Česká onkologická společnost ČLS JEP

Informace o České onkologické společnosti ČLS J.E.P., nejnovějším dění v ČOS, o jejích odborných sekcích a pracovních skupinách. Informace pro členy ČOS, vyjádření ČOS k aktuálním otázkám, zápisy ze zasedání výboru, spolupráce s partnerskými odbornými společnostmi a institucemi, dohody s plátci péče a další důležitá sdělení pro členy ČOS.

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 564 zrušit všechny filtry

Přítomni: Büchler, Dušek, Fínek,Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Ryška, Svoboda M., Svoboda T., Študentová, Tesařová, Vorlíček, Žaloudík
Omluveni: -
Hosté: Alexandra Aschermannová

Vyhlášení soutěže o nejlepší knižní publikaci za rok 2018 a nejlepší článek s IF za rok 2018

Členové výboru vyhlašují soutěž o nejlepší knižní publikaci a nejlepší článek s IF za rok 2018. Odměna pro vítěze obou soutěží zůstává jako v loňském roce 30 000,- Kč. Práce do soutěže se zasílejte paní sekretářce ČOS s krátkým průvodním dopisem, články s IF postačí v elektronické podobě na mailovou adresu: alena.koutska@fnmotol.cz a to nejpozději do 31. 3. 2019.

Dne 30.1.2019 se konalo setkání zástupců společnosti patologů, onkologů a zástupců plátců (Svaz pojišťoven a VZP) na téma: Hrazení prediktivních vyšetření u onkologických pacientů. Závěr ze společného jednání byl přílohou zápisu ze zasedání výboru ze dne 12.2. 2019. Bylo dohodnuto, že zástupci všech zúčastněných organizací se budou opakovaně setkávat nad uvedenou problematikou. 

Imunoterapie: přítomnost a budoucnost - přednáška 19. 2. 2019 v 16 hodin Praha

Učená společnost ČR zve členy ČOS na přednášku PharmDr. Jitky Palich Fučíkové, Ph.D. (Ústav imunologie 2. LF a FN Motol, Sotio) s názvem I munoterapie: přítomnost a budoucnost. Přednáška se koná v úterý 19. února 2019 od 16 h v místnostech 205, 206 budovy Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1. 

Přečtěte si, prosím, dopis volební komise s informacemi, pokyny a termíny k volbám 2019.

Zápis z 31. setkání Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii při ČOS ze dne 22. 1. 2019
MUDr. Petra Holečková, Ph.D., MBA

Přítomní: Maňásek, Holečková, Tomíška, Beneš, Tuček, Pazdrová, Andrášková, Smitka, Mošnová
Host: Mgr. Petr Břicháček

Změna monitoru médií pro členy onkologické společnosti

Od února měníme dodavatele monitoringu médií. Všichni členové ČOS budou mít nyní k dispozici službu Monitora. Služba byla aktivována všem členům ČOS, stejně jako dosavadní monitoring. Přečtěte si, prosím, jaké má nová služba výhody a co dělat chcete-li změnit automatické nastavení služby nebo službu zrušit.    

Zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny a zástupci České onkologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně se shodují na medicínské potřebě zajištění léčby při léčbě postmenopauzálních žen s hormonálně pozitivním HER2 negativním neresekovatelným lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu. Za účelem potřeby upřesnění odborných doporučení pro použití CDK 4/6 inhibitorů při léčbě postmenopauzálních žen s hormonálně pozitivním HER2 negativním neresekovatelným lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu formulují toto SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A ČOS JEP DOPORUČENÉ PODMÍNKY POUŽITÍ CDK 4/6 INHIBITORŮ PŘI LÉČBĚ ŽEN S HORMONÁLNĚ POZITIVNÍM HER2 NEGATIVNÍM NERESEKOVATELNÝM LOKÁLNĚ POKROČILÝM NEBO METASTATICKÝM KARCINOMEM PRSU.

Seminář KVMO: "Přehnaná očekávání", 11. dubna v rámci BOD

Česká onkologická společnost a Klub mladých onkologů Vás zve na interaktivní seminář v rámci projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů (KVMO), který proběhne během letošních Brněnských onkologických dnů. K dispozici pozvánka s programem. 

15. konference SROBF 19. - 21. 6. 2019, Hradec Králové

15. konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky se koná ve dnech 19. – 21. 6. 2019 v Hradci Králové. Konference je zaměřena na nové techniky radioterapie a radioterapii v rámci multidisciplinární léčby.

Přítomni: MUDr. Karel Ćwiertka, Ph.D., MUDr. Alexandra Aschermannová, MUDr. Michaela Zugarová

XXII. setkání Klubu mladých onkologů, 14. - 16. 6. 2019, hotel Medlov

Klub mladých onkologů a Sekce mladých onkologů vás zvou na tradiční vzdělávací akce pro mladé onkology multidisciplinárního charakteru, letos zaměřená na novinky v diagnostice a léčbě nádorů ledvin, močového měchýře a prostaty. Poznatky jsou využívány v rámci přípravy k atestaci v oblasti onkologie a zahrnují aktuální trendy v molekulární patologii, chirurgii, klinické i radiační onkologii a možnostech vyšetřování.

Přítomni: Janovský, Kolářová, Melichar, Petruželka, Prausová, Svoboda T., Tesařová, Vorlíček, Žaloudík
Omluveni: Büchler, Dušek, Fínek, Petráková, Svoboda M., Študentová, Ryška
Hosté: Karel Ćwiertka, Alexandra Aschermannová, Michaela Zugarová

Instrukce k volbám 2019

Výbor společnosti ČOS ČLS JEP rozhodl na svém jednání dne 11. prosince 2018 o konání voleb pro období 2019 až 2023. Volby do výboru České onkologické společnosti (voleno bude 13 osob) a do revizní komise České onkologické společnosti ČLS J.E.P. (voleny budou 3 osoby) budou na jaře 2019. Volby proběhnou kombinovaně, jednokolově. Členové, kteří mají v centrální evidenci členů České lékařské společnosti uvedenu e-mailovou adresu budou volit ELEKTRONICKY a členové ČOS, kteří nemají v centrální evidenci členů uvedenou e-mailovou adresu budou volit KORESPONDENČNĚ. V modulu VOLBY 2019 na Linkos naleznou voliči seznam členů volební komise, přesný harmonogram voleb a instrukce dle druhu volby.  

Přítomni: Büchler, Dušek, Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Ryška, Svoboda M., Svoboda T., Tesařová, Vorlíček, Žaloudík
Omluveni: Fínek, Študentová