Slovníček

Filtry podle parametrů
Počet nalezených pojmů: 976 zrušit všechny filtry

Složená slova končící –stomie (z latinského stoma = ústí) se používají při umělém vyústění orgánu na tělesný povrch. Nejčastěji užívané pojmy:

 • kolostomie – vyústění tlustého střeva (latinsky kolon = tračník) na přední stranu břišní, kde je stolice odváděna do zvláštních kolostomických sáčků. Trvalá kolostomie je nutná vždy, pokud byl při operaci konečníku (rekta) odstraněn i svěrač (sval, který uzavírá konečník, aby nemohla odcházet stolice), v jiných případech může být jen dočasná.
 • ileostomie – vyústění tenkého střeva (ilea), provádí se při totální kolektomii (vynětí celého tlustého střeva)
  Kolostomie nebo ileostomie jsou též označovány jako anus praeternaturalis (= nepřirozená řiť)
 • tracheostomie - vyústění trachey (průdušnice), které je nutné k zajištění dýchání při uzávěru dýchacích cest v oblasti hrtanu, po odstraněn hrtanu nebo u nemocných, kteří jsou dlouhodobě závislí na řízeném dýchání.
 • nefrostomie – umělé vyústění ledviny při hydronefróze pomocí katetru, který se přes kůži zavádí do ledvinné pánvičky

Více o kolostomii a zejména o potřebných pomůckách na webové stránce sdružení pacientů http://www.stomici.cz/

▼Protinádorový lék ze skupiny cílené léky, inhibitory proteinové kinázy - inhibitory CDK

Mechanismus účinku léku

 • CDK (cyklin-dependentní kinázy) jsou skupina několika podobných signálních bílkovin, které mají významnou úlohu v regulaci buněčného cyklu a tedy dělení buňky.
 • Abemaciklib je selektivní inhibitor CDK4 a CDK6, brání dělení buněk a potlačuje tak růst nádoru.

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

 • Potahované tablety užívané ústy dvakrát denně, dlouhodobě.
 • Dávku je možné užít s jídlem nebo bez jídla, tableta se má spolknout celá
 • Během léčby se nemají požívat grapefruity / grapefruitová šťáva nebo přípravky obsahující třezalku tečkovanou (mohou zvýšit riziko nežádoucích účinků nebo snížit účinnost)
 • Užívá se společně s inhibitorem aromatázy nebo fulvestrantem.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

 • Abemaciklib má malý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Jestliže se během léčby objeví únava nebo závratě, je nutná opatrnost.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.), podmínkách  úhrady apod.
▼Přípravky označené tímto symbolem podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (nahlásit nežádoucí účinek).

Protinádorový lék ze skupiny protinádorové hormony a příbuzné látky

Mechanismus účinku léku

 • Růst hormonálně závislých buněk karcinomu prostaty je závislý na androgenních hormonech. Abirateron inhibuje enzym, který je odpovědný za syntézu androgenu z jiných molekul ve varlatech a, na rozdíl od jiných léků, též v nadledvinách i v samotném nádoru

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

 • Tablety užívané ústy denně dlouhodobě
 • Užívá se alespoň dvě hodiny po jídle a po užití tablet se nesmí nic jíst po dobu alespoň jedné hodiny.
 • Souběžně se podává prednison.
 • Během léčby abirateronem se nemají užívat přípravky obsahující třezalku tečkovanou (může snižovat účinnost léku)

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

 • Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.), podmínkách  úhrady apod.

Lék ze skupiny léčiva proti nachlazení a kašli

Mechanismus účinku léku

 • V dýchacích cestách působí sekretolyticky (podporuje produkci řidšího hlenu) a sekretomotoricky (zvyšuje aktivitu řasinek a pohyb hlenu). Podle dnešních názorů rozvolňuje disulfidové můstky mukopolysachridových řetězců v hlenu

Použití léku u onkologických pacientů

 • Léčba dušnosti související s obtížným vykašlávání

Způsob užívání léku

 • Šumivé tablety nebo granule rozpuštěné ve vodě nebo tobolky užívané ústy jednou až třikrát denně, nebo pastilky k rozpuštění v ústech čtyřikrát až šestkrát denně
 • Nitrosvalová nebo nitrožilní injekce jednou až dvakrát denně
 • Doporučuje se zvýšený přívod tekutin, což podporuje vliv acetylcysteinu na rozpouštění hlenů

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

 • Nejsou známy.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.), podmínkách  úhrady apod.

Lék ze skupiny antivirotika pro systémovou aplikaci

Mechanismus účinku léku

 • Po průniku do virem infikované buňky je aciklovir postupně fosforylován (jsou navazovány fosfátové skupiny) až na aciklovirtrifosfát, který je vlastní léčivou látkou. První krok tohoto procesu je katalyzován virus specifickou tymidinkinázou. Aciklovirtrifosfát působí jako inhibitor a falešný substrát (látka podobná látce, která je metabolizována enzymem) pro virus specifickou DNA polymerázu a tím brání syntéze virové DNA, aniž by byly významně ovlivněny normální buněčné pochody

Použití léku u onkologických pacientů

 • Léčba kožních a slizničních forem infekcí vyvolaných virem herpes simplex (způsobují opar rtu, genitálu, meningitidu aj.)
 • Prevence infekcí virem herpes simplex a varicella zoster (způsobuje plané neštovice a pásový opar) u pacientů se změnou imunitní odpovědi, prevence při léčbě některých lymfomů.

Způsob užívání léku

 • Tablety užívané ústy dvakrát nebo čtyřikrát denně
 • Nitrožilní infúze 60 minut

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

 • Z farmakologie uvedeného léčiva nelze negativní vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje odvodit, přesto je nutné mít na mysli klinický stav pacienta a profil nežádoucích účinků acikloviru

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.), podmínkách  úhrady apod.

Acinus je žlázový nebo plicní lalůček. Acinární nádor (adenokarcinom) je nádor vycházející ze žlázových lalůčků, např. acinární adenokarcinom prostaty nebo slinivky břišní  (pankreatu)

Lék ze skupiny retinoidy

Mechanismus účinku léku

 • Acitretin je syntetický analog retinové kyseliny. Retinoidy ovlivňují aktivitu některých genů a proces buněčné diferenciace a proliferace.

Registrované indikace

 • Léčba závažných poruch keratinizace kůže, např. psoriázy

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

 • Tobolky užívané ústy, nejčastěji jednou denně
 • Tobolky mají být užívány s jídlem nebo mlékem, nerozkousané.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

 • Během léčby acitretinem bylo pozorováno zhoršené noční vidění, je nutná opatrnost při řízení vozidel a obsluze strojů během noci.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.), podmínkách  úhrady apod.

▼Protinádorový lék ze skupiny cytostatika

Mechanismus účinku léku

 • Adagrasib je selektivní inhibitor KRAS G12C, jehož inaktivací se blokuje signalizace a přežití nádorové buňky, inhibuje se buněčný růst a snižuje se životaschopnost nádorových buněk s mutací KRAS G12C

Registrované indikace

Způsob užívání léku

 • Potahované tablety užívané ústy dvakrát denně, dlouhodobě
 • Užívá se bez ohledu na jídlo (lépe s jídlem)
 • Během léčby se nemají požívat grapefruity / grapefruitová šťáva nebo přípravky obsahující třezalku tečkovanou (mohou ovlivňovat bezpečnost a snižovat účinnost léku)

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

 • Při výskytu závratí by pacient neměl řídit, obsluhovat stroje ani vykonávat jiné činnosti, které by ohrozily je samotné nebo ostatní

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.
▼Přípravky označené tímto symbolem podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (nahlásit nežádoucí účinek).

Adenokarcinomy mohou mít různou mikroskopickou strukturu v závislosti na výchozí tkáni. Adenokarcinom intestinálního typu znamená, že mikroskopický obraz odpovídá nádoru vzniklému z buněk střeva (intestinum = latinsky střevo). Je to častý typ karcinomu žaludku, který vypadá jako nádor ze žlázových buněk zažívacího traktu.

Adenom je nezhoubný nádor vzniklý ze žlázového epitelu. Žlázový epitel jednak vytváří žlázy (mléčná žláza, ledvina apod.), ale i jednotlivé buňky ve sliznici (např. buňky produkující hlen v průduškách, ve střevu)., Zhoubný nádor je adenokarcinom (v lékařských zprávách mnohdy zkráceně adenoca).

Patolog zpravidla blíže popisuje vzhled nádoru, který bývá odvozen vzhledu výchozí tkáně, např.: tubulární - vytvářející tubuly (trubičky), vilózní - vytvářející (vlasovité) výrůstky, papilární - vytvářející bradavčité útvary, mucinózní (hlenotvorný) - vytvářející hlen., apod. Nádor může mít více těchto vlastností najednou, např. tubulovilózní nádor, tubulární hlenotvorný nádor apod.

V adenomu mohou být přítomny další buněčné abnormality - dysplazie, které by mohly vyústit až maligní přeměnu, tedy vznik adenokarcinomu, pokud by adenom nebyl včas odstraněn.

Adenopatie je obecné označení pro patologické změny žlázy (latinsky adenos = žláza, pathos= nemoc) nebo lymfatické (mízní) uzliny [= (lymf)adenopatie]. Nejde o označení žádného konkrétního stavu/onemocnění.

▼Protinádorový lék ze skupiny cílené léky, inhibitory proteinové kinázy - inhibitory EGFR

Mechanismus účinku léku

 • Růst a dělení buněk a další buněčné pochody jsou řízeny systémem zevních signálů, receptorů na povrchu buňky a sítí signálních bílkovin uvnitř buněk. Nadměrná aktivita systému může vést ke vzniku nádoru a podporuje jeho další růst a metastazování a blokuje apoptózu.
 • K buněčným receptorům patří též skupina HER (ErbB): HER1 (EGFR), HER2, HER3, HER4, její aktivita podporuje zvýšenou tvorbu angiogenních faktorů, metastazování a blokuje mechanismus buněčné smrti (apoptózu). 
 • Afatinib selektivně blokuje všechny receptory skupiny HER (ErbB), tím je blokován růst nádoru a navozena apoptóza

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

 • Potahované tablety užívané ústy jednou denně dlouhodobě.
 • Užívat nejméně hodinu před jídlem nebo 3 hodiny po jídle.
 • Během léčby afatinibem se nemají užívat přípravky obsahující třezalku tečkovanou (může snižovat účinnost léku)

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

 • Přípravek má jen malý vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Během léčby byly u některých pacientů hlášeny oční nežádoucí účinky (zánět spojivek, suché oči, zánět rohovky), které mohou ovlivnit schopnost pacienta řídit nebo obsluhovat stroje

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.), podmínkách  úhrady apod.
▼Přípravky označené tímto symbolem podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (nahlásit nežádoucí účinek).

▼Protinádorový lék ze skupiny cytostatikaantiangiogenní léky

Mechanismus účinku léku

 • Nádor ke svému růstu potřebuje vznik nových cév, nádor proto vytváří faktory, které přispívají k růstu cév. Nejvýznamnějším je růstový faktor cévního endotelu (VEGF), který se váže na receptory na povrchu cévních endotelových buněk (VEGFR) a podporuje tak vznik nových cév (angiogeneze). Dalším faktorem je růstový faktor (PlGF), který přispívá k růstu cév. Aflibercept upravená část receptorů VEGFR, "vychytává" VEGF a PlGF  a brání tak jejich účinkům na endotelové cévní buňky (bývá označován jako VEGF TRAP [= past]), což vede k regresi nádorové cévní sítě, normalizuje přetrvávající cévní síť a brání vzniku nových nádorových cév, a tím inhibuje růst nádoru. Normalizace cév rovněž přispívá k lepšímu průniku jiných léků k nádorovým buňkám.

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

 • Nitrožilní infúze 60 minut každé 2 týdny

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

 • Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Vyskytnou-li se příznaky, které budou mít vliv na jejich zrak nebo koncentraci nebo na jejich reakční schopnosti, neměli by pacienti neřídit a neobsluhovat stroje

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.), podmínkách  úhrady apod.
▼Přípravky označené tímto symbolem podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (nahlásit nežádoucí účinek).