DB - Databáze léčebných postupů

Rozsáhlá databáze tuzemských i zahraničních navržených léčebných postupů, ve které můžete podle zvolené indikace vyhledat jednotlivé druhy standardů léčebné péče. Databáze obsahuje navržené postupy, metodické pokyny a "guideliny" s onkologickou tematikou používané a ověřené na některých pracovištích v České republice nebo vytvořené jednotlivými odbornými společnostmi a sdruženími (ČOS ČLS JEP, ČHS ČLS JEP, NCCN, ASCO, ESMO, ASH, BSH). V databázi lze vyhledávat podle indikace / orgánové skupiny, podle druhu standardu a pracoviště nebo odborné společnosti, je možné si zvolit tuzemské nebo zahraniční dokumenty.

Upozorňujeme, že Databáze standardů léčebné péče je určena pouze pro informaci členů ČOS, popř. pro odbornou onkologickou veřejnost. ČOS ČLS JEP nenese zodpovědnost za jiný způsob jejich užití.

Filtry podle parametrů
Počet nalezených léčebných postupů: 342 zrušit všechny filtry
Typ standardu: Ostatní ČR
Indikace: Maligní lymfomy
Země původu: tuzemské
Datum vzniku/poslední aktualizace:
Další informace:

Standardem léčby u mladších pacientů s relabovaným nebo refrakterním Hodgkinovým lymfomem po 1. linii léčby je nadále vysokodávkovaná chemoterapie s autologní transplantací kmenových buněk. Z prognostických faktorů v relapsu je nejvýznamnější klinické stadium IV, krátká doba do relapsu po 1. linii léčby, špatný stav tělesné kondice, velká nádorová masa a nedosažení alespoň parciální remise po záchranné chemoterapii. Dosud není definován standard záchranné chemoterapie před autologní transplantací. Nejčastěji používané režimy jsou DHAP (dexametazon, cytarabin, cisplatina) a ICE (ifosfamid, karboplatina, etoposid). Standardním přípravným režimem před autologní transplantací je BEAM (BCNU – karmustin, etoposid, cytarabin, melfalan). U vysoce rizikových pacientů se zkouší podání tandemové autologní transplantace. V konsolidaci po autologní transplantaci u pacientů s vysokým rizikem relapsu je doporučeno podání brentuximab vedotinu. V relapsu po autologní transplantaci je standardem podání brentuximab vedotinu a je vhodné zvážit následnou alogenní transplantaci kmenových buněk u mladých pacientů. Brentuximab vedotin v kombinaci s bendamustinem, nivolumab a pembrolizumab a jejich kombinace s dalšími léky se nadále zkoumají v rámci studií u pacientů s relabovaným nebo refrakterním Hodgkinovým lymfomem.

Typ standardu: Ostatní ČR
Odborná společnost: Kooperativní lymfomová skupina
Indikace: Maligní lymfomy
Země původu: tuzemské
Datum vzniku/poslední aktualizace:
Další informace:

Východiska: Současné pokroky zobrazovacích metod, zejména pozitronové emisní tomografie v kombinaci s počítačovou tomografií (PET/CT) a kumulace dat o jejich využití při určování klinického stadia (KS) a hodnocení léčebné odpovědi (LO) u maligních lymfomů, inovace řady prognostických indexů a rozvoj nových léčebných modalit, byly podkladem pro vypracování revize kritérií určování KS a hodnocení LO, která byla publikována pod názvem Luganská klasifikace v roce 2014. Někte rá doporučení v ní obsažená jsou však stále předmětem diskuze. Metodika a výsledky: Autoři shrnují revidovaná doporučení z roku 2014 a jejich změny oproti kritériím z roku 2007. Tato Luganská klasifikace 2014 byla podrobena diskuzi a konsenzuálnímu stanovisku k jejímu praktickému použití v březnu 2015 na výročním zasedání Kooperativní lymfomové skupiny (KLS) a předkládaná souhrnná práce je výsledkem tohoto konsenzu. KLS doporučuje její použití, nicméně v některých bodech ji pro svoji práci upravuje a modifikuje. Závěr: Standardizace kritérií pro určování KS a LO u maligních lymfomů a její revidování na základě dostupných poznatků je důležité z pohledu nemocných, neboť umožňuje správné hodnocení rozsahu nemoci a její odpovědi. Slouží k jednotnému hodnocení výsledků klinických studií a současně zjednodušuje práci regulačním agenturám (EMA, SÚKL) v procesu registrace nových léčiv. Zároveň umožňuje i hodnocení léčebných výsledků mimo klinické studie, např. v rámci lymfomového projektu KLS – prospektivně vedené databázi nově diagnostikovaných pacientů s lymfomy.

Odborná společnost: Česká onkologická společnost
Typ standardu: Dokumenty ČOS ČLS JEP
Autoři: kolektiv autorů
Indikace: Cytostatická léčba
Země původu: tuzemské
Datum vzniku/poslední aktualizace:
Další informace:

Modrou knihu (dříve Zásady cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění) vydává a každoročně aktualizuje Česká onkologická společnost ČLS JEP. Tento dokument nemá platnost zákona, ale má být vodítkem k racionální léčbě lege artis a přispět k racionalizaci onkologické léčby. Modrá kniha je aktualizována podle nových poznatků medicínských i ekonomických. Nová vydání tiskem vychází 1x ročně (většinou k 1.srpnu). Od roku 2008 přistoupila ČOS poprvé k elektronické novelizaci v době mezi dvěma vydáními, ta vychází k 1. únoru, popř. březnu
Nejnovější aktualizace je platná od 1.3.2016.

Typ standardu: Dokumenty ČOS ČLS JEP
Odborná společnost: Česká onkologická společnost ČLS JEP
Indikace: Maligní lymfomy
Země původu: tuzemské
Datum vzniku/poslední aktualizace:
Další informace:

Kapitola z dokumentu: Modrá kniha České onkologické společnosti (dříve Zásady cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění), který je aktualizován nejméně 1x za rok.
Celý dokument najdete zde.

Typ standardu: Dokumenty ČOS ČLS JEP
Odborná společnost: Česká onkologická společnost ČLS JEP
Indikace: Podpůrná léčba
Země původu: tuzemské
Datum vzniku/poslední aktualizace:
Další informace:

Kapitola z dokumentu: Modrá kniha České onkologické společnosti (dříve Zásady cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění), který je aktualizován nejméně 1x za rok.
Celý dokument najdete zde.

Typ standardu: Dokumenty ČOS ČLS JEP
Odborná společnost: Česká onkologická společnost ČLS JEP
Indikace: Podpůrná léčba
Země původu: tuzemské
Datum vzniku/poslední aktualizace:
Další informace:

Kapitola z dokumentu: Modrá kniha České onkologické společnosti (dříve Zásady cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění), který je aktualizován nejméně 1x za rok.
Celý dokument najdete zde.

Typ standardu: Dokumenty ČOS ČLS JEP
Odborná společnost: Česká onkologická společnost ČLS JEP
Indikace: Ostatní
Země původu: tuzemské
Datum vzniku/poslední aktualizace:
Další informace:

Kapitola z dokumentu: Modrá kniha České onkologické společnosti (dříve Zásady cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění), který je aktualizován nejméně 1x za rok.
Celý dokument najdete zde.

Typ standardu: Dokumenty ČOS ČLS JEP
Odborná společnost: Česká onkologická společnost ČLS JEP
Indikace: Ostatní
Země původu: tuzemské
Datum vzniku/poslední aktualizace:
Další informace:

Pracovní skupina pro nutriční standardy v onkologii při ČOS vytvořila dva nástroje pro standardizaci péče o výživu onkologických pacientů. Předkládané nástroje zapojují do nutriční péče samotného pacienta a také zdravotní sestru.

  1. Prvním nástrojem je pacientský leták Úvod do stravování při nádorovém onemocnění, pomocí něhož se nemocný seznamuje s problémem podvýživy a lékaři poskytuje orientační údaje o zhubnutí a příjmu stravy. Druhý díl letáku slouží při onkologických kontrolách k hodnocení domácího příjmu stravy v průběhu léčby.
  2. Druhým nástrojem je Nutriční rizikový screening, tzv. NRS, který je modifikací evropského doporučení pro nutriční screening v nemocnici z roku 2002 (NRS 2002).

Přílohy:

Plný text aktuálního doporučení nutričního screeningu je součástí Modré knihy ČOS - kapitola INDIKACE NUTRIČNÍ PODPORY ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH

Typ standardu: Dokumenty ČOS ČLS JEP
Odborná společnost: Česká onkologická společnost ČLS JEP
Indikace: Podpůrná léčba
Země původu: tuzemské
Datum vzniku/poslední aktualizace:
Další informace:

Kapitola z dokumentu: Modrá kniha České onkologické společnosti (dříve Zásady cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění), který je aktualizován nejméně 1x za rok.
Celý dokument najdete zde.

Typ standardu: Dokumenty ČOS ČLS JEP
Odborná společnost: Česká onkologická společnost ČLS JEP
Indikace: Ostatní
Země původu: tuzemské
Datum vzniku/poslední aktualizace:
Další informace:

Kapitola z dokumentu: Modrá kniha České onkologické společnosti (dříve Zásady cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění), který je aktualizován nejméně 1x za rok.
Celý dokument najdete zde.

Typ standardu: Dokumenty ČOS ČLS JEP
Odborná společnost: Česká onkologická společnost ČLS JEP
Indikace: Ostatní
Země původu: tuzemské
Datum vzniku/poslední aktualizace:
Další informace:

Kapitola z dokumentu: Modrá kniha České onkologické společnosti (dříve Zásady cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění), který je aktualizován nejméně 1x za rok.
Celý dokument najdete zde.

Typ standardu: Dokumenty ČOS ČLS JEP
Odborná společnost: Česká onkologická společnost ČLS JEP
Indikace: Podpůrná léčba
Země původu: tuzemské
Datum vzniku/poslední aktualizace:
Další informace:

Kapitola z dokumentu: Modrá kniha České onkologické společnosti (dříve Zásady cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění), který je aktualizován nejméně 1x za rok.
Celý dokument najdete zde.

Typ standardu: Dokumenty ČOS ČLS JEP
Odborná společnost: Česká onkologická společnost ČLS JEP
Indikace: Kožní nádory
Země původu: tuzemské
Datum vzniku/poslední aktualizace:
Další informace:

Kapitola z dokumentu: Modrá kniha České onkologické společnosti (dříve Zásady cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění), který je aktualizován nejméně 1x za rok.
Celý dokument najdete zde.

Typ standardu: Dokumenty ČOS ČLS JEP
Odborná společnost: Česká onkologická společnost ČLS JEP
Indikace: Ostatní
Země původu: tuzemské
Datum vzniku/poslední aktualizace:
Další informace:

Kapitola z dokumentu: Modrá kniha České onkologické společnosti (dříve Zásady cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění), který je aktualizován nejméně 1x za rok.
Celý dokument najdete zde.

Typ standardu: Dokumenty ČOS ČLS JEP
Odborná společnost: Česká onkologická společnost ČLS JEP
Indikace: Ostatní
Země původu: tuzemské
Datum vzniku/poslední aktualizace:
Další informace:

Kapitola z dokumentu: Modrá kniha České onkologické společnosti (dříve Zásady cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění), který je aktualizován nejméně 1x za rok.
Celý dokument najdete zde.