Klub onkologických juniorů

Posláním Klubu onkologických juniorů je zajistit vysoce profesionální onkologické odborníky pro společnost, tak aby byli připraveni v krátké budoucnosti pokračovat v náročné onkologické problematice na nejvyšší možné profesionální úrovni.

Jedná se o neziskovou organizaci. Odbornou úroveň KOJ (Klubu mladých onkologů) zajistí prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Aktivity a projekty

ASCO Educational Book s komentáři

členové Klubu mladých onkologů se podíleli na projektu zpřístupnění ASCO Educational Book onkologické veřejnosti odbornou revizi překladu z angličtiny

Stanovy

Klub onkologických juniorů -Základní ustavující listina

Název, zkratka

Klub onkologických juniorů, KOJ, adresa: Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

Poslání

Zajistit vysoce profesionální onkologické odborníky pro společnost, aby byli připraveni v krátké budoucnosti pokračovat v náročné onkologické problematice na nejvyšší možné profesionální úrovni.

Zajištění činnosti

 • Personální
  Činnost bude zajištěna závaznou pracovní náplní pevnou pracovní silou administrativního charakteru. Odbornou úroveň zajistí prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
 • Finanční
  Jedná se o neziskovou organizaci. Finanční prostředky se budou získávat sponzorsky.

Cíle

 • sdružovat mladé onkology
 • poskytovat jim informace týkající se současného stavu poznání v onkologii
 • poskytovat informace o nových trendech výzkumu v onkologii
 • zajišťovat odborný rozvoj členů Klubu
 • zajistit akademický růst členů
 • spolupracovat se všemi jedinci a institucemi podobných záměrů v zahraničí
 • vysílat členy klubu na zahraniční odborné stáže, sympozia, konference
 • koordinovat výzkumnou činnost členů
 • organizovat supervizi členů

Vznik členství

Členství v Klubu je individuální. Členem se může stát každý lékař do 40 let věku, který má zájem se profilovat v onkologii. Členem se stává na základě vlastní přihlášky do Klubu, ústní nebo písemné.

Zánik členství

Členství v klubu zaniká osobním nezájmem o další onkologický růst nebo ústním či písemným zrušením svého členství.

Práva členů

Každý člen Klubu má rovnocenné právo shromažďovací, hlasovací, diskusní a práva vymezená posláním a cílem Klubu.

Příjmy a hospodaření Klubu

Náklady spojené s činností Klubu jako celku jsou hrazeny z příjmů Klubu, jimiž jsou dotace a dary.

Opatření finanční povahy Klubu je oprávněný provádět pověřený člen Klubu.

Zánik Klubu

Klub zaniká, pokud nebude provádět základní cíle a poslání klubu po dobu nejméně jednoho roku.

V Brně dne 8.1.2009

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Stanovy ke stažení

Informace o stránce