Radio-chemoterapia neoperabilných skvamocelulárnych karcinómov plúc

flag

Klin Onkol 1991; 4(4): 114-116.

V odbornej literatúre sú prezentované protichodné názory na liečbu neoperabilných nemalobunkových karcinómov pľúc. V roku 1988 publikovali Le Chevalier a Arriagada prekvapujúco dobré bezprostredné výsledky rádio-chemoterapie neoperabilných epidermoidných karcinómov pľúc (CR 55%, RR 72%). Inspirovaní týmto postupom modifikovali sme francúzsky liečebný protokol a aplikovali sme tri cykly indukčnej chemoterapie s použitím Cisplatiny, Cyklofosfamidu, Lomustinu a Vinkristinu. Rádioterapiu sme aplikovali multi-frakcionovane, dvakrát denne po 1,5 Gy v štvorhodinovom intervale do celkovej dávky 51 Gy. Celkový počet cyklov chemoterapie bol 6. Liečbu ukončilo 51 chorých, v I. a II. štádiu bolo 18 chorých, v III. štádiu 33 chorých. Po liečbe boli dosiahnuté CR v 21,6%, PR v 39,2%, a RR bol 60,8%. Jeden až štvorročné prežívanie 33 chorých v III. stádiu bolo následovné: 70%, 40%, 26%, 10%.
Prežívanie celej skupiny 51 chorých bolo signifikantne lepšie ako prežívanie kontrolnej skupiny 65 chorých liečených len rádioterapiou.