etická komise

Etická komise (EK) je orgán hodnotící etickou stránku klinických studií nebo jiné činnosti ve zdravotnictví. Hodnocen je protokol studie, vhodnost zvolené léčby pro dané onemocnění, přiměřenost protokolem požadovaných procedur a přiměřenost případných rizik, úplnost a přiměřenost písemné informace pro pacienta.

Bez souhlasu etické komise nelze studii zahájit.

Etická komise rovněž průběžně dostává informace o bezpečnosti testovaného léku – v případě, že by se rizika pro nemocné neúměrně zvýšila, může nařídit ukončení studie.

Etická komise hodnotí rovněž, zda daný lékař nebo oddělení jsou schopni studii bezpečně provést.

Složení a činnost etických komisí jsou dány zákonem, jsou v nich zastoupeni i nezdravotníci a lidé, kteří nemají žádný vztah k příslušnému zdravotnickému zařízení.

Pokud studie má být provedena ve více centrech (multicentrická studie) je protokol hodnocen Etickou komisí pro multicentrické studie ("multicentrická" etická komise, MEK) a lokální Etické komise v jednotlivých zdravotnických zařízeních hodnotí schopnost zařízení studii provést.