Intraarteriální infuse carboplatinu v léčbě jaterních metastáz nádorů kolorekta

flag

Klin Onkol 1990; 3(6): 164-166.

Souhrn: V regionální léčbě jaterních metastáz intraarteriálních infúzí se aplikuje Carboplatin (CBDCA) při neselektivní katetrizaci a. hapatica communis nebo tr. cae.iacus. Přínos tohoto způsobu aplikace ve srovnání s aplikací systémovou je posuzován na základě stanovení průběhu hladin celkové platiny v periferní plasmě po intraarteriální infúzí 400 mg CBDCA u 4 nemocných s následným výpočtem základních farmakokinetických parametrů. Aplikace samotného CBDCA nepřináší výrazné výhody ve srovnání s aplikací systémovou, v kombinaci s kontinuální infúzí 5-fluorouracilu, ale CBDCA je látkou vhodnou pro situace, kdy je výběr látek pro intraarteriální infúzi omezen.