Životní jubileum prof. MUDr. J.Kouteckého, DrSc.

flag

Klin Onkol 1990; 3(6): 163.

Kdo zná osobně profesora Kouteckého stěží uvěří, že nedávno oslavil významné životní jubileum. Oslavil je uprostřed shonu a práce vyplývající z jeho četných odpovědných funkcí, do nichž byl v posledních letech po zásluze zvolen. Představovat profesora Kouteckého onkologické obci jako špičkového odborníka oboru není zapotřebí. Nicméně životní jubileum je vítanou příležitostí k bilancování a hodnocení vykonané práce. V případě profesora Kouteckého to není úkol jednoduchý, neboť zkoncentrovat do několika řádek tak široký okruh činností se zdá téměř nemožné.
Prof. Koutecký se narodil 31. 8. 1930 v Praze. Maturoval na akademickém gymnáziu a po ukončení studia na lékařské fakultě v r. 1955 působil na dětských odděleních v Novém Bydžově a v Janských Lázních. V r. 1957 přichází na kliniku dětské chirurgie dětské fakultní nemocnice v Praze. Záhy se jeho zájem koncentruje na dětské pacienty s nádorovým onemocněním. Systematickou a dlouholetou prací v tomto oboru vyzrává postupně v předního odborníka. Není proto divu, že při svých organizačních schopnostech se pak začíná uplatňovat ve vedoucích funkcích. V r. 1971 se stává ordinářem pro dětskou onkologii, o 6 let později primářem. Souběžně s vyzráváním odborným vyzrává i Koutecký-pedagog. V r. 1981 je jmenován odborným asistentem, 1984 docentem a v r. 1987 profesorem pro obor onkologie na FDL. Jeho přirozený řečnický talent zhodnocený hlubokou znalostí problematiky mu získává stále více obdivovatelů nejen mezi onkology, ale i mezi pedagogy a studenty. Není proto divu, že je v r. 1990 zvolen do čela II lékařské fakulty UK v Praze jako její děkan.
Nelze opominout ani organizátorskou činnost profesora Kouteckého jako hlavního odborníka ministerstva zdravotnictví ČR. V této funkci významně přispěl k formulování základních organizačních principů onkologické péče. Jeho vědeckou činnost bychom mohli ilustrovat výčtem jeho monografií a téměř dvou set časopiseckých publikací. Významnější však se zdá připomenout jejich kvalitu, jejímž výrazem je množství odborných cen, které prof. Koutecký za své práce získal. Opakovaně mu byla udělena cena Čs. onkologické společnosti, cena České republiky (1986), cena Avicena a mnoho dalších. Ani zahraniční ohlasy na jeho práce na sebe nedaly dlouho čekat. Je zvolen členem několika zahraničních odborných společností a v r. 1989 je mu svěřeno uspořádání světového kongresu pediatrické onkologie (SIOP) v Praze.

Strohý a značně neúplný výčet činností profesora Kouteckého ukazuje mnohotvárnost jeho odborných aktivit. Existuje však ještě jiný Koutecký. Znalec výtvarného umění, muzikant, který nachází v kráse umění protiváhu k ne vždy radostné povaze svého oboru.

Na prahu další dekády přejeme profesoru Kouteckému hlavně hodně zdraví a osobní pohody, jako základních předpokladů jeho dalších úspěchů.
p. Klener