biologická cílená léčba

V poslední době se stále častěji můžeme setkat s novým typem protinádorových léků, které byly vyvinuty ve snaze působit přednostně na nádorovou buňku, a zmírnit tak nežádoucí účinky na zdravé tkáně, které jsou obvyklé u běžných cytostatik. Pro skupinu těchto nových léků zatím...

Sekce diagnostické a prediktivní onkologie České onkologické Společnosti ČLS JEP je iniciátorem a pořadatelem již tradičních Dnů diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Členové sekce byly také u zrodu platformy Fórum onkologů a zástupců zdravotních pojišťoven, v rámci které...

Projekt BREAST je klinický registr pacientek s karcinomem prsu. Projekt je primárně zaměřen na sběr epidemiologických a klinických dat, jeho hlavním cílem je sledování efektivity a bezpečnosti nákladné farmakologické léčby. Projekt BREAST Klinický registr BREAST vznikl v dubnu 2011...

MUDr. Jiří Navrátil, Ph.D.

V rámci vzdělávacího semináře pro praktické lékaře podal MUDr. Jiří Navrátil, Ph.D. přehled nežádoucích účinků, se kterými se může praktický lékař ve své ambulanci setkat, včetně způsobu jejich řešení. Přednáška věnovala i zvláštní pozornost nežádoucím účinkům imunoterapie. 

V části Péče o pacienta - nežádoucí účinky byl doplněn text o nežádoucích účincích biologické léčby a to proteinových kináz a monoklonálních protilátek. Dočtete se zde také o nežádoucích účincích chemoterapie, radioterapie a imunoterapie. 

MUDr. Jiří Vyskočil

Přednáška, která zazněla na vzdělávacím semináři pro praktické lékaře v rámci BOD 2017, srovnává kardiotoxicitu klasické a cílené léčby a podává přehled rizikových faktorů kardiovaskulárních komplikací.   

Téma: Cílená léčba v onkologii v roce 2012

Účastníci:

přednostové onkologických klinik ČR nebo jejich zástupci, zástupci KOC, České onkologické společnosti ČLS JEP, VZP, Svazu zdravotních pojišťoven a zástupci SÚKL.