Komplexní léčba maligních nádorů orofaciální oblasti

flag

Klin Onkol 1991; 4(6): 163-166.

Souhrn: Klinicko-epidemiologická studie hodnotí soubor 166 nemocných s maligním nádorem v orofaciálnl oblasti, kteří byli v letech 1980-1987 ošetřováni na III. stomatologické klinice a onkologické klinice FNsP v Olomouci. Kritériem úspěšnosti léčby bylo pětileté přežití nemocných. Výsledky prokazují, že použití komplexní léčby, včasné léčení a méně pokročilé stadium nádoru dávají větší naději na přežití.