Záruky kvality v radioterapii, možnosti a rešenia.

flag

Klin Onkol 1991; 4(3): 67-74.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu:
Snaha redukovat' mortalitu na zhubne nádory (ZN) dc roku 2 000 o 25-50% v USA a vo vyspělých krajinách zahrňa tri linie - prevenciu, včasnú diagnostiku a širokú dostupnost' „state of art" treatment. Páťročné prežívanie chorých so ZN stúplo od roku 1960 přibližné len o 10%. 71% chorých s invazívnym ZN má v čase prezentácie lokoregionálne ochorenie. Keďže u 44% pacientov v priebehu ochorenia dojde k recidíve, jestvuje oprávněné úsilie zlepšit' lokoregionálnu kontrolu nádora chirurgickou liečbou a/bo rádioterapiou (RT), ktorá sa aplikuje v niektorej fáze choroby u 50-60% pacientov (tab. 1, 2). Miesto a úlohu RT je potřebné zdórazniť hlavně u malignómov, kde sú straty chorých v dósledku diseminácie relativné nízké. Indikácie pre kombinovánu RT a chirurgickú liečbu sú na tab. 3. Ide o nádory s nízkou kurabilitou pomocou RT alebo chirurgickej liečby, o anaplastické malignómy s velkým potenciálom vaskulárnej invázie, o nádory s výraznou tendenciou k lokoregionálnym recidívam. Významným cielom týchto dvoch metod lokoregionálnej liečby je snaha o zachovanie funkcie a uspokojivý kozmetický efekt.