Adresné zvaní do programů screeningu

V lednu 2014 bylo v České republice zahájeno adresné zvaní té části populace, která spadá do rizikového věku a dosud se neúčastnila screeningového programu zaměřeného na časnou detekci jednoho ze tří typů zhoubných nádorů, prsu, tlustého střeva a konečníku a děložního hrdla. 

Cílem adresného zvaní je posílit stávající programy prevence a zvýšit dosud nedostatečnou účast v nich – proto jsou adresně zváni občané, kteří se těchto programů dlouhodobě neúčastní a riskují tak závažné nádorové onemocnění. Program zvaní je koordinován Ministerstvem zdravotnictví ČR ve spolupráci s plátci zdravotní péče a s odbornými lékařskými společnostmi. Své klienty (pojištěnce) budou k prevenci zvát zdravotní pojišťovny, které také uhradí veškerá potřebná vyšetření. Ve spolupráci s plátci zdravotní péče vypracoval metodiku adresného zvaní Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity. 

Kdo a jak je zván? 

  • zdravotní pojišťovny zajišťují od ledna 2014 odeslání adresných výzev pojištěncům z cílových skupin formou dopisů (vzory dopisů)
  • Dopisy jsou posílány v pravidelných intervalech, tj. jedenkrát za měsíc, vždy těm z cílové skupiny (viz. níže), kteří mají v daném období narozeniny
  • Pokud se pojištěnec na vyšetření po obdržení první výzvy nedostaví, pojišťovna jej osloví opakovaně.
  • Cílové skupiny (definované Expertním týmem):

Horní věková hranice 70 let pro účely adresného zvaní v rámci tohoto projektu byla zvolena z důvodu maximálního dopadu na snižování úmrtnosti ve všech třech typech screeningových programů. I nadále budou ovšem probíhat screeningová vyšetření bez omezení horní věkové hranice, bezplatně a v dikci registrujících lékařů primární péče, hlavně praktických lékařů a gynekologů.


Až Vám přijde pozvání na vyšetření od Vaší pojišťovny, určitě jděte! Včas odhalený nádor je většinou dobře léčitelný.

Více informací:

  • Tisková zpráva IBA MU, Kanceláře WHO v ČR, Iniciativy kolorektum.cz a Kanceláře poslance EP RNDr. Pavla Poce, která shrnuje pro širokou veřejnost všechny podstatné informace k adresnému zvaní.
  • Spuštění projektu „Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR – screeningové programy“ bylo oznámeno na tiskové konferenci, která se konala v úterý 3. prosince 2013 na  Ministerstu zdravotnicví ČR - včetně videozáznamu z tiskové konference a vzoru zvacího dopisu
  • Pojišťovny začnou své klienty zvát na preventivní screeningová vyšetření v lednu 2014 na www.kolorektum.cz
  • Události České televize (Události, 3. 12. 2013).
  • Více o prevenci a screeningu zhoubných onemocnění na Linkos

Další informace o programech screeningu nádorových onemocnění najdete na internetu: 

Program cervikálního screeningu v České republice

Oficiální stránky projektu s názvem Program cervikálního screeningu v České republice. Stránky vznikly za účelem zvýšení informovanosti veřejnosti o problematice screeningu a rakoviny děložního čípku a za účelem koordinace odborných aktivit souvisejících s cervikálním screeningem v České republice. Stránky obsahují informace o onkologické prevenci pro všechny ženy. Odborníci zde najdou informace o epidemiologii karcinomu hrdla děložního v České republice, výběr z odborné literatury a přehled legislativy související s cervikálním screeningem, formuláře pro cytologické laboratoře, formuláře pro ošetřující gynekology a informace o elektronickém sběru dat programu cervikálního screeningu v ČR.

Program kolorektálního screeningu v České republice

Oficiální stránky projektu s názvem Program kolorektálního screeningu v České republice. Tyto stránky vznikly za účelem zvýšení informovanosti veřejnosti o problematice screeningu a rakoviny tlustého střeva a konečníku a za účelem koordinace odborných aktivit souvisejících s kolorektálním screeningem v České republice.

Program mamografického screeningu v České republice

Oficiální stránky projektu Program mamografického screeningu v České republice. Stránky jsou členěny na část pro lékaře a na část pro veřejnost. Hlavní část se věnuje Mamografickému screeningu, přináší také mapu a seznam screeningových center.