Lékař a multidisciplinární tým

Informace pro každodenní praxi i pro vzdělávání lékařů, včetně lékařů prvního kontraktu, sester, laborantů i nezdravotnických profesí, které jsou součástí komplexní péče o onkologicky nemocné.

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 641 zrušit všechny filtry

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 31. 12. 2018. 
Připomínáme, že od 1. 1. 2019 dochází ke změně v organizaci sběru dat Národního onkologického registru.

NCI program léčby závislosti na tabáku u onkologických pacientů
prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.

 New England Journal of Medicine publikoval článek o léčbě závislosti na tabáku v onkologických centrech v USA.

Výbor České onkologické společnosti pravidelně zveřejňuje přehled stanovisek ČOS k jednotlivým správním řízením, která byla zaslána SÚKLu. Dne 20. 12. 2018 zaslal výbor ČOS stanovisko k přípravku Halaven. 

Mezinárodní projekt "Sestry východní Evropy – Centrum Excelence pro kontrolu tabáku"
Mgr. Iveta Nohavová

Mezinárodní projekt Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku (SLZT) a Mezinárodní společnosti sester v onkologické léčbě (www.isncc.org) financovaný nadací Bristol-Myers Squibb s názvem Sestry východní Evropy – Centrum Excelence pro kontrolu tabáku navazuje na předchozí několikaletou práci sester v oblasti prevence a léčby závislosti na tabáku. Současný projekt (2017-2019) zahrnuje šest zemí: Maďarsko, Moldávii, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Českou republiku.

Všeobecná sestra - poptávka zaměstnání

Všeobecná sestra s více, než 10 lety odborné praxe, včetně praxe v klinické onkologii hledá zaměstnání jako všeobecná sestra na onkologickém oddělení, standardním, nebo JIP, případně na oddělení dětské hematoonkologie.

Vychází nové číslo časopisu Klinická onkologie (ročník 31, č. 6)

V posledním letošním čísle časopisu upozorňuje redakční rada na přehledový článek o následcích hypoacidity navozené inhibitory protonové pumpy, původní práci Efekt a toxicita radioterapie ve vybraných paliativních indikacích a na kazuistiku, která se zabývá nediferencovaným karcinomem pankreasu. 

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 30. 11. 2018.

Léčba závislosti na tabáku jako standardní součást onkologické péče
prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.

Po stanovení onkologické diagnózy má kouření velký vliv na dobu přežití, průběh a účinnost onkologické léčby i kvalitu dalšího života. Kouření zhoršuje výsledky chirurgické léčby, snižuje účinnost radiační léčby i chemoterapie, zvyšuje riziko nežádoucích účinků léčby i výskyt nádorových duplicit či jiných komorbidit – žilní trombózy, kardiovaskulárních onemocnění nebo infekcí. 
Článek shrnuje praktická doporučení pro onkologické pacienty, jež zahrnují nekuřácké prostředí, význam nulové expozice tabákovému kouři, pro kuřáky pak doporučení přestat kouřit a nabídku léčby závislosti na tabáku. Kromě krátké intervence, kterou by měli aplikovat všichni kliničtí pracovníci v rozsahu několika desítek vteřin až 10 minut, by měla být k dispozici intenzivní léčba, například v centrech pro závislé na tabáku. V dokumentaci je důležité evidovat kuřácký status včetně expozice pasivnímu kouření, u kuřáků (aktivních i pasivních) intervence empaticky opakovat. Motivací k léčbě závislosti na tabáku by měla být především souvislost s konkrétní onkologickou diagnózou, prognózou, průběhem a účinností její léčby.
Léčba závislosti na tabáku má být samozřejmou součástí kvalitní onkologické péče ze strany lékařů i sester v intenzitě podle jejich časových možností.

10. pražské mezioborové onkologické kolokvium - PragueONCO, 23. - 25. 1. 2019

10. pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO 2019 se bude konat v Praze ve dnech 23.–25. ledna 2019, a to již tradičně v Clarion Congress Hotel Prague. Kolokvium, které proběhne pod mottem: „Lékaři a sestry různých oborů společně proti zhoubným nádorům“, pořádá společnost We Make Media, s. r. o. Předběžná témata, názvy paralelních sekcí a PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM najdete v kalendáři akcí. Online registrace je již otevřena. Termín pro odevzdání abstraktu přednášky je do 10. prosince 2018. Časná registrace za zvýhodněnou cenu platí do 31. prosince 2018. Sledujte stránky konference. 

Zpravodaj Národního screeningového centra, č. 5, listopad 2018

Páté číslo Zpravodaje Národního screeningového centra podrobněji představuje další pilotní projekty realizované Národním screeningovým centrem Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Jedná se o projekty zaměřené na dospělou populaci, jeden z nich je zacílen na časný záchyt karcinomu prostaty u mužů, kteří již prodělali onkologické onemocnění.

5. národní kongres o kolorektálním karcinomu 6. - 7. 12. 2019 v Praze

Zapište si do diáře na rok 2019 5. národní kongres o kolorektálním karcinomu, který se uskuteční 6. - 7. prosince 2019 ve Vienna House Diplomat v Praze. 

Nová organizace a metodika sběru dat Národního onkologického registru - seminář ÚZIS ČR 31. 10. 2018

Dne 31. října 2018 se v Emauzích konalo odborné setkání k problematice sběru dat Národního onkologického registru (NOR) se zaměřením na změny, které ve sběru dat NOR nastanou od 1. ledna 2019. Zástupci ÚZIS ČR informovali o nové organizaci a metodice sběru dat do Národního onkologického registru. Semináře se zúčastnili zástupci poskytovatelů zdravotních služeb, kteří garantují, koordinují a zajišťují předávání údajů do Národního onkologického registru.

Seminář KVMO: Rodina a blízcí pacienta, pomoc nebo komplikace? V Olomouci 28. 11. 2018

Zveme Vás na poslední z řady letošních seminářů, který je připravován v rámci cyklu seminářů KVMO (Kontinuální vzdělávání mladých onkologů) na téma: “Rodina a blízcí pacienta, pomoc nebo komplikace?”. Těšíme se na vás 28. listopadu od 16 hodin v Clarion Congress Hotel v Olomouci. Pozvánka, program a další informace v kalendáři akcí.  

Druhé obnovené setkání Fóra onkologů a zástupců zdravotních pojišťoven se konalo dne  16. listopadu 2018 ve FN Motol. Pozváni byli zástupci všech KOC, zástupci regionálních onkologických pracovišť, zástupci MZ ČR, plátců péče a SÚKL. Zveřejňujeme zápis i s prezentacemi. 

Fórum onkologů 16. listopadu ve FN Motol

Druhé obnovené setkání Fóra onkologů se uskuteční 16. listopadu 2018 ve FN Motol (ředitelství, kinosál 2. patro). K dispozici program! Pozváni byli zástupci všech KOC, zástupci regionálních onkologických pracovišť, zástupci MZ ČR, plátců péče, SÚKL.