Lékař a multidisciplinární tým

Informace pro každodenní praxi i pro vzdělávání lékařů, včetně lékařů prvního kontraktu, sester, laborantů i nezdravotnických profesí, které jsou součástí komplexní péče o onkologicky nemocné.

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 452 zrušit všechny filtry

Psychoonkologická sekce ČOS Vás zve na 9. psychoonkologické sympózium na téma "Mikrosvět onkologie - místo setkávání lidí a profesí", které se uskuteční 12. září 2018. 

Žádáme organizátory odborných akcí v roce 2018, kteří mají v úmyslu požádat výbor ČOS o poskytnutí garance nebo podpory a přejí si zařazení své konference, kongresu nebo jiné odborné akce do tištěného kalendáře ČOS, aby do 24. 11. 2017 poslali na adresu info@linkos.cz informaci, která bude obsahovat název a ročník akce, datum a místo konání. Netýká se akcí, o jejichž garanci či podporu pro rok 2018 organizátoři již žádali a akcí, které jsou již zařazeny v kongresovém kalendáři na Linkos. Děkujeme! 

prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c.

Vážené kolegyně, vážení a milí kolegové,

rád bych vás informoval, že na jednání výboru České onkologické společnosti ČLS J.E.P dne 24. 10. 2017 byl schválen vznik nové sekce podpůrné léčby ČOS ČLS JEP.

Multioborová odborná akce s tématem kolorektálního karcinomu, jeho diagnostiky a terapie se uskuteční 13. března ve FN Plzeň. 

14. konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky se koná ve dnech 21. – 23. 6. 2018 v Hradci Králové. Konference je zaměřena na nové techniky radioterapie a radioterapii v rámci multidisciplinární léčby.

Aktualizována část Genetická rizika v sekci pro lékaře a přidán seznam Center plastické chirurgie v České republice, která provádějí profylaktické operace prsů s rekonstrukcí u žen s vysokým (dědičným) rizikem nádorů prsu. 

Monika Svobodová

Projekt Mujpacient.cz funguje již od roku 2009. Jeho hlavním cílem je online konzultace kontroverzních lékařských případů prostřednictvím služby Second Opinion a získání zpětné vazby v souvislosti s postupy v léčbě nejen karcinomu prsu, ale také karcinomu prostaty, ledviny, plic, kolorektálního karcinomu či melanomu. Speciální sekci tvoří raritní případy, které nespadají pod žádnou z výše uvedených diagnóz. Smyslem celého projektu je nejen konzultace, ale i sdílení zkušeností s léčbou převážně v případech, na které neexistují guidelines. Tato služba přináší unikátní možnost rychlé zpětné vazby a usnadní mnohdy velmi obtížné rozhodování v léčbě.

11. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů se letos uskuteční ve dnech 28. - 29. 11. 2017 v Brně a skládá se ze dvou workshopů, keynote přednášek, tematických sekcích, symposia, sekce krátkých sdělení a nově také komentovaných posterů.

Výbor České onkologické společnosti pravidelně zveřejňuje přehled stanovisek ČOS k jednotlivým správním řízením, která byla zaslána SÚKLu. Dne 10. listopadu zaslal výbor ČOS stanovisko k přípravku Cabometyx.

Česká onkologická společnost přistoupila k průběžné online novelizaci Modré knihy v době mezi dvěma vydáními na stránkách Linkos. K 8.11. 2017 byla novelizována kapitola číslo 4 Zhoubný novotvar kolorekta (C18-20). Update se týká doporučené délky adjuvantní léčby kolorektálního karcinomu a byl projednán a schválen k publikaci na Linkos výborem České onkologické společnosti a koordinátorem Pracovní skupiny pro  kolorektální karcinom a karcinomy řiti a řitního kanálu, MUDr. Jiřím Tomáškem, Ph.D. 

Počet hlášených onemocnění k 31. 10. 2017.

Klasifikon 2017

ÚZIS ČR pod záštitou Kanceláře WHO v ČR a ČLS J.E.P. Vás zve na konferenci zaměřenou na klinické klasifikační a terminologické systémy a jejich použití v českém zdravotnictví, ve dnech 7. - 8. listopadu 2017 v Praze.

8. psychoonkologické sympózium, Plzeň 2017 - Osobnostní změny onkologického pacienta v kontextu rodiny

Tématu osobnostních změn v kontextu rodiny se věnovalo 8. psychoonkologické sympózium, které se sešlo 13. září 2017 ve Fakultní nemocnici Plzeň. Přednášky pokryly problematiku osobnostních změn a změny v rodině v důsledku onkologického onemocnění člena rodiny. Sympózium se věnovalo tématu jak říci dětem o nemoci rodiče, post-traumatickému růstu u onkologických pacientů, paliativní péči, sociální problematice a dalším tématům. Sympózium organizuje Sekce psychoonkologie ČOS.

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

8. psychoonkologické sympózium v Plzni zahájil prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky FN Plzeň.

PhDr. Vlasta Romanová

Co prožívá rodina nemocných onkologických pacientů? Jak může nemocný ovlivnit pocity a celkové emoční napětí v rodině?  Jak probíhá vedení rodin nemocných?