Aktuality z odborného tisku

flag

Klin Onkol 2014; 27(4): 299-301.

 • Adjuvant Chemotherapy in Older Women with Breast Cancer: Who and What?
  Muss HB.
  J Clin Oncol 2014; 32(19): 1996– 2000. doi: 10.1200/ JCO.2013.54.8586. PubMed PMID: 24868030. 
  Velmi zajímavý článek profesora Mussiho, který ukazuje v kazuistice 73leté pacientky s karcinomem prsu N0M0/ ER+/ PR- / HER- 2– / RS skóre 28, jakým způsobem se vyvíjí jeho rozvaha o možnostech adjuvantní systémové onkologické léčby.
 • Distant Invasive Breast Cancer Recurrence Risk in Human Epidermal Growth Factor Receptor 2- positive T1a and T1b Node- negative Localized Breast Cancer Diagnosed from 2000 to 2006: a Cohort from an Integrated Health Care Delivery System
  Fehrenbacher L, Capra AM, Quesenberry CP Jr et al.
  J Clin Oncol 2014; 32(20): 2151– 2158. doi: 10.1200/ JCO.2013.52.0858. PubMed PMID: 24888815. 
  Článek Fehrenbachera et al poukazuje na relativně nízké riziko rekurence onemocnění u pacientek s HER- 2+ karcinomem prsu, jejichž onemocnění je N0M0 a vlastní tumor nepřekračuje rozměr 9 mm (tj. T1a a část T1b) a které přitom nebyly léčené adjuvantní chemoterapií ani tras tuzumabem
 • Role of Neoadjuvant Therapy in the Multimodality Treatment of Older Patients with Pancreatic Cancer
  Cooper AB, Holmes HM, des Bordes JK et al.
  J Am Coll Surg 2014; 219(1): 111– 121. doi: 10.1016/ j.jamcollsurg.2014.02.023. PubMed PMID: 24856952. 
  Autoři se zaměřili na analýzu skupiny pacientů s karcinomem pankreatu dia gnostikovaných ve věku 70 a více let, kteří byli v jejich
  instituci léčeni s původně kurativním záměrem.
 • Surgery Alone Versus Chemoradiotherapy Followed by Surgery for Stage I and II Esophageal Cancer: Final 
  Analysis of Randomized Controlled Phase III Trial FFCD 9901
  Mariette C, Dahan L, Mornex F et al.
  J Clin Oncol 2014. doi: JCO.2013.53.6532. PubMed PMID: 24982463. 
  Článek přináší fi nální analýzu randomizované klinické studie fáze III FFCD 9901 (medián sledování 93,6 měsíce), ve které bylo 195 pacientů s primárně operabilním ezofageálním karcinomem klinického stadia I a II randomizováno buď do ramene chirurgické léčby, nebo neoadjuvantní chemoradioterapie (45Gy/ 25 frakcí + 5- FU/ cDDP) s následnou resekcí.
 • Outcome Following Sentinel Node Biopsy Plus Wide Local Excision Versus Wide Local Excision Only for Primary Cutaneous Melanoma: Analysis of 5840 Patients Treated at a Single Institution
  van der Ploeg AP, Haydu LE, Spillane AJ et al.
  Ann Surg 2014; 260(1): 149– 157. doi: 10.1097/ SLA.0000000000000500. PubMed PMID: 24633018.
  Autoři provedli retrospektivní analýzu na souboru 5 840 pacientů léčených v letech 1992– 2008 v jejich instituci pro kožní melanom (velikost léze 1 mm a více a/ nebo s ulcerací, Clark IV nebo V, nebo mitózy 1 a více na mm2) a srovnávali, zda provedení SNB přineslo pro tyto pacienty nějaký benefit ve srovnání se skupinou pacientů léčených „pouze“ širokou excizí primární léze

 • Capecitabine and Oxaliplatin in the Preoperative Multimodality Treatment of Rectal Cancer: Surgical End Points From National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project Trial R- 04
  O‘Connell MJ, Colangelo LH, Beart RW et al.
  J Clin Oncol 2014; 32(18): 1927– 1934. doi: 10.1200/ JCO.2013.53.7753. PubMed PMID: 24799484.

  Autoři publikovali výsledky studie NSABP R- 04, ve které v letech 2004– 2010 randomizovali více než 1 600 pacientů s karcinomem rekta klinického stadia II a III. Všichni pacienti prodělali v rámci neoadjuvance radioterapii (45 Gy/ 25 fr) a kromě toho byli randomizováni buď do ramene s kontinuálním 5- FU (225 mg/ m2, 5 dnů v týdnu) ± oxaliplatina 50 mg/ m2, 1× týdně i.v., nebo s kapecitabinem (825 mg/ m2, 2× denně, 5 dnů v týdnu) ± oxaliplatina 50 mg/ m2, 1× týdně i.v.

 • Randomized Controlled Trial of Early Zoledronic Acid in Men with Castration- Sensitive Prostate Cancer and Bone Metastases: Results of CALGB 90202 (Alliance)
  Smith MR, Halabi S, Ryan CJ et al.
  J Clin Oncol 2014; 32(11): 1143– 1150. doi: 10.1200/ JCO.2013.51.6500. PubMed PMID: 24590644 
  Výsledky studie, ve které pacienti s kastračně senzitivním karcinomem prostaty diseminovaným do skeletu, u kterých byla zahájena androgen deprivační léčba do šesti měsíců od vstupu do randomizovaného zaslepeného klinického hodnocení, ve kterém polovina z nich dostávala bisfosfonát kys. zolendronovou a druhá polovina placebo, neprokazují benefi t z této podpůrné léčby.

Full text in PDF