Basal Cell Carcinoma Multiplicity – a Retrospective Analysis of 899 Biopsy-proven Patients from a Single Institute

flag

Klin Onkol 2017; 30(3): 197-201. DOI: 10.14735/amko2017197.

Východiská: Zaujímavou klinickou črtou bazocelulárneho karcinómu (basal cell carcinoma – BCC) kože je výrazná variabilita v počte lézií, rýchlosti ich vzniku a anatomickej distribúcii medzi pacientmi. V našej štúdii sme sledovali zastúpenie pacientov s viacpočetnými BCC v súbore biopticky verifikovaných prípadov BCC a hodnotili sme klinicko-patologické rozdiely medzi osobami s viacpočetnými nádorovými léziami a osobami s potvrdeným len jedným nádorom. Materiál a metodika: Súčasťou štúdie boli všetci pacienti s primárnymi BCC kože, ktoré boli histologicky diagnostikované na našom pracovisku patológie počas 10-ročného obdobia. Výsledky: Súbor pozostával z 899 pacientov s celkom 1 239 histologicky verifikovaných primárnych BCC. Z nich 728 (81 %) osôb malo iba jeden a 171 (19 %) osôb dva a viac BCC. Viacpočetné lézie sa omnoho častejšie vyskytovali u mužov než u žien. Priemerný počet nádorov na jednotlivca bol u mužov 1,5 a u žien 1,2. V podskupine pacientov s viacpočetnými BCC bol zároveň potvrdený kontinuálny vzostup pomeru mužov a žien s narastajúcim počtom lézií na osobu. V tejto podskupine sa nádory častejšie vyskytovali na trupe a horných končatinách a zriedkavejšie na tvári a omnoho častejšie pozostávali zo superficiálneho histologického typu. Potvrdený bol súvis medzi BCC s neagresívnym histologickým fenotypom a viacpočetnou nádorovou manifestáciou a BCC s agresívnym histologickým fenotypom a singulárnym výskytom nádoru. Záver: Naša analýza poukázala, že klinicko-patologické črty asociované s viacpočetným výskytom BCC zahŕňajú mužské pohlavie, lokalizáciu lézií na trupe a horných končatinách a superficiálny histologický typ. Zameranie sa na tento rizikový profil môže byť prospešné pre klinický skríning a pomôcť v selekcii tých pacientov, ktorí by mali byť ďalej dôkladnejšie sledovaní.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2017197

Full text in PDF