Odborné sekce ČOS

Vzhledem k dynamickému rozvoji a prohlubující se specializaci onkologie pracují v rámci Onkologické společnosti také odborné sekce a pracovní skupiny.

V současnosti vznikají nové sekce ČOS: Sekce mladých onkologů, Sekce pro nádory prsu, Sekce pro endokrinní nádory, Sekce onkologické imunologie, Onkospondylochirurgická sekce, Sekce lékařské genetiky, Sekce nádorů hlavy a krku a Sekce epidemiologie nádorů a zdravotnické informatiky se transformuje v Sekci Národního onkologického registru.

 • Sekce pediatrické onkologie (1998)

  Cílem sekce je přispívat k rozvoji a rozšiřování poznatků lékařských a biologických věd zaměřených na problematiku dětské onkologie, usilovat o jejich využívání v péči o nádorem nemocné děti a mladistvé.

 • Sekce onkochirurgie (2000-2016)

  Sekce byla dne 20.9. rozhodnutím výboru zrušena. Jednalo se o jednu z nejstarších sekcí ČOS. Hlavním cílem sekce onkochirurgie bylo působit na pomezí onkologie a chirurgie a přispívat tak k součinnosti a komunikaci mezi oběma obory.

 • Sekce diagnostické a prediktivní onkologie (2004)

  Sekce byla založena s ohledem na klinické dopady nových molekulárních prediktorů. Sekce každoročně organizuje Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie.

 • Sekce pneumoonkologická (2004)

  Pneumoonkologická sekce pracuje společně v rámci České onkologické společnosti a České pneumologické a ftizeologické společnosti.

 • Sekce psychoonkologie (2006)

  Sekce podporuje nezbytnost psychoonkologa u lůžka onkologického pacienta, poskytuje také poradenství odborníkům i pacientům a jejich blízkým. Každoročně pořádá Psychoonkologické sympózium.

 • Sekce uroonkologie (2006)

  Sekce vznikla s cílem koordinovat proporce společné péče urologů a onkologů o onkourologické nemocné a spolupracovat na pravidelných aktualizacích doporučených diagnosticko-léčebných postupů.

 • Sekce dermatoonkologie (2006)

  Sekce vznikla s cílem vytvořit systém, který propojuje a podporuje diagnostiku a léčbu maligního melanomu a edukaci odborné a laické veřejnosti. Každoročně pořádá akci Stan proti melanomu.

 • Sekce NOR (2007)

  Sekce NOR, dříve Sekce epidemiologie nádorů a zdravotnické informatiky, přispívá k plnění všech bodů Národního onkologického programu ČR, které souvisí s informatikou a analýzou dat. Nejznámějšími projekty jsou SVOD a screeningové programy. 

 • Neuroonkologická sekce (2011)

  Neuroonkologická sekce ČOS ČLS JEP má ambici representovat klinické a biomedicínské disciplíny podílející se na diagnostice, léčbě a studiu nádorových onemocnění nervového systému.

 • Sekce preventivní onkologie (2012)

  Sekce je společnou platformou pro všechny, kteří se zabývají primární a sekundární prevencí a koordinují onkopreventivní aktivity. Důraz je kladen na komunikaci s laickou veřejností.

 • Sekce mladých onkologů (2014)

  Vzniká z důvodu potřeby cílené komunikace s lékaři ve věku do 45 let nebo v přípravě na jakoukoliv následnou zkoušku osob aktivně činných v oblasti klinické nebo radiační onkologie.

 • Sekce pro nádory prsu (2014)

  Sekce vzniká.

 • Sekce pro endokrinní nádory (2014)

  Sekce vzniká. Sekce má sdružovat multidisciplinární odborníky zabývající se problematikou nádorů štítné žlázy a nadledvin.

 • Sekce onkologické imunologie (2014)

  Sekce sdružuje všechny, kteří chtějí zlepšit efektivitu nádorové imunoterapie prostřednictvím poznávání procesů, odehrávajících se v nádorovém mikroprostředí a v imunitním systému člověka. 

 • Onkospondylochirurgická sekce (2014)

  Sekce vzniká.

 • Sekce pro nádory hlavy a krku (2014)

  Hlavním cílem sekce je spolupráce s dalšími obory, které se podílejí na diagnostické a léčbě nádorů hlavy a krku