Česká onkologická společnost ČLS JEP

Informace o České onkologické společnosti ČLS J.E.P., nejnovějším dění v ČOS, o jejích odborných sekcích a pracovních skupinách. Informace pro členy ČOS, vyjádření ČOS k aktuálním otázkám, zápisy ze zasedání výboru, spolupráce s partnerskými odbornými společnostmi a institucemi, dohody s plátci péče a další důležitá sdělení pro členy ČOS.

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 477 zrušit všechny filtry

Psychoonkologická sekce ČOS Vás zve na 9. psychoonkologické sympózium na téma "Mikrosvět onkologie - místo setkávání lidí a profesí", které se uskuteční 12. září 2018. 

prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c.

Vážené kolegyně, vážení a milí kolegové,

rád bych vás informoval, že na jednání výboru České onkologické společnosti ČLS J.E.P dne 24. 10. 2017 byl schválen vznik nové sekce podpůrné léčby ČOS ČLS JEP.

Dne 28. listopadu od 12:00 hodin se v Emauzském klášteře v Praze uskuteční setkání vedoucích KOC s výborem ČOS. Program setkání je velmi důležitý pro všechny vedoucí KOC, event. pro vyslané zástupce! Účast vedoucího KOC či jeho vyslaného zástupce je nezbytná pro další osud onkologie v ČR a je i ve vlastním zájmu každého pracoviště pro budoucí jednání s managementem nemocnice, plátci péče a revizními lékaři. Program v interním kalendáři ČOS. V této souvislosti bylo přesunuto jednání výboru z 21.11. na 28.11. před setkáním s vedoucími KOC.

Přítomni: Büchler, Dušek, Fínek, Janovský, Kolářová, Melichar, Petruželka, Prausová, Ryška, Svoboda M., Svoboda T., Tesařová, Vorlíček, Žaloudík
Omluveni: Petráková, Študentová
Hosté: PhDr. Nováková Petra
1. ročník RCC Akademie

Zveme mladé onkology na 1. ročník RCC akademie, jejímž cílem je umožnit společné setkání mladých onkologů zabývajících se v komplexních onkologických centrech léčbou renálního karcinomu s předními experty v oblasti onkologie a všech sdružených specializací, které se na léčbě renálního karcinomu podílejí. RCC Akademie se koná 1. 12. 2017 v Brně. 

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Vítáme Vás na nových stránkách České onkologické společnosti na staré doméně Linkos.cz. Linkos nedávno oslavit plnoletost a jako dospělý by rád ještě o něco lépe sloužil a pomáhal nejen členům onkologické společnosti všech odborností, lékařům, sestrám a všem, jejichž každodenní náplní je péče o onkologické pacienty, ale především onkologickým pacientům samým, jejich rodinám a přátelům a to od okamžiku, kdy je onkologická diagnóza poprvé vyslovena až po období, které následuje po úspěšném, či někdy, bohužel, neúspěšném ukončení léčby a po něm. Česká onkologická společnost  však nabízí i mnoho informací pro ty z vás, které zajímá zdravý životní styl a onkologická prevence. Na novém Linkosu Vás vítá v krátkém videu předsedkyně České onkologické společnosti Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA.

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Volební komise byla nominována a schválena ve složení Petra Holečková, Vlastimila Čmejlová, Tomáš Büchler. Do 14.5.2017 bylo navrženo celkem 13 kandidátů na 7 míst ve výboru sekce. Jeden navržený kandidát se svojí kandidaturou nesouhlasil. Seznam 12 kandidátů byl zveřejněn na stránkách ČOS (www.linkos.cz).

Pravidla pro prediktivní testování solidních nádorů - přehled indikací a metod. Souhrn závěrů z jednání zástupců výboru ČOS se zástupci VZP ze dne 3. května a 13. června 2017.

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
Přítomni: Büchler, Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Ryška, Svoboda M.,
Svoboda T., Tesařová
Omluveni:  Dušek, Fínek, Študentová, Vorlíček, Žaloudík
Hosté:  --

se uskuteční 24. listopadu 2017 od 10 hodin v Praze. Program v kalendáři ČOS. 

Bristol-Myers Squibb ve spolupráci se sekcí Onkologické imunologie při ČOS spolupořádají 7. ročník edukačního sympozia, které je věnováno imunoterapii nádorů a kontroverzím při této léčbě IMPACT meeting: IMPACT meeting: Immunology Meets exPerts in pAthology and Cancer Therapy.

Sekce pro nádory prsu Vás zve na odborný seminář na téma multidisciplinární přístup k pacientkám s karcinomem prsu.

Psychoonkologická sekce ČOS zve lékaře, sestry, psychology a dalším zdravotníky na své 8. Psychoonkologické sympozium 13. září 2017, Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň.

 připomeneme 230. výročí narození Jana Evangelisty Purkyně. Zahájena online registrace. Časná registrace do 31.10.2017.

Sdělování závažných zpráv v onkologii. Evidence based doporučení pro praxi.

Klub mladých onkologů vás zve na další čtyři interaktivní semináře v rámci projektu „Kontinuální vzdělávání mladých onkologů“. Úspěšný seminář bude zopakován v Brně (18.10.), Praze (24.10.), Olomouci (21.11.) a Hradci Králové. Registrujte se, kapacita je omezena.