Slovníček

Filtry podle parametrů
Počet nalezených pojmů: 1070 zrušit všechny filtry

"Rakovina kosti" je pojem, který v odborném názvosloví neexistuje, v běžné řeči tak mohou být označeny různé nádory postihující kost.

 • Sarkom kosti (osteoarkom) - nádor, který vzniká z kostních buněk. Léčba je především chirurgická. Osteosarkomy se nevyskytují příliš často, v ČR je ročně hlášeno kolem 50 nových případů;
 • Nádory, které vznikají v kosti z jiných než z kostních buněk (např. z buněk kostní dřeně), jedná se například o mnohočetný myelom, či některé leukémie. V léčbě se uplatňuje především chemoterapie nebo cílená léčba;
 • Nádory jiných tkání / orgánů, které do kosti přímo prorůstají nebo metastazují. Léčba závisí na povaze primárního nádoru.

Protinádorový lék ze skupiny protinádorové hormony a příbuzné látky

Mechanismus účinku léku

Růst hormonálně závislých buněk karcinomu prostaty je závislý na androgenních hormonech. Abirateron inhibuje enzym, který je odpovědný za syntézu androgenu z jiných molekul ve varlatech a, na rozdíl od jiných léků, též v nadledvinách i v samotném nádoru

Registrované indikace

 • Karcinom prostaty

Způsob užívání léku

 • Tablety užívané ústy denně dlouhodobě, užívají alespoň dvě hodiny po jídle a po užití tablet se nesmí nic jíst po dobu alespoň jedné hodiny. Souběžně se podává prednison.
 • Během léčby abirateronem se nemají užívat přípravky obsahující třezalku tečkovanou (může snižovat účinnost léku)

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Informace o léku na informačním portálu SÚKL pro veřejnost

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku, včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby, nežádoucí účinky, informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL, je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je „Souhrn informací o přípravku“ určený odborníkům)

Užití léku v léčbě nádorových onemocnění dle doporučení ČOS (Modrá kniha)

(určeno odborníkům)

 • Zhoubný novotvar prostaty (C61)

Chirurgické odnětí / snesení povrchových útvarů nebo orgánu (ablace prsu = mastektomie, ablace polypu, nehtu apod.)

Podívejte se na video Operace prsu na webu MojeMedicina.cz

Lék ze skupiny léčiva proti nachlazení a kašli

Mechanismus účinku léku

V dýchacích cestách působí sekretolyticky a sekretomotoricky. Podle dnešních názorů rozvolňuje disulfidové můstky mukopolysacharidových řetězců v hlenu

Použití léku u onkologických pacientů

 • Léčba dušnosti související s obtížným vykašlávání

Způsob užívání léku

 • Šumivé tablety nebo granule rozpuštěné ve vodě nebo tobolky užívané ústy jednou až třikrát denně, nebo pastilky k rozpuštění v ústech čtyřikrát až šestkrát denně
 • Nitrosvalová nebo nitrožilní injekce jednou až dvakrát denně
 • Doporučuje se zvýšený přívod tekutin, což podporuje vliv acetylcysteinu na rozpouštění hlenů

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nejsou známy.

Informace o léku na informačním portálu SÚKL pro veřejnost

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku, včetně podrobné informace o všech indikacích, kontraindikacích, kombinacích s jinými léčivy, nežádoucích účincích, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen apod. Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL, je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je „Souhrn informací o přípravku“ určený odborníkům)

 Lék ze skupiny antivirotika pro systémovou aplikaci

Mechanismus účinku léku

Po průniku do virem infikované buňky je aciklovir postupně fosforylován až na aciklovirtrifosfát, který je vlastní léčivou látkou. První krok tohoto procesu je katalyzován virus specifickou thymidinkinázou. Aciklovirtrifosfát působí jako inhibitor a falešný substrát pro virus specifickou DNA polymerázu a tím brání syntéze virové DNA, aniž by byly významně ovlivněny normální buněčné pochody

Použití léku u onkologických pacientů

 • Léčba kožních a slizničních forem infekcí vyvolaných virem herpes simplex
 • Prevence infekcí virem herpes simplex a varicella zoster u pacientů se změnou imunitní odpovědi, prevence při léčbě některých lymfomů

Způsob užívání léku

 • Tablety užívané ústy dvakrát nebo čtyřikrát denně
 • Nitrožilní infúze 60 minut

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Z farmakologie uvedeného léčiva ani nelze negativní vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje odvodit, přesto je nutné mít na mysli klinický stav pacienta a profil nežádoucích účinků acikloviru

Informace o léku na informačním portálu SÚKL pro veřejnost

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku, včetně podrobné informace o všech indikacích, kontraindikacích, kombinacích s jinými léčivy, nežádoucích účincích, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen apod. Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL, je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je „Souhrn informací o přípravku“ určený odborníkům)

Užití léku v léčbě nemocných s nádory dle doporučení ČOS (Modrá kniha)

(určeno odborníkům)

 • Zhoubné novotvary lymfatických tkání (C81-86)

Acinus je žlázový nebo plicní lalůček. Acinární nádor (adenokarcinom) je nádor vycházející ze žlázových lalůčků, např. acinární adenokarcinom prostaty nebo slinivky břišní  (pankreatu)

Adenokarcinomy mohou mít různou mikroskopickou strukturu v závislosti na výchozí tkáni. Adenokarcinom intestinálního typu znamená, že mikroskopický obraz odpovídá nádoru vzniklému z buněk střeva (intestinum = latinsky střevo). Je to častý typ karcinomu žaludku, který vypadá jako nádor ze žlázových buněk zažívacího traktu.

Léčba adenokarcinomu štítné žlázy se řídí rozsahem nádoru a jeho dalšími charakteristikami, v úvahu přichází především chirurgické odstranění (části) štítné žlázy.

viz pojem adenokarcinom. O nádorech žaludku pojednává článek Karcinom žaludku

Adenom je nezhoubný nádor vzniklý ze žlázového epitelu. Žlázový epitel jednak vytváří žlázy (mléčná žláza, ledvina apod.), ale i jednotlivé buňky ve sliznici (např. buňky produkující hlen v průduškách, ve střevu)., Zhoubný nádor je adenokarcinom (v lékařských zprávách mnohdy zkráceně adenoca).

Patolog zpravidla blíže popisuje vzhled nádoru, který bývá odvozen vzhledu výchozí tkáně, např.: tubulární - vytvářející tubuly (trubičky), vilózní - vytvářející (vlasovité) výrůstky, papilární - vytvářející bradavčité útvary, mucinózní (hlenotvorný) - vytvářející hlen., apod. Nádor může mít více těchto vlastností najednou, např. tubulovilózní nádor, tubulární hlenotvorný nádor apod.

V adenomu mohou být přítomny další buněčné abnormality - dysplazie, které by mohly vyústit až maligní přeměnu, tedy vznik adenokarcinomu, pokud by adenom nebyl včas odstraněn.

▼Protinádorový lék ze skupiny inhibitory proteinové kinázy

Mechanismus účinku léku

Na povrchu buněk jsou různé receptory pro příjem vnějších signálů (ligandů), po navázání ligandů se aktivuje vnitřní část receptoru – proteinová kináza. Signál je předáván dále do buňky, jsou tak ovlivněny růst a dělení buněk, apoptóza a další vlastnosti. Afatinib selektivně blokuje receptory skupiny HER (ErbB): HER1 (EGFR), HER2, HER3, HER4

Registrované indikace

 • Karcinom plic (NSCLC)

Způsob užívání léku

 • Potahované tablety užívané ústy jednou denně dlouhodobě.
 • Užívat nejméně hodinu před jídlem nebo 3 hodiny po.
 • Během léčby afatinbem se nemají užívat přípravky obsahující třezalku tečkovanou (může snižovat účinnost léku)

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek má jen malý vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Během léčby byly u některých pacientů hlášeny oční nežádoucí účinky (zánět spojivek, suché oči, zánět rohovky), které mohou ovlivnit schopnost pacienta řídit nebo obsluhovat stroje

Informace o léku na informačním portálu SÚKL pro veřejnost

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku, včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby, nežádoucí účinky, informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL, je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je „Souhrn informací o přípravku“ určený odborníkům)
▼ Přípravky označené tímto symbolem podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (nahlásit nežádoucí účinek).

Užití léku v léčbě nádorových onemocnění dle doporučení ČOS (Modrá kniha)

(určeno odborníkům)

 • Zhoubný novotvar bronchu a plíce (C34)

▼Protinádorový lék ze skupiny cílené léky, antiangiogenní látky

Mechanismus účinku léku

Nádor ke svému růstu potřebuje vznik nových cév, nádor proto vytváří faktory, které přispívají k růstu cév. Nejvýznamnějším je růstový faktor cévního endotelu (VEGF), který se váže na receptory na povrchu cévních endotelových buněk (VEGFR) a podporuje tak vznik nových cév. Dalším faktorem he placentární růstový faktor (PlGF), který přispívá k růstu cév. Aflibercept je uměle vytvořená bílkovina, jejímž základem je lidská protilátka, na kterou jsou přidány vazebné části receptorů VEGFR. Aflibercept „vychytává“ VEGF a PlGF, váže je na sebe a brání tak jejich účinkům na endotelové cévní buňky (bývá označován jako VEGF TRAP [= past]), což vede k regresi nádorové cévní sítě, normalizuje přetrvávající cévní síť a brání vzniku nových nádorových cév, a tím inhibuje růst nádoru. Normalizace cév rovněž přispívá k lepšímu průniku jiných léků k nádorovým buňkám.

Registrované indikace

 • Karcinom tlustého střeva a konečníku

Způsob užívání léku

 • Nitrožilní infúze 60 minut každé 2 týdny

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Vyskytnou-li se příznaky, které budou mít vliv na jejich zrak nebo koncentraci nebo na jejich reakční schopnosti, neměli by pacienti neřídit a neobsluhovat stroje

Informace o léku na informačním portálu SÚKL pro veřejnost

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku, včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby, nežádoucí účinky, informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL, je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je „Souhrn informací o přípravku“ určený odborníkům)
▼ Přípravky označené tímto symbolem podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (nahlásit nežádoucí účinek).

Užití léku v léčbě nádorových onemocnění dle doporučení ČOS (Modrá kniha)

(určeno odborníkům)

 • Zhoubný novotvar kolorekta (C18-20)

Pro zajištění bezpečnosti pracovníků, kteří provádějí brachytradioterapii se používá afterloading („následné nabití“). Dříve při práci s přímo radioaktivním materiálem (zpravidla s radiem) byli lékaři nuceni pracovat co nejrychleji. Při technice afterloadingu lékař pracuje s pomůckami (nosiči) bez radioaktivní látky, které zavede beze spěchu na požadované místo a zkontroluje jejich polohu. Teprve následně je do nich vkládán vlastní zdroj záření (ve formě kuliček nebo drátků). Pokud je to možné, provádí tuto operaci přístroj, v němž jsou zářiče uloženy, až v okamžiku, kdy nikdo z personálu není v místnosti s pacientem.

V případě pokročilého nevyléčitelného nádorového onemocnění je cílem léčby utlumit příznaky onemocnění a nezhoršit nebo zlepšit kvalitu života nemocného. Tomu odpovídá i výběr "nenáročné" léčby. Naopak, pokud je cílem úplné vyléčení (kurativní léčba) nebo alespoň dlouhodobé potlačení nemoci, je volena radikální (agresivní) léčba, která však může mít řadu nepříznivých účinků nebo trvalých následků (včetně rizika úmrtí).

Jedná se například o kombinaci více léků nebo vysoké dávky léků (včetně léčby před transplantací krvetvorných buněk ) nebo o kombinaci více způsobů léčby.