Klin Onkol 2020; 33(5): 386-389. DOI: 10.14735/amko2020386.

Východiská: Infekcia novým SARS-CoV-2 predstavuje vysoké riziko pre komorbídných pacientov a pacientov liečiacich sa na onkologické ochorenia. Prípad: V tejto kazuistike uvádzame 75-ročného pacienta s lokalizovaným adenokarcinómom žalúdka, ktorý je v súčasnosti liečený perioperačným cytostatickým režimom. Pre kontakt s rodinným členom, ktorý cestoval v tom čase do rizikovej krajiny, bolo realizované rT-PCR, s pozitívnym výsledkom na prítomnosť SARS-CoV-2. Pacientovi boli následne realizované laboratórne a rádiologické vyšetrenia s cieľom posúdiť závažnosť ochorenia, avšak nálezy neboli v súlade s nálezmi spojenými s ochorením COVID-19. Výsledky: U pacienta bol priebeh infekcie bez výraznejších komplikácií. Počas hospitalizácie bol zaznamenaný jeden výstup teploty s miernou zimnicou a kašľom. Následne bola zahájená farmakoterapia s použitím hydroxychlorochínu v kombinácii s azitromycínom. Po liečbe došlo k zlepšeniu stavu. Počas desiateho dňa hospitalizácie bol zopakovaný test na prítomnosť RNA vírusu SARS-CoV-2, pričom výsledky boli negatívne. Na detekciu protilátok bol použitý nový test od firmy Acro Biotech inc., ktorého výsledky boli 57 dní po ukončení hospitalizácie tak isto negatívne. Pacient je od vtedy bez ťažkostí v zmysle príznakov ochorenia COVID-19. Záver: Aj napriek komorbiditám a aktívnej protinádorovej liečbe bol priebeh ochorenia COVID-19 u prezentovaného pacienta mierny. Rýchla dia­gnostika a následne liečba tohto ochorenia bola pravdepodobne aj v tomto prípade dôvodom mierneho priebehu ochorenia a je základom dobrého manažmentu pacientov s infekciou SARS-CoV-2.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2020386

Full text in PDF