Sekce onkologické imunologie

O nás

Organizace

Výbor sekce
Adresář sekce

Jednání

Odborné akce

Zdroje informací

Klinické studie

 

 

 O nás

Úkolem sekce je sdružovat všechny, kteří chtějí zlepšit efektivitu nádorové imunoterapie prostřednictvím poznávání procesů, odehrávajících se v nádorovém mikroprostředí a v imunitním systému člověka obecně s následnou aplikací nových poznatků do praxe – klinické onkology s hlubším zájmem o tuto oblast, klinické imunology, patology, ale i další odborníky se zájmem o imunologii nádorů.

Založení Sekce onkologické imunologie bylo pod názvem Sekce nádorové imunoterapie schváleno na zasedání výboru ČOS dne 21. října 2014 v Brně.

Příchod nových imunologických léků do každodenní klinické praxe přináší nové problémy a výzvy. Zatímco o účinnosti nových imunologických léků není již nutné nikoho přesvědčovat, zvládání jejich nežádoucích účinků a otázky zavádění pozitivních a negativních prediktivních markerů pro výběr pacientů si určitě budou vyžadovat hodně přemýšlení a práce. Právě v optimalizaci využití nových metod imunoterapie k prospěchu nemocných vidíme prioritu pro další práci Sekce onkologické imunologie ČOS ČLS JEP.

 

Cíle:

  1. usilovat prostřednictvím vysoce erudovaných sympozií o osvětu v oblasti nádorové imunologie;
  2. sdružováním podobně smýšlejících společností se podílet na zařazení imunoterapie jakožto standardní léčebné modality v léčbě onkologických pacientů;
  3. zlepšit prognózu onkologického pacienta prostřednictvím poznávání procesů odehrávajících se v imunitním systému s následnou aplikací těchto poznatků ve vývoji a užití nádorové imunoterapie;
  4. usnadnit výměnu informací a nových poznatků mezi vědci, výzkumníky, kliniky, odbornými společnostmi a dalšími subjekty, sdílejícími hodnoty společnosti pro onkologickou imunologii;
  5. vést konstruktivní debatu ve snaze objevit nové myšlenky a cíle pro směřování nádorové imunoterapie;
  6. usnadnit vzájemnou komunikace mezi onkology, imunology, ale i dalšími odborníky se zájmem o imunologii nádorů;
  7. definovat nová a důležitá fakta, která mohou být následně efektivně šířena v odborné společnosti;
  8. posílit společnost, a vytvořit tak mohutnější členskou základnu;
  9. rozšířit působnost společnosti a její vliv vybudováním nových vztahů se strategickými partnery;
  10. V rámci výuky poskytovat osvětu a vzdělávání v oblasti principů nádorové imunologie a nádorové imunoterapie.

 Exprese PD-L1 na buňkách nemalobuněčného plicního karcinomu (autor: A. Ryška)

Exprese PD-L1 na buňkách nemalobuněčného plicního karcinomu (autor:A.Ryška)

 

NOVINKY

 

Kniha Evy Závadové a spolupracovníku Onkologická imunologie dostala cenu Ligy proti rakovině za rok 2016. Cena bude předána na slavnostním koncertě ve Velké aule Karolína dne 7. 12. 2016 od 19:00.

 

Sekce Onkologické imunologie při České onkologické společnosti pořádá ve spolupráci s BMS 6. ročník edukačního sympozia Imuno-onkologické přístupy v léčbe malignit 15. 12. 2016 od 14.30 - 18 hod., Autoklub ČR Opletalova 29, Praha 1 (v blízkosti Hl. nádraží)
Registrace je možná na www.imunoonkologie.cz

 

 ----------------

 

KONFERENCE

 

ESMO Preceptorship on Immuno-Oncology 2017

2. 2. 2017 - 3. 2. 2017 , Madrid, Spain

 

4th Immunotherapy of Cancer Conference

20. 3. 2017 - 22. 3. 2017 Prague, Czech Republic

The Immunotherapy of Cancer Conference (ITOC) is the European meeting intended to provide a platform for preclinical and clinical researchers in the field of immunotherapy.

 

Brněnské onkologické dny a Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

26. 4. 2017 - 28. 4. 2017 , Veletrhy Brno, Kongresový pavilon E, Brno

ASCO Annual Meeting 2017

2. 6. 2017 - 6. 6. 2017 , Chicago, USA