Česká onkologická společnost ČLS JEP

Informace o České onkologické společnosti ČLS J.E.P., nejnovějším dění v ČOS, o jejích odborných sekcích a pracovních skupinách. Informace pro členy ČOS, vyjádření ČOS k aktuálním otázkám, zápisy ze zasedání výboru, spolupráce s partnerskými odbornými společnostmi a institucemi, dohody s plátci péče a další důležitá sdělení pro členy ČOS.

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 475 zrušit všechny filtry

Dne 28. listopadu od 12:00 hodin se v Emauzském klášteře v Praze uskuteční setkání vedoucích KOC s výborem ČOS. Program setkání je velmi důležitý pro všechny vedoucí KOC, event. pro vyslané zástupce! Účast vedoucího KOC či jeho vyslaného zástupce je nezbytná pro další osud onkologie v ČR a je i ve vlastním zájmu každého pracoviště pro budoucí jednání s managementem nemocnice, plátci péče a revizními lékaři. Program v interním kalendáři ČOS. V této souvislosti bylo přesunuto jednání výboru z 21.11. na 28.11. před setkáním s vedoucími KOC.

Přítomni: Büchler, Dušek, Fínek, Janovský, Kolářová, Melichar, Petruželka, Prausová, Ryška, Svoboda M., Svoboda T., Tesařová, Vorlíček, Žaloudík
Omluveni: Petráková, Študentová
Hosté: PhDr. Nováková Petra
1. ročník RCC Akademie

Zveme mladé onkology na 1. ročník RCC akademie, jejímž cílem je umožnit společné setkání mladých onkologů zabývajících se v komplexních onkologických centrech léčbou renálního karcinomu s předními experty v oblasti onkologie a všech sdružených specializací, které se na léčbě renálního karcinomu podílejí. RCC Akademie se koná 1. 12. 2017 v Brně. 

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Vítáme Vás na nových stránkách České onkologické společnosti na staré doméně Linkos.cz. Linkos nedávno oslavit plnoletost a jako dospělý by rád ještě o něco lépe sloužil a pomáhal nejen členům onkologické společnosti všech odborností, lékařům, sestrám a všem, jejichž každodenní náplní je péče o onkologické pacienty, ale především onkologickým pacientům samým, jejich rodinám a přátelům a to od okamžiku, kdy je onkologická diagnóza poprvé vyslovena až po období, které následuje po úspěšném, či někdy, bohužel, neúspěšném ukončení léčby a po něm. Česká onkologická společnost  však nabízí i mnoho informací pro ty z vás, které zajímá zdravý životní styl a onkologická prevence. Na novém Linkosu Vás vítá v krátkém videu předsedkyně České onkologické společnosti Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA.

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Volební komise byla nominována a schválena ve složení Petra Holečková, Vlastimila Čmejlová, Tomáš Büchler. Do 14.5.2017 bylo navrženo celkem 13 kandidátů na 7 míst ve výboru sekce. Jeden navržený kandidát se svojí kandidaturou nesouhlasil. Seznam 12 kandidátů byl zveřejněn na stránkách ČOS (www.linkos.cz).

Pravidla pro prediktivní testování solidních nádorů - přehled indikací a metod. Souhrn závěrů z jednání zástupců výboru ČOS se zástupci VZP ze dne 3. května a 13. června 2017.

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
Přítomni: Büchler, Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Ryška, Svoboda M.,
Svoboda T., Tesařová
Omluveni:  Dušek, Fínek, Študentová, Vorlíček, Žaloudík
Hosté:  --

se uskuteční 24. listopadu 2017 od 10 hodin v Praze. Program v kalendáři ČOS. 

Bristol-Myers Squibb ve spolupráci se sekcí Onkologické imunologie při ČOS spolupořádají 7. ročník edukačního sympozia, které je věnováno imunoterapii nádorů a kontroverzím při této léčbě IMPACT meeting: IMPACT meeting: Immunology Meets exPerts in pAthology and Cancer Therapy.

Sekce pro nádory prsu Vás zve na odborný seminář na téma multidisciplinární přístup k pacientkám s karcinomem prsu.

Psychoonkologická sekce ČOS zve lékaře, sestry, psychology a dalším zdravotníky na své 8. Psychoonkologické sympozium 13. září 2017, Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň.

 připomeneme 230. výročí narození Jana Evangelisty Purkyně. Zahájena online registrace. Časná registrace do 31.10.2017.

Sdělování závažných zpráv v onkologii. Evidence based doporučení pro praxi.

Klub mladých onkologů vás zve na další čtyři interaktivní semináře v rámci projektu „Kontinuální vzdělávání mladých onkologů“. Úspěšný seminář bude zopakován v Brně (18.10.), Praze (24.10.), Olomouci (21.11.) a Hradci Králové. Registrujte se, kapacita je omezena.

20.7. byly odeslány volební lístky do výboru Sekce uroonkologie. Prosím odešlete hlasovací lístky do 1.9. 2017. Upozornění na chybně označenou obálku bylo rozesláno e-mailem členům sekce.  

Vážení členové urologické sekce,
včera jsme odeslali volební lístky do výboru Sekce uroonkologie. Prosím odešlete hlasovací lístky do 1.9. (datum na obálce).

POZOR: obálka, v níž dostanete hlasovací lístek, i odpovědní obálka je CHYBNĚ označena jako „Volby Imunologická sekce“. Je to moje chyba, použil jsem starý templát k vytištění obálek. Prosím použijte odpovědnou obálku bez ohledu na tuto chybu. Hlasovací lístky jsou samozřejmě v pořádku.

Pokud by někdo z vás měl pocit, že tato chyba vám zabraňuje volit, nebo ovlivní výsledek voleb, prosím ozvěte se.
Věc jsem konzultoval věc s MUDr. Ivetou Kolářovou z revizní sekce, která považuje tuto dodatečnou informaci poslanou e-mailem za dostatečnou.

S pozdravem


doc. MUDr. Tomáš Büchler PhD.
Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice