Klin Onkol 1988; 1(2): 38-41.

Souhrn: Lomustin VÚFB byl u 53 hodnotitelných nemocných dobře tolerován.Toxicita, zejména hematologická (51,7%), odpovídá literárním údajům o toxicitě lomustinu zahraničního původu. Gastrointestinální toxicita (37,9%) byla v průměru nižší. Léčebná účinnost hodnocena podle efektu terapeutických kombinací (25% objektivních odpovědí) je v souladu s výsledky léčby příslušných typů nádorových onemocnění kombinací s lomustinem a odpovídá literárním údajům o citlivosti zmíněných typů nádorů ke kombinacím obsahujících lomustin.