incidence, morbidita, prevalence, mortalita, letalita

Incidence je počet nových případů onemocnění za určité časové období (nejčastěji za rok) vztažený na populační jednotku (nejčastěji 100.000 obyvatel). Incidenci lze udávat pro určenou podskupinu obyvatel, například jen pro ženy ve věku 61 až 65 let., pro muže s bydlištěm v určitém kraji apod.

Tabulka: Incidence karcinomu prsu v ČR v roce 2018

Skupina Počet nových případů Incidence (na 100.000)
Všechny ženy 7182 133,1
Ženy ve věku 40 – 49 let 1046 126,5
Ženy ve věku 70 – 79 let 1888 346,07

Morbidita (nemocnost) je počet nemocných v určitém časovém období (nejčastěji během roku) vztažený na populační jednotku. Na rozdíl od incidence zahrnuje i pacienty, kteří onemocněli v předchozím časovém období (roce)

Prevalence je počet pacientů s daným onemocněním v určitém okamžiku – u sezónních onemocnění (např. chřipka) bude jinak vysoká incidence k 1. únoru a jinak vysoká k 1. srpnu. U onkologických onemocnění je to počet žijících pacientů (i vyléčených), u kterých byl diagnostikován daný typ nádoru.

Mortalita (úmrtnost) je počet zemřelých na dané onemocnění za určité časové období (1 rok) vztažený na populační jednotku (100.000 obyvatel).

Letalita (smrtnost) je podíl (procento) zemřelých na určitou chorobu z celkového počtu nemocných s danou chorobou.

Standardizace: Incidence a mortalita jsou zpravidla různé v různých věkových podskupinách (viz výše), jsou proto závislé na věkovém složení obyvatel. Pro potřebu porovnání mezi různými státy se provádí přepočet na teoretické věkové rozložení obyvatel Evropy (evropský standard) nebo světa (světový standard). Tato čísla se mohou výrazně lišit, to je nutno mít na paměti při porovnávání mezi státy.

Tabulka: Incidence karcinomu prsu v ČR v roce 2018

ČR (na 100.000 žen) 133,1
přepočet na evropský standard    94,55
přepočet na světový standard    68,99

Data o incidenci a mortalitě nádorových onemocnění v ČR najdete na stánkách brněnského Institutu biostatistiky a analýz http://www.svod.cz/

Pozn.: Termíny morbidita, mortalita, letalita se používají k vyjádření četnosti závažných zdravotních komplikací nebo úmrtí po léčebném zákroku, udává se zpravidla v procentech. Např. potransplantační morbidita / mortalita / letalita. Mohou se vztahovat i k primárně nezdravotnickým příčinám, např. k dopravním nehodám ap.