O společnosti

Česká onkologická společnost ČLS JEP (ČOS) je organizační složkou České lékařské společnosti J.E. Purkyně, která je dobrovolným nezávislým sdružením fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech. ČOS sdružuje lékaře a další odborníky působící na poli onkologie. ČOS dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků v onkologii a příbuzných oborech, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost. Věnuje se postgraduálnímu lékařskému vzdělávání a je aktivním partnerem v transformaci systému řízení a financování zdravotnictví České republiky.

V této části se dozvíte o historii, organizaci a spolupráci společnosti. Najdete zde také vše o dění v ČOS včetně zápisů ze zasedání výboru.

Adresa ČOS: 
Onkologická klinika 2. LF UK v Praze a FN Motol
V Úvalu 84, 150 06 Praha
e-mail: jana.prausova@fnmotol.cz

Česká onkologická společnost je iniciátorem Národního onkologického programu České republiky, v jehož rámci akreditovalo 13 Komplexních onkologických center a skupin na základě 4 základních kompetencí vyhodnocených výběrovým řízením, rozvíjí Národní onkologický registr, vyvíjí nový informační systém umožňující predikce léčebné zátěže u většiny onkologických diagnóz. Pro segment klinické onkologie 2x ročně aktualizuje terapeutické standardy pokrývající celou farmakoterapii.

V oblasti financování onkologické péče v České republice podporuje racionální přístupy k léčbě v souladu se zásadami současných farmakoekonomických a etických principů a přístupů. Výbor ČOS je aktivním účastníkem těchto jednání předkládajícím návrh řešení situace v hrazení onkologické péče včetně odhadů nutných nákladů. Intentivně spolupracuje s Ministerstvem zdravotnictví ČR, Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR, Českou lékařskou komorou, Státním ústavem pro kontrolu léčiv, zdravotními pojišťovnami, odbornými společnostmi České lékařské společnosti JEP (např. chirurgickou, urologickou, gynekologickou, gastroenterologickou, pneumologickou) a dalšími institucemi.

Výbor podporuje rovněž rozvoj onkologických screeningových programů, aktivně spolupracuje s řadou pacientských organizací a za všech okolností hájí zájmy onkologických pacientů, jimž také zajišťuje přímý a stálý přístup k informacím o prevenci a léčbě onemocnění na této internetové stránce a zvýšuje tak jejich účast na léčbě.