Nežiadúce vedlajšie účinky cytostatik a možnosti ich potlačenia

flag

Klin Onkol 1992; 5(2): 39-46.

Autor zdôraznil dozáž ako kritický faktor v antineoplastickej chemoterapii, ktorá preto musí byť vedená radikálně a agresivně. Poukázal na význam pojmu dávková intenzita, resp. dávková rýchlosť (mg/m2/týždeň, resp. mg/m2/min.). Takto vedená chemoterapia je však často sprevádzaná závažnou akútnou a neskorou toxicitou. Autor vymedzil tri možnosti ameliorácie toxicity (monitorovanie toxicity, syntéza menej toxických analógov, použitie protektívnych liekov a antidot). Podrobné rozoberal mechanizmy u jednotlivých typov orgánovej toxicity (kardiotoxicita, nefrotoxicita, hepatotoxicita, pneumotoxicita, neurotoxicita, ototoxicita, vaskulárna toxicita, dreňová toxicita, nauzea a zvracanie). Poukázal na súčasný trend, t. j. úsilie zamerané na zvýšenie terapeutického indexu redukciou toxicity.