Masarykův onkologický ústav Brno

flag

Klin Onkol 1992; 5(Zvláštní číslo): 46-47.

   Masarykův onkologický ústav -MOÚ na Žlutém kopci v Brně je samostatným specializovaným onkologickým centrem s působností pro celou ČSFR. Na jednom místě jsou zde soustředěny všechny medicínské obory (nezbytné pro zajištění komplexní onkologické péče a dlouhodobě- je zde provozován klinický i základní výzkum. V ústavu jsou tedy vytvořeny optimální podmínky pro účelné skloubení oblasti diagnosticko-léčebné s činností vědeckovýzkumnou.

Historie ústavu spadá do roku 1928, kdy primář MUDr. Jaroslav Bakeš se svou matkou paní Lucií Bakešovou založili spolek ´Dům útěchy´, ve kterém se sdružili lékaři i laikové se snahou organizovat a zlepšit péči o nemocné se zhoubnými nádory, hlavně sociálně slabé, a současně umožnit i výzkumnou práci. Prvním úkolem bylo vybudovat speciální ústav, kde by byla propokena léčebná činnost s činností vědeckou. Již koncem roku 1932 měl spolek nutné finanční prostředky, stavební pozemek a zpracovaný profekt, jehož autory byli profesor České vysoké školy ing. arch. Vladimír Fischer a ing. arch. Rozehnal. Stavba byla zahájena roku 1933, ústav byl slavnostně otevřen 13. ledna 1935 a 21. ledna 1935 byl zahájen provoz. Primářem klinické části se stal prof. MUDr. R. Werner, bývalý ředitel rakovinného ústavu v Heidelberku, a vedoucím laboratorní části biochemik prof. dr. V. Morávek z přlrodovědecké fakulty v Brně. Po hospodářské stránce byl ústav veden zvláštním kuratoriem jednak s pomocí země moravsko-slezské, jednak s pomocí veřejnosti, aby tak mohl poskytnout výhody pacientům opuštěným a sociálně slabým. Pro vědecké bádání byl dobrým základem odkaz zakladatele spolku prim. MUDr. Bakeše, kterrý založil při ´Domě útěchy´ fond vkladem 1,5 mil. Kčs, což po materiální stránce bylo dostatečným zajištěním pro řešení problematiky nádorového bujení. Posláním tohoto ústavu od počátku byla i organizace "boje proti rakovině" na Moravě, kdy spolek se proměnil v jakousi ligu proti rakovině a převzal také úkoly spojené s včasným vyhledáváním nemocných a jejich kontrolou po propuštění. Je tedy vidět, že od počátku své existence se ústav snažil poskytovat komplexní Ionkologickou péči, měl nadregionální charakter a částečná centralizace onkologických nemocných vytvářela vhodné podmínky pro vědecké bádání v této oblasti. Ústav postupně rozšiřoval kapacitu i spektrum služeb poskytovaných nemocným s maligními procesy. Několikrát došlo ke změně názvu tohoto pracoviště v následující posloupnosti: Masarykův radioléčebný ústav, Radioléčebný ústav, KÚNZ Onkologický ústav, Výzkumný ústav klinické a experimentální onkologie (VÚKEO ), Institut medicínského výzkumu VÚKEO.
   

Od 1. 1. 1991, po zrušení Institutu medicínského výzkumu, nese toto pracoviště název Masarykův onkologický ústav. Nemělo by jít jen o formální změnu názvu, ale snahou je navázat na ušlechtilé myšlenky T. G. Masaryka, který aktivně stál u zrodu tehdejšího Domu útěchy v roce 1935.
   

Od 1. 1. 1992 je MOÚ příspěvkovou organizací a je přímo podřízen ministerstvu zdravotnictví České republiky.

Činnost ústavu lze shrnout do následujících bodů:

 • komplexní onkologická péče o nemocné (prevence, včasná diagnostika, terapie, dispenzarizace, konziliární činnost)
 • vědeckovýzkumná činnost v onkologické problematice
 • deskriptivní a analytická epidemiologie onkologických onemocnění v ČR a studium vlivu negativních faktorů na incidenci a mortalitu zhoubných nádorů.
 • podíl na zabezpečení pregraduální i postgraduální výchovy lékařů i SZP v oblasti klinické onkologie
 • spolupráce s vědeckovýzkumnými a zdravotnickými zařízeními doma i v zahraničí, která se zabývají onkologickou problematikou.

   Těžištěm diagnosticko-léčebné i vědecko-výzkumné činnosti jsou zejména topiky podle koncepčního zaměření - nádorová onemocnění mléčné žlázy, maligní melanom, nádory varlat, maligní lymfomy, nádory kolorekta, nádory prostaty, gynekologické malignity v prioritní lokalizaci cervikální a ovariální.
   Nedílnou součástí činnosti ústavu je péče o zvyšování odborné kvalifikace pracovníků jak na domácí, tak i na zahraniční úrovni. Od vzniku MOÚ v roce 1991 vykonalo 17 pracovníků krátkodobé i dlouhodobé studijní pobyty na špičkových pracovištích v zahraničí. Zahraničních symposií a kongresů se aktivně zúčastnilo 28 vysokoškoláků.
   Výsledky vědecko-výzkumné práce za rok 1991 a 1. pololetí 1992 byly prezentovány formou 151 přednášek, z toho; 35 sdělení v zahraničí. Z celkového počtu 43 publikací bylo 17 zveřejněno v zahraničním odborném písemnictví.

Po oficiální stránce se ústav člení na 12 odborných oddělení:

 1. Oddělení klinické onkologe I (OKO I)
 2. Oddělení klinické onkologie II (OKO II)
 3. Chirurgické oddělení
 4. Oddělení intenzívní péče
 5. Gynekologické oddělení
 6. Radioterapeutické oddělení
 7. Oddělení RTG diagnostiky
 8. Oddělení biochemie
 9. Oddělení patologie
 10. Oddělení nukleární medicíny
 11. Epidemiologické oddělení
 12. Oddělení buněčné a molekulární onkologie.

    V současné době probíhá realizace 1. etapy dostavby ústavu, která by měla částečně řešit nedostatečnou kapacitu stávajících prostor a umožnit co největšímu počtu nemocných ambulantní formu diagnosticko-léčebné péče. V novém pavilonu bude zázemí pro diagnosticé centrum (rtg diagnostika a laboratorní provozy), komplex jednotlivých ambulancí včetně zákrokového sálu, rehabilitaci, epidemiologii s informačním centrem, lůžkovou diagnostickou jednotku a specializovanou ústavní lékárnu.