Podávání kombinované chemoterapie vinkristin-adriamycin-dexametazon u rezistentních a relabujících mnohočetných myelomů

flag

Klin Onkol 1991; 4(2): 51-53.

Souhrn: Práce obsahuje dosavadní výsledky podávání kombinované chemoterapie VAD (vinkristin, adriamycin, dexametazon) u 10 nemocných s mnohočetným myelomem rezistentním k primární léčbě alkylačními látkami nebo relabujícím po předchozí dobré odpovědi na primární léčbu. U 7 nemocných došlo k příznivé terapeutické odpovědi s poklesem paraproteinu v séru na průměrně 44% (v rozmezí od 26% do 66%) koncentrace paraproteinu před léčbou, v jednom případě došlo k remodelaci kosti postižené lytickým procesem, v jednom případě bylo onemocnění rezistentní na podávanou kombinaci, jeden nemocný zemřel v průběhu podávání léčby. Dosavadní průměrné přežití u nemocných je 11,3 měsíce (6 nemocných k datu ukončení sledování žilo). Podávání protokolu je provázeno malým výskytem nehematologických komplikací, hematologické komplikace nebyly pozorovány.