DB - Databáze léčebných postupů

Rozsáhlá databáze tuzemských i zahraničních navržených léčebných postupů, ve které můžete podle zvolené indikace vyhledat jednotlivé druhy standardů léčebné péče. Databáze obsahuje navržené postupy, metodické pokyny a "guideliny" s onkologickou tematikou používané a ověřené na některých pracovištích v České republice nebo vytvořené jednotlivými odbornými společnostmi a sdruženími (ČOS ČLS JEP, ČHS ČLS JEP, NCCN, ASCO, ESMO, ASH, BSH). V databázi lze vyhledávat podle indikace / orgánové skupiny, podle druhu standardu a pracoviště nebo odborné společnosti, je možné si zvolit tuzemské nebo zahraniční dokumenty.

Upozorňujeme, že Databáze standardů léčebné péče je určena pouze pro informaci členů ČOS, popř. pro odbornou onkologickou veřejnost. ČOS ČLS JEP nenese zodpovědnost za jiný způsob jejich užití.

 1. Indikace
 2. Typ standardu a pracoviště


 3. Země původu

Počet nalezených položek: 342

Stránka:  , 1 , 2 ... 17 , 18následujícína konec

Léčba relabovaného a refrakterního Hodgkinova lymfomu – doporučení české studijní skupiny Hodgkinův lymfom

 • Typ standardu: Ostatní ČR

Autoři: Móciková Heidi; Marková Jana; Gaherová Ľubica; Král Zdeněk; Sýkorová Alice; Belada David; Procházka Vít; Martínková Lenka; Papajík Tomáš; Kozák Tomáš

 • Indikace: Maligní lymfomy

Země původu: tuzemské

Datum vzniku/poslední aktualizace: 14. 10. 2016

Další informace:

Standardem léčby u mladších pacientů s relabovaným nebo refrakterním Hodgkinovým lymfomem po 1. linii léčby je nadále vysokodávkovaná chemoterapie s autologní transplantací kmenových buněk. Z prognostických faktorů v relapsu je nejvýznamnější klinické stadium IV, krátká doba do relapsu po 1. linii léčby, špatný stav tělesné kondice, velká nádorová masa a nedosažení alespoň parciální remise po záchranné chemoterapii. Dosud není definován standard záchranné chemoterapie před autologní transplantací. Nejčastěji používané režimy jsou DHAP (dexametazon, cytarabin, cisplatina) a ICE (ifosfamid, karboplatina, etoposid). Standardním přípravným režimem před autologní transplantací je BEAM (BCNU – karmustin, etoposid, cytarabin, melfalan). U vysoce rizikových pacientů se zkouší podání tandemové autologní transplantace. V konsolidaci po autologní transplantaci u pacientů s vysokým rizikem relapsu je doporučeno podání brentuximab vedotinu. V relapsu po autologní transplantaci je standardem podání brentuximab vedotinu a je vhodné zvážit následnou alogenní transplantaci kmenových buněk u mladých pacientů. Brentuximab vedotin v kombinaci s bendamustinem, nivolumab a pembrolizumab a jejich kombinace s dalšími léky se nadále zkoumají v rámci studií u pacientů s relabovaným nebo refrakterním Hodgkinovým lymfomem.

Hodnocení klinického stadia a léčebné odpovědi u maligních lymfomů – doporučení Kooperativní lymfomové skupiny na základě revidovaných kritérií z roku 2014 (Luganská klasifikace)

 • Typ standardu: Ostatní ČR
 • Odborná společnost: Kooperativní lymfomová skupina

Autoři: Sýkorová Alice; Pytlík Robert; Móciková Heidi; Belada David; Benešová Kateřina; Papajík Tomáš; Obořilová-Janíková Andrea; Šálek David; Procházka Vít; Vokurka Samuel; Campr Vít; Klener jr Pavel; Kubáčková Kateřina; Trněný Marek

 • Indikace: Maligní lymfomy

Země původu: tuzemské

Datum vzniku/poslední aktualizace: 15. 8. 2016

Další informace:

Východiska: Současné pokroky zobrazovacích metod, zejména pozitronové emisní tomografie v kombinaci s počítačovou tomografií (PET/CT) a kumulace dat o jejich využití při určování klinického stadia (KS) a hodnocení léčebné odpovědi (LO) u maligních lymfomů, inovace řady prognostických indexů a rozvoj nových léčebných modalit, byly podkladem pro vypracování revize kritérií určování KS a hodnocení LO, která byla publikována pod názvem Luganská klasifikace v roce 2014. Někte rá doporučení v ní obsažená jsou však stále předmětem diskuze. Metodika a výsledky: Autoři shrnují revidovaná doporučení z roku 2014 a jejich změny oproti kritériím z roku 2007. Tato Luganská klasifikace 2014 byla podrobena diskuzi a konsenzuálnímu stanovisku k jejímu praktickému použití v březnu 2015 na výročním zasedání Kooperativní lymfomové skupiny (KLS) a předkládaná souhrnná práce je výsledkem tohoto konsenzu. KLS doporučuje její použití, nicméně v některých bodech ji pro svoji práci upravuje a modifikuje. Závěr: Standardizace kritérií pro určování KS a LO u maligních lymfomů a její revidování na základě dostupných poznatků je důležité z pohledu nemocných, neboť umožňuje správné hodnocení rozsahu nemoci a její odpovědi. Slouží k jednotnému hodnocení výsledků klinických studií a současně zjednodušuje práci regulačním agenturám (EMA, SÚKL) v procesu registrace nových léčiv. Zároveň umožňuje i hodnocení léčebných výsledků mimo klinické studie, např. v rámci lymfomového projektu KLS – prospektivně vedené databázi nově diagnostikovaných pacientů s lymfomy.

Modrá kniha České onkologické společnosti

 • Odborná společnost: Česká onkologická společnost
 • Typ standardu: Dokumenty ČOS ČLS JEP

Autoři: autorů kolektiv

 • Indikace: Cytostatická léčba

Země původu: tuzemské

Datum vzniku/poslední aktualizace: 1. 3. 2016

Další informace:

Modrou knihu (dříve Zásady cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění) vydává a každoročně aktualizuje Česká onkologická společnost ČLS JEP. Tento dokument nemá platnost zákona, ale má být vodítkem k racionální léčbě lege artis a přispět k racionalizaci onkologické léčby. Modrá kniha je aktualizována podle nových poznatků medicínských i ekonomických. Nová vydání tiskem vychází 1x ročně (většinou k 1.srpnu). Od roku 2008 přistoupila ČOS poprvé k elektronické novelizaci v době mezi dvěma vydáními, ta vychází k 1. únoru, popř. březnu
Nejnovější aktualizace je platná od 1.3.2016.

Zhoubné novotvary lymfatických tkání

 • Typ standardu: Dokumenty ČOS ČLS JEP
 • Odborná společnost: Česká onkologická společnost ČLS JEP
 • Indikace: Maligní lymfomy

Země původu: tuzemské

Datum vzniku/poslední aktualizace: 1. 3. 2016

Další informace:

Kapitola z dokumentu: Modrá kniha České onkologické společnosti (dříve Zásady cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění), který je aktualizován nejméně 1x za rok.
Celý dokument najdete zde.

Zásady prevence a léčby nevolnosti a zvracení po protinádorové léčbě

 • Typ standardu: Dokumenty ČOS ČLS JEP
 • Odborná společnost: Česká onkologická společnost ČLS JEP
 • Indikace: Podpůrná léčba

Země původu: tuzemské

Datum vzniku/poslední aktualizace: 1. 3. 2016

Další informace:

Kapitola z dokumentu: Modrá kniha České onkologické společnosti (dříve Zásady cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění), který je aktualizován nejméně 1x za rok.
Celý dokument najdete zde.

Doporučení pro léčbu hematologických toxicit

 • Typ standardu: Dokumenty ČOS ČLS JEP
 • Odborná společnost: Česká onkologická společnost ČLS JEP
 • Indikace: Podpůrná léčba

Země původu: tuzemské

Datum vzniku/poslední aktualizace: 1. 3. 2016

Další informace:

Kapitola z dokumentu: Modrá kniha České onkologické společnosti (dříve Zásady cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění), který je aktualizován nejméně 1x za rok.
Celý dokument najdete zde.

Gestační trofoblastická nemoc

 • Typ standardu: Dokumenty ČOS ČLS JEP
 • Odborná společnost: Česká onkologická společnost ČLS JEP
 • Indikace: Ostatní

Země původu: tuzemské

Datum vzniku/poslední aktualizace: 1. 3. 2016

Další informace:

Kapitola z dokumentu: Modrá kniha České onkologické společnosti (dříve Zásady cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění), který je aktualizován nejméně 1x za rok.
Celý dokument najdete zde.

Standard nutričního screeningu v onkologických ambulancích

 • Typ standardu: Dokumenty ČOS ČLS JEP
 • Odborná společnost: Česká onkologická společnost ČLS JEP

Autoři: Tomíška Miroslav; Beneš Petr; Malá Eva; Šachlová Milana; Šerclová Zuzana; Pospíšil Václav

 • Indikace: Ostatní

Země původu: tuzemské

Datum vzniku/poslední aktualizace: 1. 3. 2016

Další informace:

Pracovní skupina pro nutriční standardy v onkologii při ČOS vytvořila dva nástroje pro standardizaci péče o výživu onkologických pacientů. Předkládané nástroje zapojují do nutriční péče samotného pacienta a také zdravotní sestru.

 1. Prvním nástrojem je pacientský leták Úvod do stravování při nádorovém onemocnění, pomocí něhož se nemocný seznamuje s problémem podvýživy a lékaři poskytuje orientační údaje o zhubnutí a příjmu stravy. Druhý díl letáku slouží při onkologických kontrolách k hodnocení domácího příjmu stravy v průběhu léčby.
 2. Druhým nástrojem je Nutriční rizikový screening, tzv. NRS, který je modifikací evropského doporučení pro nutriční screening v nemocnici z roku 2002 (NRS 2002).

Přílohy:

Plný text aktuálního doporučení nutričního screeningu je součástí Modré knihy ČOS - kapitola INDIKACE NUTRIČNÍ PODPORY ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH

Indikace nutriční podpory onkologicky nemocných

 • Typ standardu: Dokumenty ČOS ČLS JEP
 • Odborná společnost: Česká onkologická společnost ČLS JEP
 • Indikace: Podpůrná léčba

Země původu: tuzemské

Datum vzniku/poslední aktualizace: 1. 3. 2016

Další informace:

Kapitola z dokumentu: Modrá kniha České onkologické společnosti (dříve Zásady cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění), který je aktualizován nejméně 1x za rok.
Celý dokument najdete zde.

Neuroendokrinní nádory

 • Typ standardu: Dokumenty ČOS ČLS JEP
 • Odborná společnost: Česká onkologická společnost ČLS JEP
 • Indikace: Ostatní

Země původu: tuzemské

Datum vzniku/poslední aktualizace: 1. 3. 2016

Další informace:

Kapitola z dokumentu: Modrá kniha České onkologické společnosti (dříve Zásady cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění), který je aktualizován nejméně 1x za rok.
Celý dokument najdete zde.

Farmakoterapie kostní nádorové nemoci

 • Typ standardu: Dokumenty ČOS ČLS JEP
 • Odborná společnost: Česká onkologická společnost ČLS JEP
 • Indikace: Ostatní

Země původu: tuzemské

Datum vzniku/poslední aktualizace: 1. 3. 2016

Další informace:

Kapitola z dokumentu: Modrá kniha České onkologické společnosti (dříve Zásady cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění), který je aktualizován nejméně 1x za rok.
Celý dokument najdete zde.

Farmakoterapie nádorové bolesti

 • Typ standardu: Dokumenty ČOS ČLS JEP
 • Odborná společnost: Česká onkologická společnost ČLS JEP
 • Indikace: Podpůrná léčba

Země původu: tuzemské

Datum vzniku/poslední aktualizace: 1. 3. 2016

Další informace:

Kapitola z dokumentu: Modrá kniha České onkologické společnosti (dříve Zásady cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění), který je aktualizován nejméně 1x za rok.
Celý dokument najdete zde.

Doporučení pro léčbu kožních změn v důsledku terapie inhibitory EGFR

 • Typ standardu: Dokumenty ČOS ČLS JEP
 • Odborná společnost: Česká onkologická společnost ČLS JEP
 • Indikace: Kožní nádory

Země původu: tuzemské

Datum vzniku/poslední aktualizace: 1. 3. 2016

Další informace:

Kapitola z dokumentu: Modrá kniha České onkologické společnosti (dříve Zásady cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění), který je aktualizován nejméně 1x za rok.
Celý dokument najdete zde.

Prediktivní vyšetření solidních nádorů

 • Typ standardu: Dokumenty ČOS ČLS JEP
 • Odborná společnost: Česká onkologická společnost ČLS JEP
 • Indikace: Ostatní

Země původu: tuzemské

Datum vzniku/poslední aktualizace: 1. 3. 2016

Další informace:

Kapitola z dokumentu: Modrá kniha České onkologické společnosti (dříve Zásady cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění), který je aktualizován nejméně 1x za rok.
Celý dokument najdete zde.

Radiologické onko-intervenční metody

 • Typ standardu: Dokumenty ČOS ČLS JEP
 • Odborná společnost: Česká onkologická společnost ČLS JEP
 • Indikace: Ostatní

Země původu: tuzemské

Datum vzniku/poslední aktualizace: 1. 3. 2016

Další informace:

Kapitola z dokumentu: Modrá kniha České onkologické společnosti (dříve Zásady cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění), který je aktualizován nejméně 1x za rok.
Celý dokument najdete zde.

Screeningový program v ČR

 • Typ standardu: Dokumenty ČOS ČLS JEP
 • Odborná společnost: Česká onkologická společnost ČLS JEP
 • Indikace: Ostatní

Země původu: tuzemské

Datum vzniku/poslední aktualizace: 1. 3. 2016

Další informace:

Kapitola z dokumentu: Modrá kniha České onkologické společnosti (dříve Zásady cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění), který je aktualizován nejméně 1x za rok.
Celý dokument najdete zde.

Prevence a léčba hluboké žilní trombózy pacientů s maligním onemocněním

 • Typ standardu: Dokumenty ČOS ČLS JEP
 • Odborná společnost: Česká onkologická společnost ČLS JEP
 • Indikace: Podpůrná léčba; Ostatní

Země původu: tuzemské

Datum vzniku/poslední aktualizace: 1. 3. 2016

Další informace:

Kapitola z dokumentu: Modrá kniha České onkologické společnosti (dříve Zásady cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění), který je aktualizován nejméně 1x za rok.
Celý dokument najdete zde.

Paliativní péče

 • Typ standardu: Dokumenty ČOS ČLS JEP
 • Odborná společnost: Česká onkologická společnost ČLS JEP
 • Indikace: Podpůrná léčba

Země původu: tuzemské

Datum vzniku/poslední aktualizace: 1. 3. 2016

Další informace:

Kapitola z dokumentu: Modrá kniha České onkologické společnosti (dříve Zásady cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění), který je aktualizován nejméně 1x za rok.
Celý dokument najdete zde.

Vakcinace u dospělých pacientů se solidními nádory a profylaxe infekcí u nemocných po splenektomii

 • Typ standardu: Dokumenty ČOS ČLS JEP
 • Odborná společnost: Česká onkologická společnost ČLS JEP
 • Indikace: Podpůrná léčba; primární prevence

Země původu: tuzemské

Datum vzniku/poslední aktualizace: 1. 3. 2016

Další informace:

Kapitola z dokumentu: Modrá kniha České onkologické společnosti (dříve Zásady cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění), který je aktualizován nejméně 1x za rok.
Celý dokument najdete zde.

Zhoubný novotvar prsu

 • Typ standardu: Dokumenty ČOS ČLS JEP
 • Odborná společnost: Česká onkologická společnost ČLS JEP
 • Indikace: Zhoubné nádory prsu

Země původu: tuzemské

Datum vzniku/poslední aktualizace: 1. 3. 2016

Další informace:

Kapitola z dokumentu: Modrá kniha České onkologické společnosti (dříve Zásady cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění), který je aktualizován nejméně 1x za rok.
Celý dokument najdete zde.

Stránka:  , 1 , 2 ... 17 , 18následujícína konec