dalteparin (účinná látka)

Lék ze skupiny antikoagulancia (brání srážení krve), antitrombotika, nízkomolekulární heparin

Mechanismus účinku léku

  • Antitrombotický účinek dalteparinu sodného je závislý na jeho schopnosti zesílit inhibici faktoru Xa a trombinu. Dalteparin sodný je relativně více schopný zesílit inhibici faktoru Xa než prodloužit aktivovaný parciální protrombinový čas (aPTT). Dalteparin sodný má slabší účinek na funkci destiček a jejich adhezi než heparin, a má tedy i malý účinek na primární hemostázu. Soudí se však, že antitrombotické vlastnosti dalteparinu sodného jsou zprostředkovány účinkem na stěny cév nebo na fibrinolytický systém.

Použití léku u onkologických pacientů

  • Prevence hluboké žilní trombózy pacientů s některými nádory s vysokým rizikem vzniku trombózy, při chirurgickém výkonu a u pacientů upoutaných na lůžko
  • Léčba tromboembolických příhod

Způsob užívání léku

  • Podkožní injekce jednou až dvakrát denně

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Vliv přípravku na schopnost obsluhovat stroje nebo řídit motorová vozidla nebyl systematicky hodnocen.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.