Databáze tuzemských onkologických konferenčních abstrakt

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: 09. Nádory tlustého střeva a konečníku

Základní analýza pacientů léčených panitumumabem (Vectibix) v registru CORECT.

Číslo abstraktu: 078

Autoři: Tomášek Jiří; Bartoš Jiří; Beneš Petr; Gruna Josef; Chodacká Martina; Janovský Václav; Katolická Jana; Kohoutek Milan; Kolářová Iveta; Kulhánková Jana; Linke Zdeněk; Ostřížková Lenka; Pukyová Jana; Slavíček Lubomír; Klimčíková Petra; Vočka Michal

   Panitumumab je plně humánní monoklonální protilátka IgG2 proti EGFR. Byl původně registrován pro léčbu pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC), u kterých došlo k progresi onemocnění při léčbě fluoropyrimidinem, oxaliplatinou a irinotekanem. Prediktorem účinnosti panitumumabu je divoký typ onkogenu KRAS. V registrační studii III. fáze (Amado RG et al:, Clin Oncol 2008; 26:1626-1634) byl medián doby do progrese u takových pacientů při léčbě panitumumabem 12,3 týdne proti 7,3 týdne v rameni s placebem (HR: 0,45; 95 % CI: 0,34–0,59; p < 0,000 1).

   Budeme prezentovat data o panitumumabu v monoterapii z registru CORECT. Do tohoto lékového registru jsou vkládána anonymizovaná data většiny pacientů léčených cílenou léčbou pro mCRC v ČR. Analýza proběhne těsně před konáním BOD 2012, výsledky budou tedy prezentovány formou ústního sdělení.

   Nově je panitumumab registrován také do první linie léčby mCRC v kombinaci s chemoterapií FOLFOX, ve druhé linii pak s chemoterapií FOLFIRI.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2012