Hypertermická izolovaná perfuze končetin s použitím TNF alfa 1 (Tasonermin)

30. 9. 2011 - 30. 9. 2011, II.chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1.LF UK, Praha, U Nemocnice 2, Praha 2, 128