Zásady ochrany osobních údajů

Správa osobních údajů členů České lékařské společnosti J.E.P., z.s.

Linkos.cz je webem České onkologické společnosti ČLS J.E.P., jež je organizační složkou České lékařské společnosti J.E.P., z.s.   

Správcem osobních údajů členů České lékařské společnosti J.E.P., z.s. podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s., IČO 00444359 se sídlem Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2. Kontaktní údaje správce osobních údajů členů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně jsou uvedeny na www.cls.cz v části Centrální evidence členů ČLS JEP, z.s. 

Česká lékařská společnost vydala dne 25. 5. 2018 Směrnici ČLS JEP číslo 1/2018 O ochraně a zpracování osobních údajů, která upravuje povinnosti členů a zaměstnanců ČLS JEP v oblasti ochrany osobních údajů vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, případně dalších předpisů upravujících tuto problematiku. Směrnice je k dispozici na webu ČLS J.E.P.  

Používání webu Linkos.cz

Používáním těchto internetových stránek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů uvedenými níže. Zásady ochrany osobních údajů vychází z příslušných ustanovení zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”).  

V těchto zásadách ochrany osobních údajů najdete informace o tom, které osobní údaje shromažďujeme a proč, jaká jsou Vaše práva a jak můžete tyto údaje aktualizovat nebo požádat o jejich smazání.

Zdroje, obsah a účel zpracovávaných osobních údajů

 1. Linkos zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a přihlášením k odběru zpravodaje. Zpravodaje slouží k Vašemu informování o novinkách na stránkách Linkos určených pro onkology a další odborníky, onkologické pacienty a jejich blízké a pro laiky za účelem informování o onkologické prevenci. Odběr takového zpravodaje můžete kdykoliv zrušit přímo z e-mailu, ve kterém Vám zpravodaj přišel. Těmito osobními údaji je:
  • Vámi uvedená e-mailová adresa 
 2. U členů ČOS Linkos zpracovává některé osobní údaje, které získal na základě Vaší přihlášky za člena České onkologické společnosti ČLS J.E.P. Linkos přebírá pouze níže uvedené údaje. Ostatní údaje uvedené v členské evidenci ČLS, Linkos nepřebírá, nezpracovává a neuchovává.  Tyto údaje slouží k zveřejnění seznamu členů České onkologické společnosti a jejích sekcí. Přebíranými osobními údaji jsou: 
  • jméno a akademické tituly
  • e-mail
  • název a adresa pracoviště 
 3. Linkos dále uchovává Vaše kontaktní údaje, které jste mu poskytl(a) za účelem použití psychoonkologické  a preventivní poradny na Linkos, tedy na základě Vaší žádosti o odpověď. Všechny tyto údaje slouží pouze lékařskému odborníkovi k tomu, aby mohl odpovědět na Váš dotaz. Žádný z těchto údajů není zveřejněn na stránkách Linkos. Jedná se o:
  • Jméno a příjmení
  • e-mail pro zaslání odpovědi
  • Pokud tazatel vyplní telefonní číslo k poskytnutí telefonické konzultace nebo krizové intervence, není tento telefon nikde zveřejněn a je znám pouze odborníkovi, který intervenci nebo odpověď poskytuje.
 4. Linkos používá cookies, včetně Google Analytics
  • Linkos používá cookies výhradně k umožnění navigace a souhrnného sledování návštěvnosti webu. Cookies použité na našem webu nesbírají informace, které by obsahovaly Vaše osobní identifikační údaje ani Vaše preference a nelze jejich prostřednictvím identifikovat konkrétní osobu. Bližší vysvětlení v samostatné kapitole
  • Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do Vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána.

Jak jsou tyto údaje zabezpečeny 

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby, že veškeré výše popsané osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k účelům, k nimž jsou určeny a k nimž dal uživatel souhlas. 

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR na email správce webu info@linkos.cz  nebo prostřednictvím web formuláře k tomu určenému
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR na email správce webu info@linkos.cz  
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR 
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na email správce webu info@linkos.cz

Chcete-li tato práva uplatit směrem ke zpracování osobních údajů v rámci svého členství v ČLS J.E.P. , použijte kontaktní údaje správce osobních údajů členů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, které jsou uvedeny na www.cls.cz v části Centrální evidence členů ČLS JEP, z.s.

Používání cookies

 1. V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vás tímto informujeme, že Linkos využívají pro svoji činnost tzv. cookies. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které náš server posílá Vašemu počítači a umožňuje tak lepší využití serveru a přizpůsobení obsahu Vašim potřebám a preferencím. Cookies přitom používají téměř všechny internetové stránky na světě. Cookies použité na našem webu nesbírají informace, které by obsahovaly Vaše osobní identifikační údaje ani Vaše preference a nelze jejich prostřednictvím identifikovat konkrétní osobu. 
 2. Při procházení webových stránek se zaznamenává vaše IP adresa, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání souborů cookie pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako oprávněný zájem správce. K tomuto měření používáme Google Analytics. V rámci měření sledujeme pouze všeobecné sumární údaje o návštěvnosti webu bez jakýchkoliv osobních identifikačních údajů nebo Vašich preferencí. 
 3. Pokud s používáním cookies nesouhlasíte, můžete si v nastavení Vašeho prohlížeče jednotlivé cookies blokovat, smazat, zcela zakázat jejich použití. Podrobnější informace najdete v nápovědě daného prohlížeče.

Závěrem

 1. Používáním webu Linkos.cz  a jeho formulářů potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na těchto internetových stránkách a zároveň Vám zašle upozornění na novou verzi těchto podmínek na  Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.