verukózní nodulární melanom

Viz melanom / melanoblastom