Projekt UJO: URO joins ONCO

Projekt UJO: URO joins ONCO je společným projektem dvou odborných společností, České onkologické společnosti ČLS JEP a České urologické společnosti ČLS JEP, a dvou lékařských specializací – urologů a onkologů. Specialista urolog iniciuje vstup pacienta do informačního systému zadáním prokázané diagnózy hormonálně refrakterního karcinomu prostaty (HRPC). Paralelně odesílá pacienta ke konzultaci a případně následné protinádorové terapii na vybrané onkologické centrum.

Projekt je koncipován jako klinický registr zaměřený na neintervenční sledování pacientů s hormonálně refrakterním karcinomem prostaty (HRPC). Registr sleduje primárně klinické a výzkumné cíle a usiluje o vytvoření datové základny, která bude informovat o diagnostických a léčebných postupech. Výsledná databáze umožní hodnocení rizikových a prognostických faktorů a zavede referenční informační systém pro sledování hlavních léčebných strategií. Projekt posílí vzájemnou komunikaci klinických pracovišť, která jsou zapojena do léčby karcinomu prostaty v ČR, a přispěje k implementaci elektronické dokumentace pacienta s touto diagnózou.