotlivých kapitol. Upozorňujeme, že toto opatření se netýká pdf a e-pub verze Modré knihy, které budou, stejně jako verze tištěná, nadále aktualizovány 1× ročně.

Pro aktualizace Modré knihy sledujte po celý rok Linkos.cz.