Sledování vybraných glykoproteinů u nemocných s rakovinou plic před a po chemoterapii

flag

Klin Onkol 1989; 2(6): 172-177.

Na souboru 37 nemocných s inoperabilní rakovinou plic bylo vyzkoušeno použití vybraných glykoproteinů v diskriminačním pravidle pro diagnostické účely (senzitivita činila 97,3%). Pro sledování účinnosti chemoterapie u nemocných rakovinou plic se její příznivě stanovení frakce glykoproteinů srážející se kyselinou fosfowolfrámovou. U nemocných s regresí nádorového procesu byl pozorován jejich statisticky významný pokles (p<0,05) u elektroforézy glykoproteinů pokles frakce alfa 2 a vzrůst frakce beta (p< 0,05). U progrese onemocnění docházelo ke zvýšení hodnot glykoproteinů srážejících se kyselinou fosfowolfrámovou, orosomukoidu, alfa1-antitrypsinu, a k trvale vysokým hodnotám karcinoembryonálního antigenu.