17.1.3.1 Maintenance terapie olaparibem - online novelizace Modré knihy

Česká onkologická společnost přistoupila k průběžné online novelizaci Modré knihy v době mezi dvěma vydáními na stránkách Linkos. K 4. 11. 2021 byla novelizována kapitola číslo 17. ZHOUBNÝ NOVOTVAR OVARIÍ A TUBY (C56-57). Změna se týká části 17.1.3.1 Maintenance terapie olaparibem.

Lynparza v kombinaci s bevacizumabem je indikována pro:

udržovací léčbu pacientek s pokročilým  high –grade  epiteliálním karcinomem vaječníků, vejcovodu nebo primárním  peritoneálním karcinomem ( FIGO III a IV), které dosáhly odpověď (úplnou nebo částečnou) po dokončení první linie chemoterapie na bázi platiny, a které mají potvrzený deficit homologní rekombinace (HRD) definovaný buď mutací BRCA 1, BRCA 2  a / nebo genomovou nestabilitou 

Lynparza  300 mg kontinuálně do PD nebo 2 roky
Bevacizumab 15 mg/kg  á 3 týdny po dobu 15 měsíců 

Dle aktuálních ESMO guidelines je doporučeno testování genomic­ké nestability (HRD), neboť pomocí toho­to testu lze identifikovat podskupinu pa­cientek, které mají nemutovaný typ genu BRCA, avšak mohou mít prospěch z léčby inhibitorem PARP [úroveň důkazu I, A]. Nemocné s pozitivitou HRD a objektivní odpovědí na prvoliniovou chemoterapii na bázi platiny s bevacizumabem nebo bez něj by měly podstoupit udržovací léčbu inhibitorem PARP, a to buď olapa­ribem v kombinaci s bevacizumabem (pokud byl podáván zároveň s chemote­rapií v 1. linii) nebo niraparibem v mono­terapii.

Za Pracovní skupinu pro onkogynekologii MUDr. Mária Zvaríková