Monitorování regrese nádoru hrdla děložního v průběhu radioterapie

flag

Klin Onkol 1989; 2(5): 141-148.

Autoři uvádějí nový postup sledování rychlosti regrese nádorem zvětšeného čípku děložního pomocí výpočetní tomografie, včetně statistického zpracovnání naměřených hodnot metodou nelineární regresní analýzy. Navržený postup je demonstrován na porovnání regresí objemu nádoru dvou skupin nemocných s rakovinou čípku děložního, léčených rozdílnými radioterapeutickými postupy.