Partnerské subjekty

Česká onkologická společnost ČLS ČOS úzce spolupracuje s dalšími odbornými společnostmi, skupinami a pracovišti. Spolupráce má podobu společné tvorby doporučených postupů léčby, účasti zástupců jiných společností na schůzích výboru, společné organizace odborných akcí a dalších společných aktivit. Subjekty jsou uvedeny v abecedním pořadí.

Centrum Masarykovy univerzity pro klinicky orientovaný výzkum kvality života nemocných dětského věku
Centrum MU pro klinicky orientovaný výzkum kvality života spolupracuje s Českou onkologickou společností v oblasti protinádorové prevence a tvorby edukačních materiálů pro odbornou a laickou veřejnost. Hlavním smyslem Centra je podporovat klinický výzkum kvality života, organizovat odborné semináře a provádět výuku pregraduálních i doktorských studentů a vytvářet informační a edukační materiály pro nemocné a jejich rodinné příslušníky. Centrum se zabývá psychologickými, emocionálními a sociálními aspekty léčby závažných, zpravidla chronických onemocnění (se zvláštním důrazem na onemocnění dětského věku), u nichž je významným faktorem nejen samotná terapie, ale i kvalita života pacienta v průběhu a po skončení léčby.
Česká chirurgická společnost
Česká chirurgická společnost spolupracuje s Českou onkologickou společností přímou účastí zástupců na jednáních výboru.
Česká společnost paliativní medicíny

Česká společnosti paliativní medicíny ČSL JEP nabízí prostor pro celkovou kultivaci paliativní medicíny v Česku. Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP byla schválena v říjnu 2008 Vědeckou radou ČLS JEP. Nová společnost je otevřena všem, kteří se problematikou paliativní medicíny zabývají v rovině klinické, ale také např. etické a organizační.  Na podzim 2011 tato společnost rozšířila své internetové stránky a nabízí informace nejen pro odborníky, ale také pro novináře a laiky.

Česká urologická společnost

Hlavním cílem České urologické společnosti je snižování výskytu urologických onemocnění, zlepšení jejich diagnostiky a léčebných výsledků. Účelem webových stránek České urologické společnosti je poskytovat objektivní a pravdivé informace odborné i laické veřejnosti o všech aspektech urologických onemocnění a o aktuálním dění v urologické společnosti.

Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
IBA je pracovištěm pro vědeckovýzkumnou činnost, řešení vědeckých projektů a poskytování souvisejících služeb, zejména v oblasti analýzy biologických a klinických dat, organizace a managementu klinických studií, vývoje softwaru a aplikace ICT. IBA spolupracuje s Českou onkologickou společností ČLS JEP a dalšími odbornými společnostmi na vědeckovýzkumných projektech a projektech klinického výzkumu, především v oblasti epidemiologie nádorů, programů organizovaného screeningu a tvorby nástrojů pro evidenci nákladné léčby a jejích výsledků v České republice.
Klub onkologických juniorů
Nezisková organizace, jejímž cílem je zajistit vysoce profesionální onkologické odborníky pro společnost, tak aby byli připraveni v krátké budoucnosti pokračovat v náročné onkologické problematice na nejvyšší možné profesionální úrovni.
Kooperativní skupina pro neuroendokrinní nádory

Kooperativní skupina pro neuroendokrinní nádory byla založena v dubnu 2008 a navazuje na činnost dřívější tzv. Karcinoidové skupiny (1998). Úzce spolupracuje s Českou onkologickou společností a European Neuroendocrine Tumor Society. Kooperativní skupina pro neuroendokrinní nádory, o.s. sdružuje lékaře zabývající se diagnostikou a léčbou nebo výzkumem neuroendokrinních nádorů

Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče
Stránky Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče. Stránky obsahují také přehled nutričních ambulancí, na něž se mohou onkologové obracet a referovat jim některé pacienty.
Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP

Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP sdružuje pracovníky zabývající se léčebným využitím ionizujícího záření a problematikou nádorových onemocnění. Mezi významné úkoly společnosti patří podpora a rozvoj oboru radiační onkologie ve všech jejích aspektech a utváření programu kvality v radiační onkologii, radiofyzice, radiační technologii, radiobiologii, včetně jeho realizace v praxi.

Společnost napomáhá zlepšování standardů onkologické léčby z pohledu radiační onkologie jako samostatného specializovaného klinického oboru, v úzké spolupráci s ostatními léčebními modalitami. SROBF se výraznou měrou podílí na tvorbě standardů pro vzdělávání a praxi v radiační onkologii a souvisejících oborech.