Česká onkologická společnost ČLS JEP

Informace o České onkologické společnosti ČLS J.E.P., nejnovějším dění v ČOS, o jejích odborných sekcích a pracovních skupinách. Informace pro členy ČOS, vyjádření ČOS k aktuálním otázkám, zápisy ze zasedání výboru, spolupráce s partnerskými odbornými společnostmi a institucemi, dohody s plátci péče a další důležitá sdělení pro členy ČOS.

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 491 zrušit všechny filtry

Přítomni: Libuše Kalvodová, Hana Kynkorová, Alexandra Škrobánková, Ivona Šporcrová, Kristina Tóthová
Hosté: Dominka Motyková

Projekt INTENT hledá inovativní model onkologické péče primárně orientované na pacienta

Cílem projektu INTENT je nalézt inovativní model onkologické péče primárně orientované na pacienta („patient-centered model of care“). Projekt se zaměřuje na poskytovatele onkologické péče, pacienty a na tvůrce pravidel a legislativy. Projekt INTENT pomáhá těmto skupinám lépe porozumět interpretaci přístupu orientovaného na pacienta a identifikovat způsoby, jak zvyšovat kvalitu onkologické péče ve střední Evropě.  

Přítomni: Büchler, Dušek, Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Ryška, Svoboda T., Tesařová, Žaloudík
Omluveni: Fínek, Svoboda M., Študentová, Vorlíček
Hosté:

Za výbor SROBF:
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MUDr. Milan Vošmik, Ph.D., Ing. Stanislav Machala, doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D., Ing. Lenka Petýrková Janečková, prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D., prim. MUDr. Magda Macháňová, MUDr. Běla Malinová

Dne 10.1.2018 proběhlo jednání mezi zástupci SROBF, ČOS a VZP, které se týkalo problematiky přesného a věcného vymezení schvalování protonové terapie – nastavení pravidel a jednotnost postupu při schvalování úhrady. Na jednání byl odsouhlasen postup při indikaci a administraci pro protonovou terapii, který je platný od 1. března 2018.    

V kalendáři ČOS najdete termíny jednání výboru ČOS, výborů sekcí a odborných skupin onkologické společnosti a termíny dalších pracovních setkání.

MUDr. Viktor Maňásek

Pracovní skupina nutriční péče v onkologii

Přítomni: dr.Holečková, dr.Šmejkalová Musilová, dr.Švébišová , dr.Tuček, dr.Pazdrová, dr.Beneš, doc.Tomíška, dr.Maňásek
Hosté: Mgr.Mošnová, Ing.Smitka
Omluveni: dr.Benešová , V.Andrášková

Setkání výboru Urologické sekce České onkologické společnosti dne 12. prosince 2017 v Praze mělo na programu volby  předsednictva sekce a program činnosti sekce.

Organizace a hodnocení kvality onkologické péče v ČR

Ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví (částka 13) vychází dokument Organizace a hodnocení kvality onkologické péče v ČR. Hlavním cílem tohoto dokumentu je snaha o posílení kvality onkologické péče v ČR, která čelí významně rostoucímu počtu pacientů vyžadujících dlouhodobou péči. Zejména narůstající prevalence nádorových onemocnění vyžaduje posílení organizace diagnostické, léčebné a dispenzární onkologické péče, celostátně i v jednotlivých regionech.

Souhrn závěrů z jednání zástupců ČOS a VZP – 3. 5. 2017, 13. 6. 2017 a 31. 10. 2017. Jednání proběhlo 31.10.2017, zúčastnili se předsedkyně, prof. Petruželka, prof. Ryška, prof. Dundr, MUDr. Bartišková a MUDr. Šustková. Závěry jednání jsou v příloze zápisu ze schůze výboru ČOS ČLS J.E.P. ze dne 28.11.2017 v Emauzích a byly odsouhlaseny všemi zúčastněnými. Dokument byl následně podepsán předsedkyní společnosti a za VZP MUDr. Bartiškovou. 

Přítomni: Büchler, Dušek, Fínek, Janovský, Melichar, Petruželka, Prausová, Svoboda T., Vorlíček
Omluveni: Kolářová, Petráková, Svoboda M., Študentová, Ryška, Tesařová, Žaloudík
Hosté:  --

 
 

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Stanovisko ČOS k používání biosimilárních onkologických léků bylo projednáno výborem ČOS na jednáních dne 28. 11. 2017 a 12. 12. 2017. Předkládáme aktualizovanou verzi z 12. 12. 2017.

Přítomni:  Büchler, Dušek, Janovský, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Svoboda M., Študentová, Tesařová, Vorlíček, Žaloudík
Omluveni: Fínek, Kolářová, Ryška, Svoboda T.
Výzva k podpoře projektu Rok psychoonkologické prevence

Hledáme podporu pro projekt Rok psychoonkologické prevence #MysliProtiRakovině. Cílem projektu je věnovat se doposud opomíjené možnosti využití psychologických poznatků při prevenci a zvládání onkologického onemocnění. Výbor České onkologické společnosti vyjádřil na svém zasedání 26. 9. 2017 podporu projektu.

Účast: Libuše Kalvodová, Hana Kynkorová, Ivona Šporcrová, Petra Nováková, Martin Pospíchal, Alexandra Škrobánková, Květoslava Vachudová, Vlasta Romanová

Psychoonkologická sekce ČOS Vás zve na 9. psychoonkologické sympózium na téma "Mikrosvět onkologie - místo setkávání lidí a profesí", které se uskuteční 12. září 2018.