Text Národního onkologického programu

Aktualizace textu Národního onkologického programu k dubnu 2021 - cíle a strategie 

NOP ČR od roku 2021 – shrnutí

Cíle:

 • Cíle NOP, tak jak jsou definovány v úvodu, zůstávají stále v platnosti a jejich význam se do budoucnosti nijak nemění.
 • Prevence je základním pravidlem, které je podporováno onkology, i když jimi není v celé šíři realizovatelná. Je problémem celospolečenským, politickým i každého jedince v ČR. Dominantní úlohu v prevenci hrají praktičtí lékaři.
 • Prodloužení a zlepšení kvality života je jednoznačným cílem.
 • Udržitelnost nákladů při současném zachování standardizace a kvality péče stále zůstává aktuální.
 • Novým cílem je plošná implementace nových biotechnologií (NGS), stanovování prognostických i prediktivních faktorů, zavádění průlomové systémové tumor agnostické léčby a kurativní imunoterapie.
 • Hlavní důraz při individualizaci léčby je plná funkčnost multidisciplinárních týmů, hlavní odpovědnost klinického onkologa za indikaci a aplikaci systémové léčby. Klinický onkolog je vedoucím lékařem MDT, což zaručuje komplexnost přístupu a nehrozí atomizace oboru.
 • Centralizace onkologické péče realizovaná sítí KOC je jednoznačně správnou cestou, která vede k pokrytí celé ČR adekvátní onkologickou péčí.

Strategie:

 • V oblasti strategie zůstávají vyjmenované cesty k realizaci kvalitní protinádorové péče též v platnosti.
 • Za významné v oblasti strategie ČOS považuje digitalizaci dat, elektronickou dokumentaci, která zjednoduší funkci MDT.
 • Nezbytností zůstávají multidisciplinární péče, dostupnost inovativní efektivní protinádorové terapie, napojení národní sítě KOC na sítě evropské, tak jak již nyní probíhá léčba vzácných onemocnění.
 • Účast na klinických hodnoceních v randomizovaných multicentrických studiích.
 • Kvalitní spolupráce s ministerstvy zdravotnictví, školství, lékařskými fakultami a plátci péče.
 • Rozšiřování výborně fungující spolupráce s praktickými lékaři.
 • Rovnoprávná kvalitní komunikace a spolupráce se zástupci pacientů.
 • Sebeevaluace, pravidelné vyhodnocování kvality poskytované péče ve srovnání se světem.
 • Podpora budování ambulantních, lůžkových a domácích zařízeních paliativní péče napojených na KOC.
 • Zachování kontinuity Národního onkologického registru (NOR).
 • Podpora a aktivní účast v základním i aplikovaném onkologickém výzkumu.
 • Účast na zkvalitnění vzdělávání v onkologii, zapojení mezinárodních aktivit do vzdělávacího procesu u onkologických pracovníků.

Celé znění Národního onkologického programu České republiky 2021

NOP ve znění uvedeném na Linkos je oficiálním programem, který vypracoval a schválil výbor ČOS ČLS JEP. NOP byl vypracován na základě požadavku vlády ČR. Dne 6.4.2021 byl předán na MZ ČR ministrovi zdravotnictví. Případné připomínky, podněty a návrhy členů výborů odborných společností, které spolupracují s ČOS ČLS JEP v rámci multidisciplinárních odborných týmů zasílejte předsedkyni společnosti ČOS a dále budou projednány výborem ČOS.
Reakce výboru bude sdělena příslušnému předsedovi odborné společnosti, která připomínky zašle.

Příloha: seznam KOC včetně jejich sídla a indikátorů kvality, které budou sledovány v pravidelných intervalech 1 roku tak, jak je uvedeno ve Věstníku MZ 7/2020.