Žádost o garanci (záštitu) nebo doporučení ČOS

Níže najdete online žádost o poskytnutí garance (záštity) nebo doporučení České onkologické společnosti ČLS JEP nad pořádanou akcí. Vyplnění online žádosti je postačující, zasílání poštou není nutné. Online žádost bude postoupena přímo sekretářce ČOS paní Aleně Koutské, která jí předkládá nejbližší schůzi výboru ČOS.

Rámcové podmínky pro udělování záštity odborných akcí Českou onkologickou společností byly schváleny 19. ledna 2016 na schůzi výboru.  

Upozornění k udílení akreditací: ČOS poskytuje záštitu, ale neudílí ani neorganizuje udílení akreditací ČLK. Pořadatel musí požádat Českou lékařskou komoru (odd. vzdělávání), tel. 257 216 810, vzdelavani@clkcr.cz o přidělění kreditů. K žádosti o akreditaci je nutné v příloze zaslat program akce. Více informací na stránkách ČLK - sekce vzdělávání

Online žádost o udělení garance nebo podpory ČOS nad odbornou akcí

 1. Např. předběžný program, pozvaní přednášející, spolupracující instituce apod.
 2. Je možné přiložit soubor ve formátu PDF nebo dokument Microsoft Word. Maximální velikost souboru je 2 MB.
Upřesnění konání
 1. Zadávejte datum ve formátu DD.MM.RRRR, např. 30.4.2016.
 2. Zadávejte datum ve formátu DD.MM.RRRR, např. 30.4.2016.
 3. Název zařízení, kde bude akce uskutečněna, a jeho přesná adresa.
Kontakt
 1. Adresa, tel./fax.
 2. Např. přednosta kliniky
 1. Podmínky viz. výše podle typu žádosti.

Podmínky udělení garance Českou onkologickou společností

 1. Akce je v souladu se zaměřením a cíli České onkologické společnost.
 2. K žádosti pro Výbor ČOS je nutné přiložit informaci o hlavních tématech a seznam sekcí plánované konference.
 3. Alespoň jeden člen výboru je ve vědeckém výboru konference.
 4. Minimální doba trvání vzdělávací akce je 1 den, nejméně 5 hodin.
 5. Musí být splněna minimálně jedna z následujících podmínek:
  1. Minimálně 30% přednášek (minimálně 10) tvoří původní sdělení zabývající se vlastními výsledky autorského týmu. Mezi původní sdělení se nepočítají kasuistiky nebo soubory kasuistik (5 pacientů a méně).
  2. Jedná se o akci organizovanou přímo Českou onkologickou společností.
 6. Firemní přednášky nesmí být na výborem garantovaných akcích zařazeny do odborného programu, nýbrž vyčleněny do satelitních sympozií. Firemní přednášky nemohou tvořit více než 30% programu. Sponzoring a konflikt zájmů jednotlivých přednášejících musí být uveden v přednáškách.
 7. Garance se uděluje na základě projednání žádosti na Výboru ČOS. Udělení garance je bezplatné.

Podmínky udělení podpory Českou onkologickou společností

 1. Akce je v souladu se zaměřením a cíli České onkologické společnosti.
 2. K žádosti pro Výbor ČOS je nutné přiložit informaci o hlavních tématech a seznam sekcí plánované konference.
 3. Akce není zaměřena na propagaci konkrétního léku nebo skupiny léků, zdravotnických prostředků či přístrojů jedné firmy, nebo jednoho zdravotnického zařízení.
 4. Sponzoring a konflikt zájmů jednotlivých přednášejících musí být uveden v přednáškách.
 5. Doporučení se uděluje na základě projednání žádosti na Výboru ČOS a jeho udělení je bezplatné.