Informace o lécích

flag

Klin Onkol 1992; 5(5): 140.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu: Cardixane (ICRT - 187), nový kardioprotektivní přípravek při léčbě antracykliny
Klinické použití doxorubicinu a ostatních antracyklinů je často omezeno kardiotoxicitou závislou na jejich kumulativní dávce. Tato toxicita je charakterizována difúzním poškozením myokardu, které může vyústit v ireverzibilní kardiomyopatii. Pravděpodobnost vzniku klinicky vyjádřeného srdečního selhání roste s kumulativní dávkou doxorubicinu: 10% pravděpodobnost při dávce 450mg/m2, 20% při 550-600mg/m2, 41% pravděpodobnost při kumulativních dávkách nad 600mg/m2. U rizikových pacientů (věk nad 65 let, předchozí radioterapie na oblast hrudníku, kardiovaskulární onemocnění v anamnéze, předchozí léčby alkylačními látkami, pediatričtí pacienti) je nutno počítat s možností rozvoje irreverzibilní kardiomyopatie již při kumulativních dávkách doxorubicinu kolem 300mg/m2. Minimalizační rizika kardiotoxicity umožňuje prodloužení léčby antracykliny a podávání antracyklinů výše uvedeným rizikovým skupinám pacientů. V posledních letech byl vyvinut, experimentálně a klinicky vyzkoušen kardioprotektivní přípravek ICRF 187, chemicky bisdioxopiperazin s firemním názvem Cardioxane - firmy EuroCetus.