Zdroje informací

Níže najdete přehled časopisů a knih, které se týkají uroonkologie, jedná se o výpisy relevantních zdrojů. Pro úplné informace navštivte, prosím, prohledatelné databáze knih, časopisů a konferenčních abstrakt. 

Časopisy specializující se na uroonkologii

Clinical Genitourinary Cancer : prostate, kidney, & bladder
archiv online Vol.1 2002-, online verze No.3 2005- , navazuje na Clinical Prostate Cancer (1540-0352) 2002-No.2/2005
Vydavatel: Elsevier, CIG Media Group, L.P.
Periodicita: 6x
ISSN: 1558-7673
ISSN (el.): 1938-0682
Clinical Prostate Cancer
archiv online Vol.1 2002-2005,navazuje Clinical genitourinary cancer(1558-7673) 2006-
Vydavatel: CIG Media Group, L.P.
Periodicita: různá
ISSN: 1540-0352
European Urology
1975-, online archiv Vol.41 2002- The official journal of the European Association of Urology
Vydavatel: Elsevier Science
Periodicita: od 1998- 12x za rok
ISSN: 0302-2838
Prostate Cancer and Prostatic Diseases
online archiv Vol.1 1997-, online verze 2002-
Vydavatel: Nature Publishing Group
Periodicita: různá, od 2000- 4x za rok plus suppl.
ISSN: 1365-7852
ISSN (el.): 1476-5608
Seminars in Urologic Oncology
1995 - 2002, 2003 absorbováno Urologic Oncology (1078-1439). Online archiv 1995- ,1999 chybí, 2000- online verze
Vydavatel: W.B. Saunders, Elsevier
Periodicita: 4x za rok
ISSN: 1081-0943
Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations
Vydavatel: Elsevier Science
Periodicita: 6x za rok a Suppl., od 2013 8x, 2015 12x
ISSN: 1078-1439
Urologické listy
online archiv No.1 2003-
Vydavatel: Ambit Media
Periodicita: různé
ISSN: 1801-7584
ISSN (el.): 1801-7584
UroOncology
2001-2004 , online verze 2002-2004; ukončeno, archiv neexistuje
Vydavatel: Taylor & Francis
Periodicita: 4x za rok
ISSN: 1561-0950

Kompletní přehled onkologických časopisů je umístěn v části Celoživotní vzdělávání

Knihy

Klinická nefrologie
Kniha je určena zejména klinickým nefrologům a internistům, ale najde si své čtenáře i v okruhu dalších medicínských oborů, jako je např. diabetologie, kardiologie, revmatologie, pediatrie a všeobecné lékařství, imunologie ale i patologie. Je základním studijním materiálem pro studenty medicíny.
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2015
Stránky: 560
ISBN: 978-80-247-4367-7
Léčba metastatických nádorů ledvin
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
Rok: 2011
Stránky: 102
ISBN: 9788072627585
Czech Cancer Care in Numbers 2008–2009
Autoři: Ladislav Dušek
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2010
Stránky: 496
ISBN: 978-80-247-3244-2
Karcinom ledviny
Autoři: Ivan Kolombo
Místo: Praha
Nakladatelství: Mladá fronta - Medical services
Rok: 2010
Stránky: 280
ISBN: 9788020423443
Vybrané otázky Onkologie XIV.
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
Rok: 2010
Stránky: 184
ISBN: 978-80-7262-708-0
Adenokarcinom prostaty : od PSA k terapii
Místo: Praha
Nakladatelství: StudiaGeo
Rok: 2001
Stránky: 213
Nádory varlat
Místo: Praha
Nakladatelství: Triton
Rok: 2001
Stránky: 27
ISBN: 8072541358
Karcinom prostaty
Místo: Praha
Nakladatelství: Triton
Rok: 2000
Stránky: 42
ISBN: 8072541323
Carcinoma of the penis
Místo: Praha
Nakladatelství: Praha Publishing
Rok: 1996
Stránky: 96
ISBN: 80-902140-1-0

Kompletní přehled onkologických knih je umístěn v části Celoživotní vzdělávání

Internetové stránky

Česká urologická společnost

Hlavním cílem České urologické společnosti je snižování výskytu urologických onemocnění, zlepšení jejich diagnostiky a léčebných výsledků. Účelem webových stránek České urologické společnosti je poskytovat objektivní a pravdivé informace odborné i laické veřejnosti o všech aspektech urologických onemocnění a o aktuálním dění v urologické společnosti.

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice (SVOD)

Webový portál poskytující údaje o výskytu zhoubných nádorů v České republice široké veřejnosti. Analýzy podle krajů, věku pacientů, klinických stádií , srovnávací analýzy a další epidemiologické přehledy. V oblasti interpretace a využívání dat NOR je vyvíjen od roku 2000 specifický software SVOD (Software pro Vizualizaci Onkologických Dat) jako univerzální nástroj pro zviditelnění a analýzy populačních onkologických dat a dat onkologických registrů. Nabídkou webového portálu lze trvale zpřístupnit veškeré epidemiologické údaje NOR od roku 1977 pro všechny onkologické diagnózy. Toto softwarové zpřehlednění více než 1,7 milionu případů anonymizovaných onkologických záznamů za více než čtvrtstoletí je významným úspěchem české onkologie a informatiky, které snese nejnáročnější mezinárodní srovnání. Na zasedání výboru dne 20.9. 2005 přebral výbor ČOS garanci nad dalším vývojem SVOD a jeho využíváním v ČR a zahraničí.

Europa UOMO CZ
Občanské sdružení Europa UOMO CZ, které sídlí na Urologické klinice Fakultní nemocnice Brno, je od roku 2008 českou odnoží Evropská koalice proti rakovině prostaty Europa UOMO. K naplňování záměrů koalice se hlásí pacienti s tímto onemocněním již z 24 evropských zemí. V rámci aktivit koalice se zaměřují na co nejširší veřejnou informovanost o závažnosti rakoviny prostaty, o možnostech a přístupu k optimální léčbě a zlepšení kvality života pacientů a jejich blízkých.
Onkologické centrum 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Společné stránky Onkologické kliniky VFN a 1. LF UK, Ústavu radiační onkologie FNB a 1. LF UK, Ústavu onkologie a pneumologie na Pleši a Fakultní Thomayerovy nemocnice obsahují sekci pro veřejnost, lékaře a pacienty. Sekce pro lékaře byla vytvořena s cílem poskytovat aktuální informace o nejnovějších trendech v onkologii. Přehledně shrnuje řadu důležitých, avšak literárně obtížně dostupných farmakoterapeutických informací, definuje dávky a způsoby podání jednotlivých léčebných režimů. Po přidělení přístupového jména a hesla jsou k dispozici standardní léčebné postupy používané v KOC. V rubrice odkazy seznamuje s internetovými zdroji informací z oboru klinická onkologie a radioterapie.

Poradenské oddělení biologické léčby nádorových onemocnění

kontakty: e-mail: biolecba@vfn.cz

Při Onkologické klinice VFN a 1. LF UK bylo zřízeno nové poradenské oddělení: Poradenské oddělení biologické léčby nádorových onemocnění.

Předpokladem správného využití onkologické léčby je správný výběr nemocných na podkladě molekulární predikce včetně včasné dostupnosti pro nemocné, u kterých je tato léčba indikována.

Poradenské oddělení pro biologickou léčbu by mělo umožnit nemocným dostupnost biologické léčby ve správnou dobu s maximálním využitím klinické, farmakogenomické a molekulární predikce a současně poskytovat nepřetržitou konsultační činnost jak pro nemocné tak pro lékaře. Pro komplikované případy bude zajištěna přímá konsultační návaznost na zahraniční pracoviště.

Prevencenadoru.cz
Předkladatel projektu a odborný garant stránek je Masarykův onkologický ústav v Brně. Na webu Masarykova onkologického ústavu Brno jsou k dispozici informace k onkoprevenci pro veřejnost. Stránky vznikly v rámci Národního programu zdraví – projektu s názvem Onkologická prevence na internetu. Stránky obsahují rozsáhlé informace o prevenci nádorů prsu, včetně návodu na samovyšetření prsu, popisu rizik vzniku nádoru a další informace, o nádorech ledvin a močového měchýře a jeho prevenci, o nádorech děložního čípku, dělohy a vaječníků a o jejich předcházení. Obsahuje i informace o prevenci nádorů varlat, včetně návodu na samovyšetření, a další informace o této diagnóze a o nádoru prostaty a popis rizik jeho vzniku. Dále je zde část věnovaná prevenci nádorů kůže, informacím o rizikových faktorech nádorů hlavy a krku a osahuje i rozsáhlé informace o prevenci zhoubných nádorů plic s důrazem na prevenci. Samostatnou kapitolou jsou informace o prevenci nádorů tlustého střeva a konečníku a nádorů žaludku, včetně informací o vyšetřeních tlustého střeva a odpovědí na nejčastější otázky.

Projekt RENIS byl iniciován z podnětu České onkologické společnosti ČLS JEP v červnu 2007. Jeho hlavním záměrem je neintervenční sledování pacientů s nádory ledvin v České republice, u kterých byla indikována cílená léčba sorafenibem, sunitinibem, everolimem, temsirolimem a bevacizumabem a posouzení léčebné odpovědi těchto přípravků v běžné klinické praxi.

Primárním cílem projektu RENIS je vytvořit parametrickou databázi a informační systém pro sběr a analýzu dat o terapii pacientů se zhoubným nádorem ledvin. Do registru jsou  zařazovány záznamy o pacientech, u kterých byl diagnostikován renální karcinom a u kterých byla zahájena léčba některým ze sledovaných přípravků. K 16. 4. 2011 databáze obsahovala 1308 záznamů, které obsahovaly informace potřebné pro základní analýzu (data stanovení primární diagnózy a údaje o biologické léčbě).

VSTUP DO REGISTRU

Aktuální informace z registru v části Klinické registry.

Projekt UJO: URO joins ONCO

Projeky UJO (uro joints onco) je společným projektem dvou odborných společností, České onkologické společnosti ČLS JEP a České urologické společnosti ČLS JEP, a dvou lékařských specializací – urologů a onkologů. Specialista urolog iniciuje vstup pacienta do informačního systému zadáním prokázané diagnózy hormonálně refrakterního karcinomu prostaty (HRPC). Paralelně odesílá pacienta ke konzultaci a případně následné protinádorové terapii na vybrané onkologické centrum.

Projekt je koncipován jako klinický registr zaměřený na neintervenční sledování pacientů s hormonálně refrakterním karcinomem prostaty (HRPC). Registr sleduje primárně klinické a výzkumné cíle a usiluje o vytvoření datové základny, která bude informovat o diagnostických a léčebných postupech. Výsledná databáze umožní hodnocení rizikových a prognostických faktorů a zavede referenční informační systém pro sledování hlavních léčebných strategií. Projekt posílí vzájemnou komunikaci klinických pracovišť, která jsou zapojena do léčby karcinomu prostaty v ČR, a přispěje k implementaci elektronické dokumentace pacienta s touto diagnózou.

Testis.cz - Nádory varlat
Stránky informující o všech aspektech nádorů varlat jsou zpracovány pracovníky Fakultní nemocnice Plzeň a Bioptické laboratoře Plzeň a jsou určeny odborníkům. Obsahují však i odpovědi na laické dotazy.
Uroweb.cz
Projekt Uroweb.cz je webový portál určený všem, kteří se zabývají nebo zajímají o urologické malignity. Jeho cílem je prezentace strategických dat a významu české urologie v léčbě urologických malignit, stejně jako hodnotná a využitelná elektronizace platných diagnostických a léčebných postupů a zavedení funkční regionální prezentace urologických pracovišť. Vedle informací o epidemiologii, diagnostice a léčbě nabízí i interaktivní softwarové nástroje pro analýzu a vizualizaci epidemiologických dat. Podrobné informace naleznete v Aktualitách.

Kompletní přehled odkazů je umístěn v části Informace pro praxi

Tuzemská konferenční abstrakta

Přehled onkologických tuzemských konferenčních abstrakt  je umístěn v části Kongresy