levomepromazin (účinná látka)

Lék ze skupiny antipsychotika neuroleptika

Mechanismus účinku léku

  • Působením v různých centrech mozku levomepromazin vyvolává potlačení senzorických podnětů, snížení motorické aktivity a silnou sedaci (utlumení)

Použití léku u onkologických pacientů

Způsob užívání léku

  • Potahované tablety užívané ústy dvakrát denně
  • Nitrosvalová injekce nebo nitrožilní infúze 1 – 2 hodiny dvakrát až třikrát denně

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Levomepromazin má vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje a může způsobit ospalost, dezorientaci, zmatenost nebo nadměrnou hypotenzi. Na počátku léčby je nutné řízení a vykonávání činností se zvýšeným rizikem úrazu zakázat. Později se rozsah tohoto zákazu stanoví individuálně.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.