Maligní melanom na internetu

Odkazy na internetové stránky určené pacientům a seznam nadací

Na českém i zahraničním internetu najdete mnoho informací, které jsou věnovány a určeny onkologickým pacientům a jejich blízkým. Pro úplnost jsme pro Vás tyto zdroje vyhledali a zde máte k dispozici jejich stručný popis a odkaz k dané diagnóze.

Vždy informace z těchto stránek konzultujte s Vaším lékařem, ČOS nemůže ručit za obsah těchto externích stránek. Informace o léčbě, obsažené na zahraničních stránkách, se nemusí shodovat s léčbou schválenou v České republice.

Česká urologická společnost

Hlavním cílem České urologické společnosti je snižování výskytu urologických onemocnění, zlepšení jejich diagnostiky a léčebných výsledků. Účelem webových stránek České urologické společnosti je poskytovat objektivní a pravdivé informace odborné i laické veřejnosti o všech aspektech urologických onemocnění a o aktuálním dění v urologické společnosti.

Deník pacienta - Zdraví pod kontrolou celé vaší rodiny

Deník pacienta je mobilní aplikace pro všechny, kterým není lhostejné jejich vlastní zdraví.

Cílem Deníku pacienta je poskytnout uživateli komplexní přehled o jeho zdravotních záznamech, užívaných lécích, prodělaných očkováních, alergických reakcích atd. Zdravotní informace si ukládá a třídí sám uživatel. Má tak možnost sledovat vývoj své choroby, zaznamenat v měřících modulech důležité údaje a ty pak společně s lékařem vyhodnotit při další prohlídce. V současné době je aplikace dostupná ve verzi pro iPad a lze ji stáhnout na Apple Store. Volit je možné mezi bezplatnou (Lite) variantou a plnou (Full) verzí, která umožňuje spravovat zdravotní dokumentaci většího počtu uživatelů. V nejbližší době bude aplikace k dispozici i pro uživatele smartphone a systému Android.

Důležité odkazy:

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice (SVOD)

Webový portál poskytující údaje o výskytu zhoubných nádorů v České republice široké veřejnosti. Analýzy podle krajů, věku pacientů, klinických stádií , srovnávací analýzy a další epidemiologické přehledy. V oblasti interpretace a využívání dat NOR je vyvíjen od roku 2000 specifický software SVOD (Software pro Vizualizaci Onkologických Dat) jako univerzální nástroj pro zviditelnění a analýzy populačních onkologických dat a dat onkologických registrů. Nabídkou webového portálu lze trvale zpřístupnit veškeré epidemiologické údaje NOR od roku 1977 pro všechny onkologické diagnózy. Toto softwarové zpřehlednění více než 1,7 milionu případů anonymizovaných onkologických záznamů za více než čtvrtstoletí je významným úspěchem české onkologie a informatiky, které snese nejnáročnější mezinárodní srovnání. Na zasedání výboru dne 20.9. 2005 přebral výbor ČOS garanci nad dalším vývojem SVOD a jeho využíváním v ČR a zahraničí.

Europa UOMO CZ
Občanské sdružení Europa UOMO CZ, které sídlí na Urologické klinice Fakultní nemocnice Brno, je od roku 2008 českou odnoží Evropská koalice proti rakovině prostaty Europa UOMO. K naplňování záměrů koalice se hlásí pacienti s tímto onemocněním již z 24 evropských zemí. V rámci aktivit koalice se zaměřují na co nejširší veřejnou informovanost o závažnosti rakoviny prostaty, o možnostech a přístupu k optimální léčbě a zlepšení kvality života pacientů a jejich blízkých.
Europacolon
Stránky nezávislé neziskové organizace věnující se karcinomu tlustého střeva a rekta. Jedná se o evropskou organizaci, která si klade za cíl spojit pacienty, lékaře, ošetřovatele, politiky, média a veřejnost v boji s kolorektálním karcinomem.
Evropská asociace pro prevenci karcinomu děložního čípku
Evropská asociace pro prevenci karcinomu děložního čípku (ECCA – European Cervical Cancer Association) byla založena v roce 2002 na popud 15 různých organizací z celé Evropy, a to charitativních organizací zaměřených na nádorová onemocnění, onkologických pracovišť, fakultních nemocnic a osvětových zdravotnických organizací. ECCA byla ustavena za účelem koordinace celoevropského osvětového zdravotnického programu, který má zvýšit informovanost o karcinomu děložního čípku a o možnostech jeho prevence. Web přináší informace o Evropské asociaci pro prevenci karcinomu děložního čípku, jejích členech a programech.
Evropský den melanomu

Stránky věnované Evropskému dnu melanomu v České republice obsahují i informace o maligním melanomu, prevenci jeho vzniku, návodu na samovyšetření a seznamu ordinací.

Gynekologický server gyn.cz
Obsahuje informace také o gynekologických nádorech. Tvůrce obsahu serveru není definován.
Internetová poradna na Melanomy.cz

Na otázky odpovídá PhD. MUDr. Monika Arenbergerová, která je odbornou asistentkou Dermatovenerologické kliniky FNKV a 3. LF UK v Praze, kde vede melanomovou poradnu. V poradně je možné klást dotazy týkající se pigmentových znamének, zaslat jejich fotografii ke konzultaci, ale i otázky k diagnostice a terapii maligního melanomu u konkrétního pacienta.

Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol

Stránky Kliniky dětské hematologie a onkologie (KDHO) na stránkách FN Motol. Obsahuje zákaladní informace o klinice, která vznikla v roce 2004 spojením Kliniky dětské onkologie a hematologického oddělení II. dětské kliniky FN Motol. Klinika má 91 lůžek nacházejících se na 6 odděleních. Součástí kliniky je jednotka pro transplantaci kostní dřeně, kde ročně podstoupí tento náročný léčebný zákrok přibližně 50 dětských pacientů z celé České republiky.

Klinika se zaměřuje na diagnózu, léčbu a výzkum nádorových onemocnění dětského věku, na nezhoubná krevní onemocnění jako jsou anémie, krvácivé stavy a vrozené poruchy srážení krve (hemofilie). Dále se zde léčí řada onemocnění vyžadujících transplantaci kostní dřeně, jako jsou vrozené poruchy imunity nebo metabolické vady.

Klinika dětské onkologie FN Brno
Oficiální stránky Kliniky dětské onkologie FN Brno jsou určeny rodičům dětí, které onemocněli onkologickou diagnózou. Přinášejí informace o léčbě, rady, jak se vyrovnat s nastalou situací, jak nejlépe pomoci svému dítěti a sobě, zvládnout vše co nemoc a její léčba přináší. Najdete zde informace o biologii, diagnostice a léčbě onkologických onemocnění dětského věku.
Kolorektální karcinom.cz
Informace o prevenci, diagnostice a léčbě kolorektálního karcinomu pro laiky, pacienty a jejich blízké.
Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice v Olomouci
Stránky KOC FN Olomouc mají za cíl poskytovat informace a především kontakty na lékaře pacientům. Měla by začít fungovat i telefonní linka, na níž budou odborníci připraveni poradit lidem, kteří mají zhoubný nádor nebo podezření na něj.
Lab Tests Online CZ

Lab Tests Online – webový portál určený ke komplexní informaci o jednotlivých laboratorních vyšetřeních, o testech pomocí diagnostiky in vitro. Je směřovaný zejména na laického uživatele, k jeho lepší orientaci a pochopení jednotlivých vyšetření jak při nemoci, tak při preventivních programech. Pro zdravotnické pracovníky může sloužit pro rychlou, aktuální orientaci o laboratorních vyšetřeních. Nyní je zpracováno 240 laboratorních testů, což pokrývá 90% laboratorních vyšetření.
Projekt byl vytvořen v roce 2001 Americkou asociací klinické chemie a postupně vznikají národní verze v dalších zemích. Českou verzi od roku 2008 provozuje a odborně zašťiťuje Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP a Česká asociace výrobců a dodavatelů diagnostiky in vitro.

Léčba bolesti
Internetový portál www.pain.cz je určen pro širokou lékařskou veřejnost zajímající se o léčbu bolesti. Cílem portálu je přinášet nové informace o odborných, vzdělávacích a společenských akcích, o nových léčebných postupech, o aktivitách Společnosti pro studium a léčbu bolesti a vůbec o veškerém dění v oblasti léčby bolesti. Součástí portálu je řada praktických odkazů, medicínských vyhledávačů a propojení na příbuzné internetové stránky. Portál je určen pro odborníky, odkazuje však také na Poradnu bolesti pro lékaře a laickou veřejnost.
Léčba bolesti

Internetové stránky Lecba-bolesti.cz jsou určeny laikům – pacientům, kteří se ve svém životě náhle, nebo pravidelně setkávají s bolestí, i jejich blízkým.

Léčba rakoviny

Na stránce uvedeny informace o typech nádorů, příznacích nemoci, prevenci, vyšetřeních a léčbě. Naleznete zde též seznam pacientských organizací. Na dotazy odpovídá PRIM. MUDR. MARTIN ŠMAKAL. 

 

  

Linka proti bolesti
Jiří Suchý je patronem osvětové kampaně s názvem „Veršem (a humorem) proti bolesti“, projekt, jehož cílem je pomoci lidem trpícím střední až silnou chronickou bolestí. V důsledku silné chronické bolesti mají pacienti potíže se spaním a s vykonáváním obvyklé denní činnosti, což je prakticky vyřazuje z běžného života. Přesně těmto lidem patří hlavní vzkaz osvětové kampaně: Zavolejte o radu na Linku proti bolesti! Chronická bolest je léčitelná a její účinná léčba Vám umožní návrat do normálního života!
Mammahelp.cz
Stránky Sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu, nevládní neziskové organizace celostátního charakteru, která sdružuje ženy s diagnózou rakovina prsu a jejich blízké, lékaře, sestry a sympatizanty. Sdružení bylo založeno v roce 1999, provozuje síť Mamma Help center a personálně zajišťuje provoz Avon Linky proti rakovině prsu. Stránky obsahují interaktivní mapy s přehledem zdravotnických zařízení, diagnostikých center a genetických pracovišť, informace o akcích a projektech sdružení, včetně rekondičních pobytů; najdete zde informace pro prevenci i informace o nemoci samotné a její léčbě. Stránky nabízejí i online poradnu, bulletin a další informace.
Masarykův onkologický ústav

Stránky Masarykova onkologického ústavu mají i rozsáhlou část věnovanou veřejnosti a pacientům. Obsahuje informace o typech nádorů, podrobný popis jednotlivých vyšetřovacích metod, informace o mamografickém screeningu a informace o léčbě onkologických onemocnění.

Máš koule? Tak si je hlídej!

Nová mobilní aplikace a s ní související webová stránka je určená předevsím pro dospívající chlapce a mladé muže, kteří jsou právě v tomto mladém věku nejvíce ohroženi zhoubným nádorem varlat. Aplikace pro chytré telefony (iPhone, Android a Windows Phone) obsahuje instruktážní video o vyšetřování varlat, odborné lékařské informace o problematice nádorů varlat, ilustrovaný návod, jak provádět samovyšetření, interaktivní mapu komplexních onkologických center v ČR a její hlavní funkcí je tzv. Hlídač koulí, nastavitelné zařízení podobné budíku, které má mužům samovyšetření v pravidelných intervalech (jednou měsíčně) připomínat. Odborným garantem aplikace je primářka brněnské onkologie MUDr. Viera Bajčiová, CSc.  Podívejte se na web a nebo si stáhněte aplikaci pro chytré telefony na AppStore, Google Play a Windows phone.

Melanomy.cz
Podrobné informace pro pacienty o maligním melanomu kůže. Uživatel se dozví, jak rozpoznat melanom, o prevenci , mýty a pověry a může použít služeb internetové poradny.
Mnohočetný myelom - klub pacientů

Stránky Klubu pacientů s mnohočetným myelomem. Obsahuje slovníček pojmů, informace o nemoci a její léčbě, příběhy pacientů a online poradnu.

Nádory prostaty.cz
Stránky informující o všech aspektech nádorů prostaty jsou zpracovány pracovníky Fakultní nemocnice Plzeň a Bioptické laboratoře Plzeň.
Nádory.cz
Stránky jsou zpracovány pracovníky Fakultní nemocnice Plzeň a Bioptické laboratoře Plzeň. Informující o všech aspektech nádorů prostaty, varlat, karcinomu prsu, děložního čípku, močového měchýře a ledvin a o gastrointestinálním stromálním tumoru.
Nenechám se vyloučit ze svého životního zápasu
Web osvětové kampaně, jejímž cílem je upozornit veřejnost na nutnost prevence rakoviny tlustého střeva formou včasného vyšetření. Právě včasný záchyt onemocnění může prodloužit život nemocného nebo vést dokonce k vyléčení. Slavné osobnosti, jako Antonín Panenka nebo Valerie Zawadská se staly tváří kampaně na podporu prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku, protože se snaží upozornit na tuto problematiku. Neztrácejte čas. Jestliže Vám je více, než 50, zajděte si na kolonoskopické vyšetření. Může Vám to zachránit život!
Neurochirurgická klinika 1.LF UK
Rozsáhlé informace o zhoubných i nezhoubných nádorových onemocnění centrálního nervového systému, meningeomech, gliomech, pilocytických astrocytomech a gangliogliomech. Dále je popsán Difúzní astrocytom (fibrilární astrocytom), anaplastický astrocytom, multiformní glioblastom, oligodendrogliom a anaplastický oligodendrogliom. Posány jsou i mozkové metastázy jsou druhotné nádory a nádor sluchového nervu - vestibulární schwannom.
NOP Online
Oficiální stránky Národního Onkologického Programu (NOP) České republiky. Hlavním cílem tohoto informačního portálu je poskytovat centralizované a odborně garantované informace o naplňování Národního onkologického programu v naší zemi. Na těchto stránkách naleznete mj. přehlednou a ucelenou prezentaci sítě onkologických center s podrobnými informacemi o každém pracovišti
Oline Poradna bolesti

Upozornění: Online poradna proti bolesti je momentálně nedostupná.

Internetová poradna pro laickou i odbornou veřejnost. Poradnabolesti.cz je internetovou poradnou určenou pro lékaře i laickou veřejnost. Na vaše dotazy z oblasti léčby bolesti budou odpovídat zkušení odborníci z předních českých algeziologických pracovišť. Na stránkách naleznete vedle formuláře po váš dotaz i pravidelně aktualizovaný seznam ambulancí bolestí v České republice včetně ordinačních hodin a kontaktních telefonních čísel. Těšíme se na vaše dotazy.

On-line poradna MammaHelp

 

 

 

 

 

Na stránkách naleznete mimo jiné odkazy na:

  • Individuální psychosociální poradenství
  • Odborná lékařská on-line poradna (Na Vaše osobní dotazy, týkající se prevence, onemocnění a léčení nádorových onemocnění prsu, odpovídají přední odborníci v oboru)
  • Říct to dětem
  • Sociální poradna
  • Telefonní Avon Linka proti rakovině prsu
OncoLink
OncoLink, website v angličtině s denní aktualizací, si klade za cíl poskytnout onkologickým pacientům, jejich rodinám a přátelům a neodborné veřejnosti informace o onemocnění a jejich léčbě.
ONKO prostaty

Informační portál Online klinika pro onklologii prostaty je průvodce léčbou tohoto onemocnění pro nemocné rakovinou prostaty, nebo jejich blízké. Pacient se zaregistruje a pak podle fáze nemoci dostává jasné instrukce k léčbě.  Vznik online kliniky vychází ze současných odborných doporučení. Za projektem nestojí jedna konkrétní klinika, kterou by bylo možné navštívit, lékaři pochází z různých zdravotnických zařízení. ONKO Prostaty je pouze webový projekt.

Onkologická poradna na webu MOÚ Brno

Onkologické informační centrum pro veřejnost. Bezplatná telefonní nádorová linka 800 222 322.

Pracovní doba: PO - PÁ od 8:00 do 15:00 hodin.

Onkologické centrum 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Společné stránky Onkologické kliniky VFN a 1. LF UK, Ústavu radiační onkologie FNB a 1. LF UK, Ústavu onkologie a pneumologie na Pleši a Fakultní Thomayerovy nemocnice obsahují sekci pro veřejnost, lékaře a pacienty. Sekce pro lékaře byla vytvořena s cílem poskytovat aktuální informace o nejnovějších trendech v onkologii. Přehledně shrnuje řadu důležitých, avšak literárně obtížně dostupných farmakoterapeutických informací, definuje dávky a způsoby podání jednotlivých léčebných režimů. Po přidělení přístupového jména a hesla jsou k dispozici standardní léčebné postupy používané v KOC. V rubrice odkazy seznamuje s internetovými zdroji informací z oboru klinická onkologie a radioterapie.

Onkologické oddělení FTN
Stránky Onkologického oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice se věnují malignímu melanomu, karcinomu prsu, nádorům varlat a nádorům zažívacího traktu. Vysvětlují tyto diagnózy a jejich léčbu, zpřístupňují i instruktážní videa k samovyšetřování.
Onkomaják
Web občanského sdružení ONKOMAJÁK, jehož hlavním cílem je seznamovat s možnostmi, které má každý občan naší republiky, který onemocní rakovinou, přináší především informace o aktuálních osvětových a preventivních programech a akcích a podpoře známých osobností.
Online poradna k problematice diagnostiky a chorob prsů na Mamo.cz

Poradna k problematice diagnostiky a chorob prsů se nachází na oficiálních stránkách projektu s názvem Program mamografického screeningu v České republice. Dotazy odpovídá několik odborníků na problematiku onemocnění prsů a najdete zde více než 4000 zodpovězených dotazů.

Poradenské oddělení biologické léčby nádorových onemocnění

kontakty: e-mail: biolecba@vfn.cz

Při Onkologické klinice VFN a 1. LF UK bylo zřízeno nové poradenské oddělení: Poradenské oddělení biologické léčby nádorových onemocnění.

Předpokladem správného využití onkologické léčby je správný výběr nemocných na podkladě molekulární predikce včetně včasné dostupnosti pro nemocné, u kterých je tato léčba indikována.

Poradenské oddělení pro biologickou léčbu by mělo umožnit nemocným dostupnost biologické léčby ve správnou dobu s maximálním využitím klinické, farmakogenomické a molekulární predikce a současně poskytovat nepřetržitou konsultační činnost jak pro nemocné tak pro lékaře. Pro komplikované případy bude zajištěna přímá konsultační návaznost na zahraniční pracoviště.

Poradna k prevenci nádorů na stránkách MOÚ

Na webu Masarykova onkologického ústavu Brno je poradna k dispozici na záložce  Prevence / Preventivní poradna. Stránky vznikly v rámci Národního programu zdraví – projektu s názvem Onkologická prevence na internetu.

Poradna na stránkách pro pacienty s mnohočetným myelomem

Možnost odborné konzultace na téma mnohočetný myelom prostřednictvím e-mailové poradny. Na dotazy odpovídá specialista hematoonkolog, který spolupracuje s Klubem pacientů s mnohočetným myelomem.

Poradna onkologa prof. MUDr. Jiřího Vorlíčka, CSc. na serveru iDnes

Předseda České onkologické společnosti ČLS JEP prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. odpovídá na vše, co se zhoubnými nádory souvisí na serveru iDnes. V poradně bylo položeno a zodpovězeno tisíce dotazů. Poradna  prof. MUDr. Jiřího Vorlíčka, CSc. pokračovala poradnou Prof. MUDr. Rostislava Vyzuly, CSc. Poradna byla uzavřena, archiv odpovědí obou odborníků je stále přístupný.

Poradna onkologa prof. MUDr. Rostislava Vyzuly, CSc. na serveru iDnes/OnaDnes

Člen výboru České onkologické společnosti ČLS JEP prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. odpovídá na vše, co se zhoubnými nádory souvisí na serveru iDnes/OnaDnes. Poradna obsahuje i archiv odpovědí, ve kterém najdete tisíce otázek a odpovědí. Poradna byla k 30. červnu 2012 z technických důvodů na straně provozovatele uzavřena. Archiv odpovědí je však stále přístupný.

Poradna Prof. MUDr. Rostislava Vyzuly, CSc.
Součástí webu je Fórum – Otázky a Odpovědi v jehož úvodu prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. říká. "Ptejte se, prosím, na cokoliv co Vás zajímá z oblasti rakoviny nebo vůbec z čehokoliv a pokud budu vědět, tak Vám rád odpovím. Jedině důsledným a dlouhodobým získáváním informací je možné bojovat i s tak zákeřným a nebezpečným nepřítelem jako je rakovina."
Prevencenadoru.cz
Předkladatel projektu a odborný garant stránek je Masarykův onkologický ústav v Brně. Na webu Masarykova onkologického ústavu Brno jsou k dispozici informace k onkoprevenci pro veřejnost. Stránky vznikly v rámci Národního programu zdraví – projektu s názvem Onkologická prevence na internetu. Stránky obsahují rozsáhlé informace o prevenci nádorů prsu, včetně návodu na samovyšetření prsu, popisu rizik vzniku nádoru a další informace, o nádorech ledvin a močového měchýře a jeho prevenci, o nádorech děložního čípku, dělohy a vaječníků a o jejich předcházení. Obsahuje i informace o prevenci nádorů varlat, včetně návodu na samovyšetření, a další informace o této diagnóze a o nádoru prostaty a popis rizik jeho vzniku. Dále je zde část věnovaná prevenci nádorů kůže, informacím o rizikových faktorech nádorů hlavy a krku a osahuje i rozsáhlé informace o prevenci zhoubných nádorů plic s důrazem na prevenci. Samostatnou kapitolou jsou informace o prevenci nádorů tlustého střeva a konečníku a nádorů žaludku, včetně informací o vyšetřeních tlustého střeva a odpovědí na nejčastější otázky.
Program cervikálního screeningu v České republice

Oficiální stránky projektu s názvem Program cervikálního screeningu v České republice. Stránky vznikly za účelem zvýšení informovanosti veřejnosti o problematice screeningu a rakoviny děložního čípku a za účelem koordinace odborných aktivit souvisejících s cervikálním screeningem v České republice. Stránky obsahují informace o onkologické prevenci pro všechny ženy. Odborníci zde najdou informace o epidemiologii karcinomu hrdla děložního v České republice, výběr z odborné literatury a přehled legislativy související s cervikálním screeningem, formuláře pro cytologické laboratoře, formuláře pro ošetřující gynekology a informace o elektronickém sběru dat programu cervikálního screeningu v ČR.

Program kolorektálního screeningu v České republice

Oficiální stránky projektu s názvem Program kolorektálního screeningu v České republice. Tyto stránky vznikly za účelem zvýšení informovanosti veřejnosti o problematice screeningu a rakoviny tlustého střeva a konečníku a za účelem koordinace odborných aktivit souvisejících s kolorektálním screeningem v České republice.

Program mamografického screeningu v České republice

Oficiální stránky projektu Program mamografického screeningu v České republice. Stránky jsou členěny na část pro lékaře a na část pro veřejnost. Hlavní část se věnuje Mamografickému screeningu, přináší také mapu a seznam screeningových center.

Projekt CRAB
Projekt CRAB si klade za cíl zvýšit informovanost lékařů prvního kontaktu o mnohočetném myelomu, o možnostech jeho diagnostiky a novinkách v oblasti léčby tohoto onemocnění, a tím docílit možnost včasné účinné léčby pro pacienty.
Projekt35

„Projekt 35“ je speciálním programem, jenž připravila skupina odborníků Onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK v Praze pro skupinu mladých žen ve věku do 35 let, které onemocněly karcinomem prsu.

Psychoonkologická poradna na Linkos

Psychoonkologové pracující na onkologických pracovištích a hospicích zodpovídají dotazy pacientů a jejich blízkých týkající se psychologické péče o onkologicky nemocné děti a dospělé a také hodpicové péče z psychologického hlediska. Poradna je službou Psychoonkologické sekce ČOS pacientům a jejich blízkým.

Řetěz lásky k dětem
Projekt proti dětskému kouření. Základním úkolem projektu Řetěz lásky je ochránit děti od tabáku. Stránky projektu obsahují Chartu na obranu dětí proti tabáku, informace o knihách, články, studie, videosekvence a osvětové materiály zaměřené proti dětskému kouření. ČOS bojuje proti kouření dětí a podporuje většinu požadavků prezentovaného projektu.
Samovyšetřování prsů

Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. z Onkologické kliniky Thomayerovy nemocnice Praha vysvětluje nejen kdy, jak a co vyšetřovat, ale také co dělat, když si žena v prsu něco podezřelého najde. 

Převzato z webových stránek Moje Medicína
 
Odkaz vede na externí internetové stránky, ČOS nemůže odpovídat za obsah těchto stránek. Vždy informace z jakýchkoli internetových stránek konzultujte s Vaším lékařem.
Samovyšetřování varlat

Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, CSc. vysvětluje proč a jak by si měl každý muž od 15 do 40 pravidelně samovyšetřovat varlata.

Převzato z webových stránek Moje Medicína, http://www.mojemedicina.cz/

Odkaz vede na externí internetové stránky, ČOS nemůže odpovídat za obsah těchto stránek. Vždy informace z jakýchkoli internetových stránek konzultujte s Vaším lékařem.

Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče
Stránky Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče. Stránky obsahují také přehled nutričních ambulancí, na něž se mohou onkologové obracet a referovat jim některé pacienty.
Státní ústav pro kontrolu léčiv. Informační portál pro veřejnost
Na portálu SÚKL najdou návštěvníci ověřené, aktuální a úplné informace o registrovaných léčivých přípravcích, klinických hodnoceních, lékárnách a další důležité informace. Na portálu jsou veřejnosti zpřístupněny bohaté informační zdroje SÚKL, které jsou ověřené a pravidelně aktuializované. Pro informace o lécích, lékárnách a klinických studiích v ČR jděte proto na portál Státního ústavu pro kontrolu léčiv.
STŘEVO-TOUR
Webové stránky osvětové kampaně, kterou připravuje občanské sdružení Onkomaják, je zaměřená na zvýšení povědomí o prevenci a včasné odhalení rakoviny tlustého střeva a konečníku. Hlavní roli hraje obrovská maketa tlustého střeva, která navštívuje velká města České republiky.
Testis.cz - Nádory varlat
Stránky informující o všech aspektech nádorů varlat jsou zpracovány pracovníky Fakultní nemocnice Plzeň a Bioptické laboratoře Plzeň a jsou určeny odborníkům. Obsahují však i odpovědi na laické dotazy.
TreatMesothelioma.org

Vzdělávací webové stránky dobrovolné organizace Mesothelioma Treatment Community se věnuje Malignímu pleurálnímu mezoteliomu (MPM), nádoru, který vychází z pleury (pohrudnice) a jehož hlavním rizikovým faktorem je práce s azbestem. 

Mesothelioma Treatment Community of TreatMesothelioma.org is dedicated to the assistance and guidance of asbestos and mesothelioma victims around the world. It exists to not only inspire hope during these unbearable times but to also provide palliative care and comprehensive information through their website, resources, and educational videos. By being the largest resource for mesothelioma treatment options and complementary therapies for cancer, web is designed to help guide patients and their loved ones toward the answers and support they need to improve their quality of life, prognosis, and life expectancy.

 

Uroweb.cz
Projekt Uroweb.cz je webový portál určený všem, kteří se zabývají nebo zajímají o urologické malignity. Jeho cílem je prezentace strategických dat a významu české urologie v léčbě urologických malignit, stejně jako hodnotná a využitelná elektronizace platných diagnostických a léčebných postupů a zavedení funkční regionální prezentace urologických pracovišť. Vedle informací o epidemiologii, diagnostice a léčbě nabízí i interaktivní softwarové nástroje pro analýzu a vizualizaci epidemiologických dat. Podrobné informace naleznete v Aktualitách.
vy+my společně proti rakovině tlustého střeva

Stránky otevřeného komunikačního projektu, který vznikl z iniciativy občanských sdružení České ILCO a ONKOMAJÁK. Jeho cílem je rozptýlení mýtů o rakovině tlustého střeva a konečníku, vytvoření platformy pro spolupráci a sjednocení aktivit různých subjektů zabývajících se tématikou kolorektálního karcinomu. Dlouhodobým úkolem projektu je poskytovat informace o správné, kvalitní a dostupné zdravotní péči a léčbě, vytvořit aktivní komunitu pacientů schopných a ochotných vzít osud do vlastních rukou, pomoci při sdílení zkušeností nemocných a jejich blízkých, nabízet podporu pacientům a jejich sdružením v diskuzi s médii, plátci, lékaři i státními orgány. 

Vyšetření u metastatického kolorektálního karcinomu

Video vysvětluje co to je metastazující kolorektální karcinom a proč požadovat vyšetření biomarkerů. K dispozici je několik různých typů léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu a díky testování biomarkerů lze vybrat nejvhopdnější typ. Přehrajte zde

ZDRAVIE.sk – Pre tých, čo chcú vedieť  viac
Portál ZDRAVIE.sk přináší lékařské informace pro odborníky i laiky. Sekce pro odborníky obsahuje seznam lékařských časopisů, lékařských společností, nabídku pracovních míst ve zdravotnictví a pro registrované odborníky také autodidaktické testy.