Maligní lymfom na internetu

Odkazy na internetové stránky určené pacientům a seznam nadací

Na českém i zahraničním internetu najdete mnoho informací, které jsou věnovány a určeny onkologickým pacientům a jejich blízkým. Pro úplnost jsme pro Vás tyto zdroje vyhledali a zde máte k dispozici jejich stručný popis a odkaz k dané diagnóze.

Vždy informace z těchto stránek konzultujte s Vaším lékařem, ČOS nemůže ručit za obsah těchto externích stránek. Informace o léčbě, obsažené na zahraničních stránkách, se nemusí shodovat s léčbou schválenou v České republice.

ALEN sdružení žen Praha
ALEN je neziskové občanské sdružení žen postižených rakovinou prsu. Klub si dává za hlavní svůj cíl pomáhat všem ženám po ablaci prsu. ALEN chce těmto ženám pomáhat ve všem, co je s onemocněním spojeno. Zprostředkuje jim informace o nemoci, o prevenci, o léčbě, o rehabilitaci, navazuje pro ně kontakty s lékaři a zdravotníky. Poskytuje jim podporu k tomu, aby se samy rozhodly aktivně bojovat s rakovinou.
Aliance žen s rakovinou prsu o.p.s.
Aliance žen s rakovinou prsu o.p.s. byla založena devatenácti organizacemi onkologických pacientek jako zastřešující celostátní obecně prospěšná společnost.
Amelie
Občanské sdružení Amelie, o. s. vzniklo v roce 2006 v Praze. Cílem Amelie je rozvíjet a poskytovat psychosociální pomoc pro dospělé onkologicky nemocné a jejich blízké. Vizí občanského sdružení je otevírat prostor pro to, aby rakovina byla vnímána jako součást života. Na stránkách Amelie najdou onkologicky nemocní informace o psychosociální pomoci tohoto občanského sdružení.
ARCUS - ONKO CENTRUM
ARCUS - ONKO CENTRUM je profesionální pacientské sdružení s celorepublikovou působností. Obsahuje sekce Mnohočetného myelomu, karcinomu prsu, prostaty a děložního čípku.
Cesta domů

Cesta domů provozuje v Praze Domácí hospic; poskytuje odborné poradenství osobně, telefonicky i na internetu; poskytuje odlehčovací služby v domácnostech klientů; půjčuje pomůcky; nabízí služby veřejné paliativní knihovny; věnuje se ediční a edukační činnosti; pro pozůstalé má klub Podvečer a web Vzpomínky.

Cesta pacientky po KOC

Občanské sdružení Nejsi na to sama zmapovalo v komplexním onkologickém centru průběh léčby rakoviny prsu a vytvořilo průvodce pro ženy postižené touto nemocí. Filmem provází pacientka.

Česká leukemická skupina – pro život
Česká leukemická skupina – pro život (The CzEch Leukemia Study Group – for Life), CELL, vznikla jako nezávislá dobrovolná iniciativa různých pracovníků zabývajících se problematikou leukemií. CELL by je ráda sdružila pod jednou platformou - zlepšení péče o nemocné s leukemiemi v ČR a akcelerace výzkumu v této oblasti. Stránky obsahují informace pro odbornou veřejnost i pro nemocné
Česká myelomová skupina
Česká myelomová skupina (CMG) působí od roku 1996. V rámci svého poslání se snaží v ČR zorganizovat u vybraného nádorového onemocnění - mnohočetného myelomu - klinické aktivity na standardní světové úrovni a poskytnou tak nemocným optimální péči a rychlou dostupnost nejperspektivnějších postupů. Stránky obsahují informace o občanském sdružení a nadaci, stejně jako informace o mnohočetném myelomu a jeho léčbě.
Česká společnost paliativní medicíny

Česká společnosti paliativní medicíny ČSL JEP nabízí prostor pro celkovou kultivaci paliativní medicíny v Česku. Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP byla schválena v říjnu 2008 Vědeckou radou ČLS JEP. Nová společnost je otevřena všem, kteří se problematikou paliativní medicíny zabývají v rovině klinické, ale také např. etické a organizační.  Na podzim 2011 tato společnost rozšířila své internetové stránky a nabízí informace nejen pro odborníky, ale také pro novináře a laiky.

Česká urologická společnost

Hlavním cílem České urologické společnosti je snižování výskytu urologických onemocnění, zlepšení jejich diagnostiky a léčebných výsledků. Účelem webových stránek České urologické společnosti je poskytovat objektivní a pravdivé informace odborné i laické veřejnosti o všech aspektech urologických onemocnění a o aktuálním dění v urologické společnosti.

České ILCO - sdružení stomiků v České republice
Stránky Sdružení stomiků v České republice přinášejí informace nejen pro stomiky, ale i pro širokou veřejnost. Stomik= pacient, který má dočasně nebo trvale vyvedený dutý orgán na povrch těla. Nejčastěji je vyvedeno tlusté střevo, tenké střevo nebo močové cesty.
Deník pacienta - Zdraví pod kontrolou celé vaší rodiny

Deník pacienta je mobilní aplikace pro všechny, kterým není lhostejné jejich vlastní zdraví.

Cílem Deníku pacienta je poskytnout uživateli komplexní přehled o jeho zdravotních záznamech, užívaných lécích, prodělaných očkováních, alergických reakcích atd. Zdravotní informace si ukládá a třídí sám uživatel. Má tak možnost sledovat vývoj své choroby, zaznamenat v měřících modulech důležité údaje a ty pak společně s lékařem vyhodnotit při další prohlídce. V současné době je aplikace dostupná ve verzi pro iPad a lze ji stáhnout na Apple Store. Volit je možné mezi bezplatnou (Lite) variantou a plnou (Full) verzí, která umožňuje spravovat zdravotní dokumentaci většího počtu uživatelů. V nejbližší době bude aplikace k dispozici i pro uživatele smartphone a systému Android.

Důležité odkazy:

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice (SVOD)

Webový portál poskytující údaje o výskytu zhoubných nádorů v České republice široké veřejnosti. Analýzy podle krajů, věku pacientů, klinických stádií , srovnávací analýzy a další epidemiologické přehledy. V oblasti interpretace a využívání dat NOR je vyvíjen od roku 2000 specifický software SVOD (Software pro Vizualizaci Onkologických Dat) jako univerzální nástroj pro zviditelnění a analýzy populačních onkologických dat a dat onkologických registrů. Nabídkou webového portálu lze trvale zpřístupnit veškeré epidemiologické údaje NOR od roku 1977 pro všechny onkologické diagnózy. Toto softwarové zpřehlednění více než 1,7 milionu případů anonymizovaných onkologických záznamů za více než čtvrtstoletí je významným úspěchem české onkologie a informatiky, které snese nejnáročnější mezinárodní srovnání. Na zasedání výboru dne 20.9. 2005 přebral výbor ČOS garanci nad dalším vývojem SVOD a jeho využíváním v ČR a zahraničí.

Europa UOMO CZ
Občanské sdružení Europa UOMO CZ, které sídlí na Urologické klinice Fakultní nemocnice Brno, je od roku 2008 českou odnoží Evropská koalice proti rakovině prostaty Europa UOMO. K naplňování záměrů koalice se hlásí pacienti s tímto onemocněním již z 24 evropských zemí. V rámci aktivit koalice se zaměřují na co nejširší veřejnou informovanost o závažnosti rakoviny prostaty, o možnostech a přístupu k optimální léčbě a zlepšení kvality života pacientů a jejich blízkých.
Europacolon
Stránky nezávislé neziskové organizace věnující se karcinomu tlustého střeva a rekta. Jedná se o evropskou organizaci, která si klade za cíl spojit pacienty, lékaře, ošetřovatele, politiky, média a veřejnost v boji s kolorektálním karcinomem.
Evropská asociace pro prevenci karcinomu děložního čípku
Evropská asociace pro prevenci karcinomu děložního čípku (ECCA – European Cervical Cancer Association) byla založena v roce 2002 na popud 15 různých organizací z celé Evropy, a to charitativních organizací zaměřených na nádorová onemocnění, onkologických pracovišť, fakultních nemocnic a osvětových zdravotnických organizací. ECCA byla ustavena za účelem koordinace celoevropského osvětového zdravotnického programu, který má zvýšit informovanost o karcinomu děložního čípku a o možnostech jeho prevence. Web přináší informace o Evropské asociaci pro prevenci karcinomu děložního čípku, jejích členech a programech.
Gynekologický server gyn.cz
Obsahuje informace také o gynekologických nádorech. Tvůrce obsahu serveru není definován.
Haima. Unie pro pomoc dětem s poruchami krvetvorby
HAIMA - CZ je občanské sdružení, které sdružuje občany k aktivní pomoci dětem, postiženým poruchou krvetvorby. Sídlem HAIMY CZ je Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol. Stránky nabízejí rady a pomoc, přehled rekondičních pobytů, otázky a odpovědi, příběhy a další informace pro rodiče dětských onkologických pacientů.
Hospice.cz
O důstojném životě terminálně nemocných. Paliativní péče, léčba a medicína; adresář hospiců, slovník pojmů; literatura; legislativa aj.
IMF: The International Myeloma Foundation
Stránky Mezinárodní myelomové nadace obsahují informace o myelomu a jeho léčbě určené pro lékaře i pacienty a jejich blízké.
Internetová poradna na Melanomy.cz

Na otázky odpovídá PhD. MUDr. Monika Arenbergerová, která je odbornou asistentkou Dermatovenerologické kliniky FNKV a 3. LF UK v Praze, kde vede melanomovou poradnu. V poradně je možné klást dotazy týkající se pigmentových znamének, zaslat jejich fotografii ke konzultaci, ale i otázky k diagnostice a terapii maligního melanomu u konkrétního pacienta.

Kapka naděje
Nadační fond Kapka naděje byl založen s cílem trvale a kontinuálně podporovat transplantační centrum a hematologické oddělení na II. dětské klinice FN Motol v oblasti pomoci při zlepšení diagnostických postupů a léčebných metod, v pomoci v oblasti psychosociální péče, pomoci při financování výstavby a přístrojového vybavení nové transplantační jednotky a s cílem podpořit vědecké aktivity.
Koalice pro zdraví
Stránky obecně prospěšné organizace založené v roce 2004 jako volné sdružení organizací a jednotlivců se společným cílem: "ZLEPŠENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V ČR".
Kooperativní skupina pro neuroendokrinní nádory

Kooperativní skupina pro neuroendokrinní nádory byla založena v dubnu 2008 a navazuje na činnost dřívější tzv. Karcinoidové skupiny (1998). Úzce spolupracuje s Českou onkologickou společností a European Neuroendocrine Tumor Society. Kooperativní skupina pro neuroendokrinní nádory, o.s. sdružuje lékaře zabývající se diagnostikou a léčbou nebo výzkumem neuroendokrinních nádorů

Lab Tests Online CZ

Lab Tests Online – webový portál určený ke komplexní informaci o jednotlivých laboratorních vyšetřeních, o testech pomocí diagnostiky in vitro. Je směřovaný zejména na laického uživatele, k jeho lepší orientaci a pochopení jednotlivých vyšetření jak při nemoci, tak při preventivních programech. Pro zdravotnické pracovníky může sloužit pro rychlou, aktuální orientaci o laboratorních vyšetřeních. Nyní je zpracováno 240 laboratorních testů, což pokrývá 90% laboratorních vyšetření.
Projekt byl vytvořen v roce 2001 Americkou asociací klinické chemie a postupně vznikají národní verze v dalších zemích. Českou verzi od roku 2008 provozuje a odborně zašťiťuje Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP a Česká asociace výrobců a dodavatelů diagnostiky in vitro.

Léčba bolesti
Internetový portál www.pain.cz je určen pro širokou lékařskou veřejnost zajímající se o léčbu bolesti. Cílem portálu je přinášet nové informace o odborných, vzdělávacích a společenských akcích, o nových léčebných postupech, o aktivitách Společnosti pro studium a léčbu bolesti a vůbec o veškerém dění v oblasti léčby bolesti. Součástí portálu je řada praktických odkazů, medicínských vyhledávačů a propojení na příbuzné internetové stránky. Portál je určen pro odborníky, odkazuje však také na Poradnu bolesti pro lékaře a laickou veřejnost.
Léčba bolesti

Internetové stránky Lecba-bolesti.cz jsou určeny laikům – pacientům, kteří se ve svém životě náhle, nebo pravidelně setkávají s bolestí, i jejich blízkým.

Léčba rakoviny

Na stránce uvedeny informace o typech nádorů, příznacích nemoci, prevenci, vyšetřeních a léčbě. Naleznete zde též seznam pacientských organizací. Na dotazy odpovídá PRIM. MUDR. MARTIN ŠMAKAL. 

 

  

Liga proti rakovině Brno
Liga proti rakovině Brno je samostatným právním subjektem, dobrovolným občanským sdružením, jehož cílem je snižování počtu onkologických onemocnění v naší populaci a včasný záchyt nádorového onemocnění.
Liga proti rakovině Praha
Liga proti rakovině Praha je občanské sdružení založené v roce 1990. Členy Ligy jsou onkologičtí pacienti, jejich příbuzní a přátelé, zdravotníci. Kolektivními členy jsou onkologická sdružení z celé republiky. Liga má za cíl propagovat nádorovou prevenci, zlepšovat kvalitu života onkologicky nemocných a podporovat onkologický výzkum. Stránky přináší seznamy akcí, informační zpravodaj, novinky v onkologii, preventivní a účelové publikace pro onkologicky nemocné a jejich známé a další informace.
Linka proti bolesti
Jiří Suchý je patronem osvětové kampaně s názvem „Veršem (a humorem) proti bolesti“, projekt, jehož cílem je pomoci lidem trpícím střední až silnou chronickou bolestí. V důsledku silné chronické bolesti mají pacienti potíže se spaním a s vykonáváním obvyklé denní činnosti, což je prakticky vyřazuje z běžného života. Přesně těmto lidem patří hlavní vzkaz osvětové kampaně: Zavolejte o radu na Linku proti bolesti! Chronická bolest je léčitelná a její účinná léčba Vám umožní návrat do normálního života!
Linkos pro pacienty a jejich blízké
Rozsáhlý portál České onkologické společnosti je určen také pro pacienty a jejich blízké. Obsahuje informace o většině onkologických onemocněních, jejich prevenci, diagnóze a léčbě; informace o specifikách onkologických nemocí u dětí, adolescentů, mladých nemocných a seniorů. Najdete zde podrobné informace o léčebných metodách, jako je chirurgie, radioterapie, farmakoterapie, radiofermakoterapie a dalších léčebných postupech. Informace doplňuje přehled Komplexních onkologických center, informace o výživě v nemoci, o prevenci a řada dalších. Můžete se zde přihlásit k Národnímu onkologickému programu, vyhledávat v slovníčku onkologických pojmů, v databázi pacientkých brožur a internetových odkazů a položit svůj dotaz v Psychoonkologické poradně.
Lymfom help
V roce 2005 bylo založeno občanské sdružení LYMFOM HELP, jehož cílem je sdružovat nejen nemocné s maligním lymfomem a jejich příbuzné či blízké, ale také zdravotní sestry a lékaře pečující o pacienty. V tomto pacientském sdružení je možné získat veškeré dostupné informace o maligním lymfomu, o možnostech léčby a nových léčebných přístupech, včetně odpovědí na otázky, jako je např. podpora rodiny při léčbě, se kterými se mohou pacienti i jejich blízcí v průběhu onemocnění potýkat. Součástí webových stránek sdružení, které má za cíl pomáhat, sdružovat a poskytovat rady pacientům s maligním lymfomem, jejich blízkým a přátelům, je i poradna pro pacienty.
LymFoma Slovensko
Stránky občanského sdružení Lymfoma Slovensko, které je součástí celosvětového projektu Lymphoma Coalition na pomoc pacientům s lymfomem a jejich blízkým. Hlavní náplní sdružovat pacienty s lymfomem a jejich příbuzné a přítele, pomáhat jim lépe porozumět nemoci a tvyšovat povědomí o lymfomech mezi slovenskou veřejností.
Mammahelp.cz
Stránky Sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu, nevládní neziskové organizace celostátního charakteru, která sdružuje ženy s diagnózou rakovina prsu a jejich blízké, lékaře, sestry a sympatizanty. Sdružení bylo založeno v roce 1999, provozuje síť Mamma Help center a personálně zajišťuje provoz Avon Linky proti rakovině prsu. Stránky obsahují interaktivní mapy s přehledem zdravotnických zařízení, diagnostikých center a genetických pracovišť, informace o akcích a projektech sdružení, včetně rekondičních pobytů; najdete zde informace pro prevenci i informace o nemoci samotné a její léčbě. Stránky nabízejí i online poradnu, bulletin a další informace.
Máš koule? Tak si je hlídej!

Nová mobilní aplikace a s ní související webová stránka je určená předevsím pro dospívající chlapce a mladé muže, kteří jsou právě v tomto mladém věku nejvíce ohroženi zhoubným nádorem varlat. Aplikace pro chytré telefony (iPhone, Android a Windows Phone) obsahuje instruktážní video o vyšetřování varlat, odborné lékařské informace o problematice nádorů varlat, ilustrovaný návod, jak provádět samovyšetření, interaktivní mapu komplexních onkologických center v ČR a její hlavní funkcí je tzv. Hlídač koulí, nastavitelné zařízení podobné budíku, které má mužům samovyšetření v pravidelných intervalech (jednou měsíčně) připomínat. Odborným garantem aplikace je primářka brněnské onkologie MUDr. Viera Bajčiová, CSc.  Podívejte se na web a nebo si stáhněte aplikaci pro chytré telefony na AppStore, Google Play a Windows phone.

Mesothelioma Web
Mesothelioma Web je nezisková informační služba pro pacienty a jejich blízké, u nichž byl diagnostikován mezoteliom. Najdete zde informace o nemoci, její léčbě a o klinických studíích. Samostatnou sekcí jsou odpovědi na nejčastější otázky k malignímu mesotheliomu.
Upozorňujeme, že tento odkaz vede na externí stránky a ČOS nemůže ručit za jejich obsah. Informace o léčbě, obsažené na zahraničních stránkách, se nemusí shodovat s léčbou schválenou v České republice.
MMRF: Multiple Myeloma Research Foundation
Stránky mezinárodní nadace věnované mnohočetnému myelomu. Obsahuje informace o nemoci a léčbě onemocnění.
Mnohočetný myelom - klub pacientů

Stránky Klubu pacientů s mnohočetným myelomem. Obsahuje slovníček pojmů, informace o nemoci a její léčbě, příběhy pacientů a online poradnu.

Nadace Národ dětem
Stránky nadace zřízené za účelem humanitní pomoci nemocným dětem hospitalizovaným na Klinice dětské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice v Praze 5 Motole. Zřizovatelem je Profesor MUDr. Josef Koutecký, DrSc. a Konstantin Pleský.
Nadace pro transplantaci kostní dřeně
Nadace pro transplantace kostní dřeně podporuje zdravotnické programy ke zkvalitnění života nemocných s leukémií a jinými těžkými chorobami krve a nádory. Byla založena rodinami nemocných pacientů a působí na území celé republiky s pomocí desítek dobrovolných spolupracovníků, vyléčených pacientů i dalších ochotných lidí. S jejich dopomocí pracuje do současnosti pouze s minimálními režijními náklady a dvěma placenými zaměstnanci.
Nadace Vize 97
Základní informace o projektu Včasná diagnóza a prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku na stránkách Nadace Vize 97.
Nadační fond dětské onkologie Krtek
Nadační fond dětské onkologie Krtek (NFDO Krtek) se svojí činností zaměřuje na podporu komplexní péče o onkologicky nemocné děti absolvující léčbu na Klinice dětské onkologie Fakultní nemocnice v Brně (KDO FN Brno) a LF MU Brno ve prospěch onkologicky nemocných kojenců, dětí a dospívající mládeže.
Nenechám se vyloučit ze svého životního zápasu
Web osvětové kampaně, jejímž cílem je upozornit veřejnost na nutnost prevence rakoviny tlustého střeva formou včasného vyšetření. Právě včasný záchyt onemocnění může prodloužit život nemocného nebo vést dokonce k vyléčení. Slavné osobnosti, jako Antonín Panenka nebo Valerie Zawadská se staly tváří kampaně na podporu prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku, protože se snaží upozornit na tuto problematiku. Neztrácejte čas. Jestliže Vám je více, než 50, zajděte si na kolonoskopické vyšetření. Může Vám to zachránit život!
NOP Online
Oficiální stránky Národního Onkologického Programu (NOP) České republiky. Hlavním cílem tohoto informačního portálu je poskytovat centralizované a odborně garantované informace o naplňování Národního onkologického programu v naší zemi. Na těchto stránkách naleznete mj. přehlednou a ucelenou prezentaci sítě onkologických center s podrobnými informacemi o každém pracovišti
Občanské sdružení BumbarisParis
Občanské sdružení BumbarisParis podporuje, prostřednictvím svého stejnojmenného projektu, pacienty s nádorovým onemocněním a jejich blízké a realizuje projekty, které spojují zdravé a nemocné. Stránky jsou orientované (i) na mladé nemocné, obsahují diskusi, odkazy, aktuality a informace o projektech sdružení.
Oline Poradna bolesti

Upozornění: Online poradna proti bolesti je momentálně nedostupná.

Internetová poradna pro laickou i odbornou veřejnost. Poradnabolesti.cz je internetovou poradnou určenou pro lékaře i laickou veřejnost. Na vaše dotazy z oblasti léčby bolesti budou odpovídat zkušení odborníci z předních českých algeziologických pracovišť. Na stránkách naleznete vedle formuláře po váš dotaz i pravidelně aktualizovaný seznam ambulancí bolestí v České republice včetně ordinačních hodin a kontaktních telefonních čísel. Těšíme se na vaše dotazy.

On-line poradna MammaHelp

 

 

 

 

 

Na stránkách naleznete mimo jiné odkazy na:

  • Individuální psychosociální poradenství
  • Odborná lékařská on-line poradna (Na Vaše osobní dotazy, týkající se prevence, onemocnění a léčení nádorových onemocnění prsu, odpovídají přední odborníci v oboru)
  • Říct to dětem
  • Sociální poradna
  • Telefonní Avon Linka proti rakovině prsu
OncoLink
OncoLink, website v angličtině s denní aktualizací, si klade za cíl poskytnout onkologickým pacientům, jejich rodinám a přátelům a neodborné veřejnosti informace o onemocnění a jejich léčbě.
ONKO prostaty

Informační portál Online klinika pro onklologii prostaty je průvodce léčbou tohoto onemocnění pro nemocné rakovinou prostaty, nebo jejich blízké. Pacient se zaregistruje a pak podle fáze nemoci dostává jasné instrukce k léčbě.  Vznik online kliniky vychází ze současných odborných doporučení. Za projektem nestojí jedna konkrétní klinika, kterou by bylo možné navštívit, lékaři pochází z různých zdravotnických zařízení. ONKO Prostaty je pouze webový projekt.

Onkologická poradna na webu MOÚ Brno

Onkologické informační centrum pro veřejnost. Bezplatná telefonní nádorová linka 800 222 322.

Pracovní doba: PO - PÁ od 8:00 do 15:00 hodin.

Onkomaják
Web občanského sdružení ONKOMAJÁK, jehož hlavním cílem je seznamovat s možnostmi, které má každý občan naší republiky, který onemocní rakovinou, přináší především informace o aktuálních osvětových a preventivních programech a akcích a podpoře známých osobností.
OnkoUnie

ONKO Unie o.p.s. je platforma pro setkávání lékařů podílejících se na léčbě onkologických onemocnění, pacientů se zhoubnými nádory i mecenášů, jejichž společným cílem je podporovat zlepšení kvality života onkologicky nemocných v České republice. ONKO Unie se chce zaměřovat zejména na rakovinu prsu a ženských orgánů.

Online poradna k problematice diagnostiky a chorob prsů na Mamo.cz

Poradna k problematice diagnostiky a chorob prsů se nachází na oficiálních stránkách projektu s názvem Program mamografického screeningu v České republice. Dotazy odpovídá několik odborníků na problematiku onemocnění prsů a najdete zde více než 4000 zodpovězených dotazů.

Organizace onkologických pacientek DRAČICE, o. s.
Cílem sdružení je motivace onkologicky nemocných k návratu do aktivního života a upozorňování na důležitost prevence mezi zdravou populací. Sdružení chce sestavit vlastní reprezentační tým – posádky dračí lodě – složeného z žen po absolvované a úspěšně ukončené léčbě rakoviny prsu, národní reprezentace. Sdružení DRAČICE je „růžovým“ partnerem České asociace dračích lodí, týmu sportovců, kteří se zúčastňují národních a mezinárodních soutěží dračích lodí.
People Living With Cancer
People Living With Cancer, website v angličtině, určená pro onkologické pacienty Americké společnosti pro klinickou onkologii obsahuje informace psané onkology o více než 50 typech onkologických onemocnění a jejich léčbě.
Poradenské oddělení biologické léčby nádorových onemocnění

kontakty: e-mail: biolecba@vfn.cz

Při Onkologické klinice VFN a 1. LF UK bylo zřízeno nové poradenské oddělení: Poradenské oddělení biologické léčby nádorových onemocnění.

Předpokladem správného využití onkologické léčby je správný výběr nemocných na podkladě molekulární predikce včetně včasné dostupnosti pro nemocné, u kterých je tato léčba indikována.

Poradenské oddělení pro biologickou léčbu by mělo umožnit nemocným dostupnost biologické léčby ve správnou dobu s maximálním využitím klinické, farmakogenomické a molekulární predikce a současně poskytovat nepřetržitou konsultační činnost jak pro nemocné tak pro lékaře. Pro komplikované případy bude zajištěna přímá konsultační návaznost na zahraniční pracoviště.

Poradna k prevenci nádorů na stránkách MOÚ

Na webu Masarykova onkologického ústavu Brno je poradna k dispozici na záložce  Prevence / Preventivní poradna. Stránky vznikly v rámci Národního programu zdraví – projektu s názvem Onkologická prevence na internetu.

Poradna na stránkách pro pacienty s mnohočetným myelomem

Možnost odborné konzultace na téma mnohočetný myelom prostřednictvím e-mailové poradny. Na dotazy odpovídá specialista hematoonkolog, který spolupracuje s Klubem pacientů s mnohočetným myelomem.

Poradna onkologa prof. MUDr. Jiřího Vorlíčka, CSc. na serveru iDnes

Předseda České onkologické společnosti ČLS JEP prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. odpovídá na vše, co se zhoubnými nádory souvisí na serveru iDnes. V poradně bylo položeno a zodpovězeno tisíce dotazů. Poradna  prof. MUDr. Jiřího Vorlíčka, CSc. pokračovala poradnou Prof. MUDr. Rostislava Vyzuly, CSc. Poradna byla uzavřena, archiv odpovědí obou odborníků je stále přístupný.

Poradna onkologa prof. MUDr. Rostislava Vyzuly, CSc. na serveru iDnes/OnaDnes

Člen výboru České onkologické společnosti ČLS JEP prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. odpovídá na vše, co se zhoubnými nádory souvisí na serveru iDnes/OnaDnes. Poradna obsahuje i archiv odpovědí, ve kterém najdete tisíce otázek a odpovědí. Poradna byla k 30. červnu 2012 z technických důvodů na straně provozovatele uzavřena. Archiv odpovědí je však stále přístupný.

Poradna Prof. MUDr. Rostislava Vyzuly, CSc.
Součástí webu je Fórum – Otázky a Odpovědi v jehož úvodu prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. říká. "Ptejte se, prosím, na cokoliv co Vás zajímá z oblasti rakoviny nebo vůbec z čehokoliv a pokud budu vědět, tak Vám rád odpovím. Jedině důsledným a dlouhodobým získáváním informací je možné bojovat i s tak zákeřným a nebezpečným nepřítelem jako je rakovina."
Prevencenadoru.cz
Předkladatel projektu a odborný garant stránek je Masarykův onkologický ústav v Brně. Na webu Masarykova onkologického ústavu Brno jsou k dispozici informace k onkoprevenci pro veřejnost. Stránky vznikly v rámci Národního programu zdraví – projektu s názvem Onkologická prevence na internetu. Stránky obsahují rozsáhlé informace o prevenci nádorů prsu, včetně návodu na samovyšetření prsu, popisu rizik vzniku nádoru a další informace, o nádorech ledvin a močového měchýře a jeho prevenci, o nádorech děložního čípku, dělohy a vaječníků a o jejich předcházení. Obsahuje i informace o prevenci nádorů varlat, včetně návodu na samovyšetření, a další informace o této diagnóze a o nádoru prostaty a popis rizik jeho vzniku. Dále je zde část věnovaná prevenci nádorů kůže, informacím o rizikových faktorech nádorů hlavy a krku a osahuje i rozsáhlé informace o prevenci zhoubných nádorů plic s důrazem na prevenci. Samostatnou kapitolou jsou informace o prevenci nádorů tlustého střeva a konečníku a nádorů žaludku, včetně informací o vyšetřeních tlustého střeva a odpovědí na nejčastější otázky.
Program cervikálního screeningu v České republice

Oficiální stránky projektu s názvem Program cervikálního screeningu v České republice. Stránky vznikly za účelem zvýšení informovanosti veřejnosti o problematice screeningu a rakoviny děložního čípku a za účelem koordinace odborných aktivit souvisejících s cervikálním screeningem v České republice. Stránky obsahují informace o onkologické prevenci pro všechny ženy. Odborníci zde najdou informace o epidemiologii karcinomu hrdla děložního v České republice, výběr z odborné literatury a přehled legislativy související s cervikálním screeningem, formuláře pro cytologické laboratoře, formuláře pro ošetřující gynekology a informace o elektronickém sběru dat programu cervikálního screeningu v ČR.

Program kolorektálního screeningu v České republice

Oficiální stránky projektu s názvem Program kolorektálního screeningu v České republice. Tyto stránky vznikly za účelem zvýšení informovanosti veřejnosti o problematice screeningu a rakoviny tlustého střeva a konečníku a za účelem koordinace odborných aktivit souvisejících s kolorektálním screeningem v České republice.

Program mamografického screeningu v České republice

Oficiální stránky projektu Program mamografického screeningu v České republice. Stránky jsou členěny na část pro lékaře a na část pro veřejnost. Hlavní část se věnuje Mamografickému screeningu, přináší také mapu a seznam screeningových center.

Projekt CRAB
Projekt CRAB si klade za cíl zvýšit informovanost lékařů prvního kontaktu o mnohočetném myelomu, o možnostech jeho diagnostiky a novinkách v oblasti léčby tohoto onemocnění, a tím docílit možnost včasné účinné léčby pro pacienty.
Psychoonkologická poradna na Linkos

Psychoonkologové pracující na onkologických pracovištích a hospicích zodpovídají dotazy pacientů a jejich blízkých týkající se psychologické péče o onkologicky nemocné děti a dospělé a také hodpicové péče z psychologického hlediska. Poradna je službou Psychoonkologické sekce ČOS pacientům a jejich blízkým.

Rakovina věc veřejná
Stránky Nadace pro výzkum rakoviny Olomouc. Nadace financuje výzkum nových protinádorových látek, který probíhá v Laboratoři experimentální medicíny při Dětské klinice v Olomouci.
Řetěz lásky k dětem
Projekt proti dětskému kouření. Základním úkolem projektu Řetěz lásky je ochránit děti od tabáku. Stránky projektu obsahují Chartu na obranu dětí proti tabáku, informace o knihách, články, studie, videosekvence a osvětové materiály zaměřené proti dětskému kouření. ČOS bojuje proti kouření dětí a podporuje většinu požadavků prezentovaného projektu.
Samovyšetřování prsů

Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. z Onkologické kliniky Thomayerovy nemocnice Praha vysvětluje nejen kdy, jak a co vyšetřovat, ale také co dělat, když si žena v prsu něco podezřelého najde. 

Převzato z webových stránek Moje Medicína
 
Odkaz vede na externí internetové stránky, ČOS nemůže odpovídat za obsah těchto stránek. Vždy informace z jakýchkoli internetových stránek konzultujte s Vaším lékařem.
Samovyšetřování varlat

Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, CSc. vysvětluje proč a jak by si měl každý muž od 15 do 40 pravidelně samovyšetřovat varlata.

Převzato z webových stránek Moje Medicína, http://www.mojemedicina.cz/

Odkaz vede na externí internetové stránky, ČOS nemůže odpovídat za obsah těchto stránek. Vždy informace z jakýchkoli internetových stránek konzultujte s Vaším lékařem.

Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče
Stránky Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče. Stránky obsahují také přehled nutričních ambulancí, na něž se mohou onkologové obracet a referovat jim některé pacienty.
Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP

Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP sdružuje pracovníky zabývající se léčebným využitím ionizujícího záření a problematikou nádorových onemocnění. Mezi významné úkoly společnosti patří podpora a rozvoj oboru radiační onkologie ve všech jejích aspektech a utváření programu kvality v radiační onkologii, radiofyzice, radiační technologii, radiobiologii, včetně jeho realizace v praxi.

Společnost napomáhá zlepšování standardů onkologické léčby z pohledu radiační onkologie jako samostatného specializovaného klinického oboru, v úzké spolupráci s ostatními léčebními modalitami. SROBF se výraznou měrou podílí na tvorbě standardů pro vzdělávání a praxi v radiační onkologii a souvisejících oborech.

Státní ústav pro kontrolu léčiv. Informační portál pro veřejnost
Na portálu SÚKL najdou návštěvníci ověřené, aktuální a úplné informace o registrovaných léčivých přípravcích, klinických hodnoceních, lékárnách a další důležité informace. Na portálu jsou veřejnosti zpřístupněny bohaté informační zdroje SÚKL, které jsou ověřené a pravidelně aktuializované. Pro informace o lécích, lékárnách a klinických studiích v ČR jděte proto na portál Státního ústavu pro kontrolu léčiv.
STŘEVO-TOUR
Webové stránky osvětové kampaně, kterou připravuje občanské sdružení Onkomaják, je zaměřená na zvýšení povědomí o prevenci a včasné odhalení rakoviny tlustého střeva a konečníku. Hlavní roli hraje obrovská maketa tlustého střeva, která navštívuje velká města České republiky.
The National Children's Cancer Society
National Children’s Cancer Society provozuje programy a služby na pomoc dětem s onkologickou diagnózou a jejich blízkým ve všech stádiích nemoci a po nemoci.
TreatMesothelioma.org

Vzdělávací webové stránky dobrovolné organizace Mesothelioma Treatment Community se věnuje Malignímu pleurálnímu mezoteliomu (MPM), nádoru, který vychází z pleury (pohrudnice) a jehož hlavním rizikovým faktorem je práce s azbestem. 

Mesothelioma Treatment Community of TreatMesothelioma.org is dedicated to the assistance and guidance of asbestos and mesothelioma victims around the world. It exists to not only inspire hope during these unbearable times but to also provide palliative care and comprehensive information through their website, resources, and educational videos. By being the largest resource for mesothelioma treatment options and complementary therapies for cancer, web is designed to help guide patients and their loved ones toward the answers and support they need to improve their quality of life, prognosis, and life expectancy.

 

Uroweb.cz
Projekt Uroweb.cz je webový portál určený všem, kteří se zabývají nebo zajímají o urologické malignity. Jeho cílem je prezentace strategických dat a významu české urologie v léčbě urologických malignit, stejně jako hodnotná a využitelná elektronizace platných diagnostických a léčebných postupů a zavedení funkční regionální prezentace urologických pracovišť. Vedle informací o epidemiologii, diagnostice a léčbě nabízí i interaktivní softwarové nástroje pro analýzu a vizualizaci epidemiologických dat. Podrobné informace naleznete v Aktualitách.
vy+my společně proti rakovině tlustého střeva

Stránky otevřeného komunikačního projektu, který vznikl z iniciativy občanských sdružení České ILCO a ONKOMAJÁK. Jeho cílem je rozptýlení mýtů o rakovině tlustého střeva a konečníku, vytvoření platformy pro spolupráci a sjednocení aktivit různých subjektů zabývajících se tématikou kolorektálního karcinomu. Dlouhodobým úkolem projektu je poskytovat informace o správné, kvalitní a dostupné zdravotní péči a léčbě, vytvořit aktivní komunitu pacientů schopných a ochotných vzít osud do vlastních rukou, pomoci při sdílení zkušeností nemocných a jejich blízkých, nabízet podporu pacientům a jejich sdružením v diskuzi s médii, plátci, lékaři i státními orgány. 

Základní principy paliativní medicíny a péče

První díl rozhlasového pořadu z oblasti paliativní péče vysílaný na Rádiu Classic FM.

Odkaz vede na externí internetové stránky, ČOS nemůže odpovídat za obsah těchto stránek. Vždy informace z jakýchkoli internetových stránek konzultujte s Vaším lékařem.

ZDRAVIE.sk – Pre tých, čo chcú vedieť  viac
Portál ZDRAVIE.sk přináší lékařské informace pro odborníky i laiky. Sekce pro odborníky obsahuje seznam lékařských časopisů, lékařských společností, nabídku pracovních míst ve zdravotnictví a pro registrované odborníky také autodidaktické testy.