Lékař a multidisciplinární tým

Informace pro každodenní praxi i pro vzdělávání lékařů, včetně lékařů prvního kontraktu, sester, laborantů i nezdravotnických profesí, které jsou součástí komplexní péče o onkologicky nemocné.

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 450 zrušit všechny filtry

Žádáme organizátory odborných akcí v roce 2018, kteří mají v úmyslu požádat výbor ČOS o poskytnutí garance nebo podpory a přejí si zařazení své konference, kongresu nebo jiné odborné akce do tištěného kalendáře ČOS, aby do 24. 11. 2017 poslali na adresu info@linkos.cz informaci, která bude obsahovat název a ročník akce, datum a místo konání. Netýká se akcí, o jejichž garanci či podporu pro rok 2018 organizátoři již žádali a akcí, které jsou již zařazeny v kongresovém kalendáři na Linkos. Děkujeme! 

Multioborová odborná akce s tématem kolorektálního karcinomu, jeho diagnostiky a terapie se uskuteční 13. března ve FN Plzeň. 

14. konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky se koná ve dnech 21. – 23. 6. 2018 v Hradci Králové. Konference je zaměřena na nové techniky radioterapie a radioterapii v rámci multidisciplinární léčby.

Aktualizována část Genetická rizika v sekci pro lékaře a přidán seznam Center plastické chirurgie v České republice, která provádějí profylaktické operace prsů s rekonstrukcí u žen s vysokým (dědičným) rizikem nádorů prsu. 

Monika Svobodová

Projekt Mujpacient.cz funguje již od roku 2009. Jeho hlavním cílem je online konzultace kontroverzních lékařských případů prostřednictvím služby Second Opinion a získání zpětné vazby v souvislosti s postupy v léčbě nejen karcinomu prsu, ale také karcinomu prostaty, ledviny, plic, kolorektálního karcinomu či melanomu. Speciální sekci tvoří raritní případy, které nespadají pod žádnou z výše uvedených diagnóz. Smyslem celého projektu je nejen konzultace, ale i sdílení zkušeností s léčbou převážně v případech, na které neexistují guidelines. Tato služba přináší unikátní možnost rychlé zpětné vazby a usnadní mnohdy velmi obtížné rozhodování v léčbě.

11. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů se letos uskuteční ve dnech 28. - 29. 11. 2017 v Brně a skládá se ze dvou workshopů, keynote přednášek, tematických sekcích, symposia, sekce krátkých sdělení a nově také komentovaných posterů.

Výbor České onkologické společnosti pravidelně zveřejňuje přehled stanovisek ČOS k jednotlivým správním řízením, která byla zaslána SÚKLu. Dne 10. listopadu zaslal výbor ČOS stanovisko k přípravku Cabometyx.

Česká onkologická společnost přistoupila k průběžné online novelizaci Modré knihy v době mezi dvěma vydáními na stránkách Linkos. K 8.11. 2017 byla novelizována kapitola číslo 4 Zhoubný novotvar kolorekta (C18-20). Update se týká doporučené délky adjuvantní léčby kolorektálního karcinomu a byl projednán a schválen k publikaci na Linkos výborem České onkologické společnosti a koordinátorem Pracovní skupiny pro  kolorektální karcinom a karcinomy řiti a řitního kanálu, MUDr. Jiřím Tomáškem, Ph.D. 

Počet hlášených onemocnění k 31. 10. 2017.

Klasifikon 2017

ÚZIS ČR pod záštitou Kanceláře WHO v ČR a ČLS J.E.P. Vás zve na konferenci zaměřenou na klinické klasifikační a terminologické systémy a jejich použití v českém zdravotnictví, ve dnech 7. - 8. listopadu 2017 v Praze.

8. psychoonkologické sympózium, Plzeň 2017 - Osobnostní změny onkologického pacienta v kontextu rodiny

Tématu osobnostních změn v kontextu rodiny se věnovalo 8. psychoonkologické sympózium, které se sešlo 13. září 2017 ve Fakultní nemocnici Plzeň. Přednášky pokryly problematiku osobnostních změn a změny v rodině v důsledku onkologického onemocnění člena rodiny. Sympózium se věnovalo tématu jak říci dětem o nemoci rodiče, post-traumatickému růstu u onkologických pacientů, paliativní péči, sociální problematice a dalším tématům. Sympózium organizuje Sekce psychoonkologie ČOS.

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

8. psychoonkologické sympózium v Plzni zahájil prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky FN Plzeň.

PhDr. Vlasta Romanová

Co prožívá rodina nemocných onkologických pacientů? Jak může nemocný ovlivnit pocity a celkové emoční napětí v rodině?  Jak probíhá vedení rodin nemocných?  

Mgr. Libuše Kalvodová

Na dvou kazuistikách ukazuje přednáška roli rodiny psychologa v paliativní péči o onkologického pacienta a jeho rodinu.

Mgr. Hana Kynkorová

Nemocný rodič se často snaží "ochránit" své dítě tím, že mu o nemoci neřeknou. "Děti však instinktivně vycítí, že jde o něco vážného… Mohou si říkat, že je to tak těžké, že si o tom rodiče netroufají mluvit. A proto se ani ony samy nezeptají. Takže zůstanou samy se svými obavami a dohady, bez podpory rodičů, a teprve to opravdu nahání strach“.