Úvod vedoucího autorského týmu ČLS JEP k 29. vydání

Brno 1. 3. 2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

„Modrá kniha“ České onkologické společnosti vychází v roce 2023 již jako 29. aktualizace doporučení pro léčbu onkologických onemocnění. Tato doporučení vznikají konsensuálně na základě doplnění nejnovějších údajů dílčích odborností, které na léčbě jednotlivých nádorových onemocnění participují. Představuje léčebné algoritmy a sekvence léčebných metod, stejně jako aktuální možnosti farmakoterapie včetně aktuálního stavu úhrad ze strany plátců.

V posledním roce byl zaznamenán významný nárůst především v oblasti indikací imunoterapií. Možnosti imunoterapie se v paliativní péči rozšířily o nové diagnózy, např. MSI-H kolorektální karcinom, adenokarcinom žlučníku a žlučových cest v kombinaci s chemoterapií se posouvá. Indikace imunoterapie se posouvá i do časnějších stadií onkologických onemocnění. Příkladem je adjuvance u maligního melanomu. Současně pokračoval trend v personalizaci onkologické léčby na základě molekulární charakteristiky nádorů. Klinická interpretace výsledků a doporučení pro léčbu daného pacienta probíhá na formátu molekulárních tumor boardů (MTB) a stále častěji představuje standard při zajišťování multidisciplinární péče. Příkladem je trastuzumab deruxtekan (T-DXd) u HER2 pozitivních adenokarcinomů GEJ a žaludku.

Doporučení vypracovaná pro rok 2023 zahrnují 2 nové kapitoly – UVEÁLNÍ MELANOM, LÉČEBNÉ ALGORITMY IMUNITNĚ PODMÍNĚNYCH VEDLEJŠÍCH ÚČINKU PO CHECKPOINT INHIBITORECH. V aktuální verzi jsou i podstatně přepracované kapitoly – PREVENCE, DIAGNOSTIKA A LÉČBA TROMBÓZY (VTE – venous thrombembolic event) SPOJENÉ SE ZHOUBNÝM
NÁDOREM (CAT – cancer associated thromboembolism).

Stále platí, že registrovaná indikace nemusí mít garantovanou úhradu, a proto doporučujeme současně s indikací prověřit i aktuální pravidla úhrady.

Pokud v textu najdete nějakou nepřesnost nebo máte návrh na úpravu některých doporučení, prosím kontaktujte písemně vedoucího autorského týmu či garanty příslušných kapitol.

Děkuji všem odborným týmům a jejich garantům za aktualizaci doporučených postupů.

doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA
vedoucí autorského týmu

V době mezi dvěma vydáními Modré knihy přistoupila Česká onkologická společnost nově k průběžné online novelizaci na svých webových stránkách Linkos.cz.

ČOS se tak rozhodla s cílem zajistit odborné veřejnosti přístup k informacím o nejaktuálnějších léčebných postupech v průběhu celého roku. Aktualizace jsou projednávány členy autorského týmu pro danou diagnózu s vědeckým tajemníkem ČOS. Odkazy na novinky jsou vyznačovány i v aktuálním elektronickém vydání Modré knihy na Linkos.cz formou odkazu z jednotlivých kapitol. Upozorňujeme, že toto opatření se netýká pdf a e-pub verze Modré knihy, které budou, stejně jako verze tištěná, nadále aktualizovány 1× ročně.

Pro aktualizace Modré knihy sledujte po celý rok Linkos.cz.