Hodnocení regrese nádoru hrdla děložního analýzou přežívání

flag

Klin Onkol 1991; 4(2): 54-57.

Souhrn: Autoři uvádějí statistické hodnocení regrese objemu nádoru za použití metody analýzy přežívání. Použití této metody je demonstrováno na příkladu porovnání regrese objemu nádoru hrdla děložního za použití dvou rozdílných radioterapeutických postupů. Autoři přicházejí k závěru, že použitá statistická metoda je vhodná ke statistickému porovnání nehomogenních souborů.